مقایسه اثر جیره‌های حاوی پروبیوتیک‌های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دو باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس بر شاخص‌های خونی، ایمنی‌شناسی و رشد بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. به این منظور تعداد 180 عدد ماهی با وزنS.D) 44/1±gr14 (در 3 تیمار ذخیره­سازی شدند. تیمار 1: جیره تجاری حاوی پروبیوتیک Lactobacillus acidophilusg/10kg(1010CFUg-1) 5/1 و  تیمار 2: جیره تجاری حاوی پروبیوتیک Pediococcus pentosaceus g/10kg(1010CFUg-1) 5/1 و تیمار 3 یا شاهد با استفاده از غذای تجاری بدون پروبیوتیک، به مدت 60 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش، تعداد 15 ماهی از هر تیمار نمونه گیری و شاخص­های رشد، خون­شناسی و ایمنی اندازه­گیری شد. بر اساس نتایج، درصد افزایش وزن، درصد نوتروفیل و مونوسیت، لایزوزیم و C3 در تیمار 1 به شکل معنی‌داری بیشتر از تیمارهای 2 و 3 بود. مقادیر هماتوکریت، گلبول قرمز خون، هموگلوبین، MCV، MCH در تیمار 2 به شکل معنی‌داری بیشتر از سایر تیمارها بود. مقادیر MCHC و درصد لنفوسیت در تیمار 3 بیشترین مقدار را نشان داد. مقادیر IGM و C4 در بین تیمارها تفاوت معنی‌دار آماری نشان ندادند. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از جیره حاوی پروبیوتیک­های Lactobacillus acidophilus و Pediococcus pentosaceus می­تواند تاثیرات مثبتی بر فراسنجه­های رشد، خون­شناسی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of diets containing Lactobacilus acidophilus and Pediococcus pentosaceus on growth, hematological and immunological characteristics in juvenile common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • K. Inanloo
  • S. alinezhad
  • A. Zahmatkesh
  • B. aminian fatideh
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of Lactobacillus acidophilus and Pediococcus pentosaceus  on hematological, immunological and growth parameters of common carp (Cyprinus carpio). 180 carp weighted 14±1.44 g were distributed in three treatments. Treatment 1: commercial diets with Lactobacilus acidophilus 1.5g/10Kg (1010CFUg-1),treatment 2: Pediococcus pentosaceus 1.5g/10Kg (1010CFUg-1) and treatment 3: commercial diets without probiotic diet were fed for 60 days. At the end of the experiment, 15 fish from each treatment were collected, hematological, immunological and growth parameters were measured. Based on the results, weight gain, neutrophil and monocyte percentages, lysozyme activity and C3 content in  treatments 2 and 3 were significantly higher than control. Hematocrit, RBC, hemoglobin, MCV, MCH in treatment 2 were significantly higher than other treatments. MCHC and lymphocyte percentage showed the highest values in treatment 3. There was no significant difference between IgM and C4 levels between treatments. The results of this study showed that the use of L. acidophilus and P. pentosaceus probiotics have positive effects on the growth parameters, hematological and immunological parameters of  juvenile common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Probiotic
  • Hematological
  • immunological
  • Growth parameters