اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تأثیر نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی گرفت. پس از سازگاری، ماهیان به چهار تیمار در سه تکرار تقسیم شدند. تیمارها با جیره حاوی صفر(شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم نانوذرات سلنیوم در هر کیلوگرم جیره به مدت 60 روز تغذیه شدند و عملیات تکثیر مصنوعی در پایان این دوره انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین درصد لقاح در ماهیان تغذیه شده با 2 میلی‌گرم سلنیوم با 30/99 درصد بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد داشت (05/0p<) . لازم به ذکر است که روند افزایشی درصد لقاح همراه با افزایش غلظت نانوذرات سلنیوم مشاهده شد. بیشترین هماوری مطلق در مولدین تغذیه شده با 2 میلی‌گرم سلنیوم بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار تغذیه شده با یک میلی‌گرم سلنیوم داشت (05/0p<)، ولی با دو تیمار دیگر اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0 p>). بیشترین درصد تفریخ (76/96 درصد) در ماهیان تغذیه شده با 2 میلی‌گرم نانو ذرات سلنیوم بود که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها داشت (05/0 p<). نتایج بازماندگی نیز نشان داد که بیشترین بازماندگی در ماهیان تغذیه شده با 2 میلی‌گرم نانوذرات سلنیوم بود (79/92)، که اختلاف معنی‌داری را با سایر تیمارها نشان نداد(05/0p>). همچنین در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم روند افزایشی در میزان بازماندگی همراه با افزایش غلظت نانوذرات سلنیوم مشاهده شد. به طور کلی، افزودن نانوذرات سلنیوم به جیره موجب بهبود کمیت و کیفیت تخمک و عملکرد تولید مثل (درصد لقاح، چشم‌زدگی و تفریخ تخم) در مولدین ماده قزل‌آلای رنگین‌کمان گردید و بر اساس نتایج این تحقیق تیمار ۲ میلی‌گرم نانو ذرات سلنیوم بهترین عملکرد را جهت بهبود شرایط تولید مثلی ماهی قزل آلای رنگین کمان را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of enriched food with selenium nanoparticles on breeding efficiency of female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • S. Ziaei-nejad
 • E. Falahat Naser-Abad
 • A. Ghaedi
 • M. Seyyedi
 • S.H. Moradian
چکیده [English]

This research investigated the influence of selenium nanoparticles (SeNPs) on the reproductive performance of female rainbow trout (mykiss Oncorhynchus) broodstocks. A total of 120 female broodstock were selected from breeders of the Shahid Motahary Coldwater Fishes Genetic and Breeding Research Center. After adaptation, fish were divided into four treatments in three replicates. Fish were fed diets containing 0 (control) 0.5, 1 and 2 mg SeNPs per kg of diet for 60 days. Eggs quality parameters such as fecundity, fertilization rate, eyed egg rate, hatching, etc. were evaluated. The highest fertilization rate was observed in fish fed with 2 mg selenium (99.30%), which had a significant difference with control groups (p< 0.05) but did not show any significant difference (p>0.05) with fish fed 0.5 mg and 1 mg SeNPs. Broodstocks fed with 2 mg SeNPs had the highest absolute fecundity, which had a significant difference with groups fed 1 mg SeNPs (p <0.05), but did not show significant difference with other two treatments (p >0.05). ) The highest and the lowest relative fecundity were seen in group fed 2 mg SeNPs and 1 mg SeNPs, respectively. However, there was no significant difference in relative fecundity between treatments (p >0.05). The highest egg diameter was in fish fed 0.5 mg SeNPs. Egg diameter in the control group, fish fed 2 and 1 mg SeNPs, were 5.39, 5.39 and 5.40 mm, respectively). There was no significant difference for egg diameters among gruops (p> 0.05). The highest and the lowest mean total egg weight were in group fed 0.5 mg SeNPs and 1 mg SeNPs, respectively, and no significant differences were observed between treatments (P >0.05). The highest percentage of hatching was observed in groups fed 2 mg SeNPs, which had a significant difference with other treatments (p <0.05). The highest survival rate was observed in groups fed 2 mg SeNPs too, which showed no significant difference with other treatments (p >0.05). Increase in the survival rate associated with an increase in the concentration of SeNPs. In general, inclusion of SeNPs in diet, improve the quality and quantity of eggs and reproductive function (fertilization, eyed rate and hatching) in rainbow trout breeders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Selenium nanoparticles
 • Reproduction
 • fecundity
 • Fertilization rate
 • Hatching rate
 • Rainbow trout