دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377 
5. نوسانات هورمونهای جنسی در طی سیکل تولید مثلی در جنس ماده ماهی یال اسبی Trichiurus lepturus

صفحه 49-68

شهربانو عریان؛ کاظم پریور؛ عبدالرحیم یکرنگیان؛ همایون حسین زاده


8. بررسی تراکم و پراکنش گروههای عمده فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 95-107

علی گنجیان؛ سید عباس حسینی؛ علیرضا کیهان ثانی؛ معصومه خسروی