نویسنده = سالار درافشان
تعداد مقالات: 5
1. اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 107-117

فاطمه پیکان حیرتی؛ مهتاب خلجی؛ مسعود زنگنه؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ سالار درافشان


3. اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 71-81

مرضیه عروجعلی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ نصراله محبوبی صوفیانی


4. ساختار ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان پرورشی Oncorhynchus mykiss اسپانیایی و آمریکایی

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 61-70

ابوالفتح علیپور؛ سالار درافشان؛ احمد قاسمی


5. القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 23-38

سالار درافشان؛ باقر مجازی امیری؛ علی حاجی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فاطمه پیکان حیرتی