دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388 
کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر

صفحه 13-24

محمد خلیل پذیر؛ خسرو آئین جمشید؛ فضل الله لک؛ محمد افشارنسب؛ عبدالحمید ماهیانه


بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای

صفحه 25-34

حمزه پورغلام؛ عباسعلی زمینی؛ فرامرز لالوئی؛ حسین خارا؛ مهدی نادری؛ محمدجواد تقوی


طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی - دریایی خلیج گواتر بر اساس مدل CMECS

صفحه 89-100

مریم شهرکی؛ احمد سواری؛ فریدون عوفی؛ وحید چگینی؛ ربکا آلی؛ ندا فاضلی؛ کریستوفر مادن


ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران

صفحه 101-112

حسن صالحی؛ حمیدرضا پورعلی؛ مراحم رحمتی؛ داریوش کریمی؛ علی خسروانی؛ محمود بهمنی؛ عبدالمهدی ایران


بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر

صفحه 113-124

محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ ایوب یوسفی؛ افشین امیری


تاثیر دمای آب بر رشد طولی و وزنی ماهی دورگه بستر (Bester)

صفحه 157-164

شهروز برادران نویری؛ فریدون چکمه دوز قاسمی؛ حسین محمدی پرشکوهی؛ علیرضا عباسعلی زاده؛ محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ ایرج عفت پناه کمائی؛ حمیدرضا پورعلی فشتمی؛ علیرضا علیپور؛ مهتاب یارمحمدی؛ صمد درویشی