دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1372 
1. بیهوشی صدف محار Pinctada radiata به وسیله MS 222

صفحه 1-6

فریبرز احتشامی؛ حمید بینایی؛ شهرام صید مرادی