دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378 
3. تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان

صفحه 31-46

غلامرضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


4. هماوری ماهی شوریده(Otolithes ruber) در آبهای ساحلی خوزستان

صفحه 47-58

غلامرضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


6. بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود

صفحه 69-82

بهروز فدایی؛ محمد پورکاظمی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود بهمنی؛ محمدرضا نوعی؛ حسین پرندآور؛ جاوید ایمانپور؛ هاشم جوشیده