دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378 
3. بررسی تعداد میکروپیل در تخمک سه گونه از تاسماهیان جنوب دریای خزر

صفحه 35-48

علی حلاجیان؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی؛ کوروش امینی