نویسنده = پریتا کوچنین
تعداد مقالات: 6
1. اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus)

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 37-46

سعید خرمیان؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ امیرپرویز سلاطی


2. بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta)

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 129-141

نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم


3. بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 1-6

عبداله آرشام؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی


4. بررسی تاثیر فلز سنگین روی بر سه گونه جلبک Scenedesmus obliquus , Chlorella vulgaris و Anabaena flos-aquae

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 83-90

احمد سواری؛ مریم فلاحی؛ پریتا کوچنین؛ میر قاسم ناصر علوی


5. بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 41-58

احمد سواری؛ نسرین سخائی؛ پریتا کوچنین


6. فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 41-60

سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی