کلیدواژه‌ها = آبشش
تعداد مقالات: 8
3. بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر

دوره 25، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 53-61

وحید داستان؛ رحیم عبدی؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ محمد علی سالاری علی‌آبادی


4. اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 107-117

فاطمه پیکان حیرتی؛ مهتاب خلجی؛ مسعود زنگنه؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ سالار درافشان


5. اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 71-81

مرضیه عروجعلی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ نصراله محبوبی صوفیانی


6. مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-10

محمد رضا پورخواجه؛ رحیم عبدی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی


7. آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 89-100

عیسی شریف پور؛ بهروز ابطحی؛ فاطمه حیدری جامع بزرگی؛ جعفر سیف‌آبادی؛ زهرا تقی زاده رحمت‌آبادی


8. مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 51-62

صابر خدابنده؛ محسن شهریاری مقدم