دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390 
2. استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس)

صفحه 9-16

سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ بهنام دقوقی؛ محمد صدیق مرتضوی


4. بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758)

صفحه 27-36

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ کاظم درویش بسطامی


5. تاثیر جیره‌های غذایی مختلف بر تولید و میزان رشد ویژه جمعیت ( Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785

صفحه 37-48

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی


7. بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus)

صفحه 61-72

سعید زاهدی؛ علیرضا میرواقفی؛ غلامرضا رفیعی؛ باقر مجازی امیری؛ مهدی هدایتی؛ چنگیز مخدومی؛ موسی زارعی دنگسرکی


8. بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان

صفحه 73-88

نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سید محمد باقر مجازی امیری؛ جاسم غفله مرمضی؛ بابک دوست شناس


10. تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus)

صفحه 97-108

الهام قیومی جونیانی؛ ژاله خوشخو؛ عباسعلی مطلبی؛ یزدان مرادی


11. ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان

صفحه 109-120

داریوش کریمی؛ غلامحسین کیانی؛ فرشته اسلامی؛ هومان لیاقتی


12. بررسی خصوصیات رشد و تولید‌ مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, 1843) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده‌رود

صفحه 121-130

نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله؛ اصغر عبدلی؛ سمیه احمدی؛ ملوک پورامینی


15. یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

صفحه 153-158

ناصر آقاجری؛ محمد رضا طاهری زاده؛ غلامعلی اکبرزاده