دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379 
1. بررسی پراکنش ماهیان رودخانه تنکابن

صفحه 1-14

محمدعلی افرائی؛ فرامرز لالوئی