دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379 
1. فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان

صفحه 1-26

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ سیمین دهقان؛ فوزیه اسماعیلی؛ سیروس امیری نیا


3. فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان

صفحه 41-60

سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی