دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهمن و اسفند 1379 
هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه چالوس

صفحه 1-14

مژگان روشن طبری؛ اصغر عبدلی؛ کبری تکمیلیان؛ شعبان نجف پور؛ حجت اله فروغی فرد


بررسی انتشار و تغییرات صوت در بندر دیر

صفحه 65-78

افشین محسنی آراسته؛ محمدرضا بنازاده ماهانی؛ عباسعلی عبیدی