نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبادان بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 1-10]
 • آلودگی نفتی بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]

ا

 • اپی پنیون گزارشی از درصد آلودگی میگوی ببری سبز منطقه بوشهر به انگل اپی پنیون EPIPENAEON ELEGANS در فصل صید [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 89-96]
 • ایران زیست شناسی تولیدمثل کوسه چانه سفید موجود در آبهای استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-18]
 • ایران حشرات آبزی بعنوان شاخص آلودگی آلی آب [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 19-36]
 • ایران زیست شناسی تولید مثل ماهی شوورت SILLAGO SITHAMAدر خلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 37-54]
 • ایران بررسی پاره ای از ویژگی های بیولوژیک گرگانرود طی سالهای 70-1369 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 55-72]
 • ایران زیست شناسی تولیدمثل ماهی سرخو معمولی در آبهای هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 73-90]
 • ایران بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • ایران بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده در رودخانه های استانهای مازندران و گلستان در سال 1378 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 103-110]
 • ایران شناسایی ، بررسی فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سدارس و شاخابه های ایرانی آن [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 41-62]
 • ایران تغییرات کمی سیلیس و دیاتومه های حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 63-76]
 • ایران برآورد پتانسیل صید کفزیان در خلیج چابهار از طریق محاسبه تولید ثانویه ماکروبنتوزها [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 77-102]
 • ایران شناسایی ماهیان آب شیرین رودخانه های دائمی حوضه آبریز جازموریان (استان کرمان ) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 1-12]
 • ایران بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • ایران زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 57-70]
 • ایران بررسی سیتوژنیک ماهی سیم ABRAMIS BRAMA حوزه جنوبی دریایی خزر [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 89-100]
 • ایران بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 101-103]
 • ایران بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 1-10]
 • ایران معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 11-20]
 • ایران بررسی کاشت جلبک گراسیلاریا GRACILARIA CORTICATA در سواحل جزیره قشم [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 21-36]
 • ایران بررسی رژیم غذایی تون زردباله THUNNUS ALBACARES دریای عمان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 37-48]
 • ایران بررسی اثرات صید و صیادی بر ذخایر شاه میگو [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 49-60]
 • ایران بررسی آلودگی های انگلی ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUSجنوب شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 61-74]
 • ایران پویایی جمعیت میگوی ببری سبز PENAEUS SEMISULCATUSدر آبهای استان بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 75-88]
 • ایران گزارشی از درصد آلودگی میگوی ببری سبز منطقه بوشهر به انگل اپی پنیون EPIPENAEON ELEGANS در فصل صید [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 89-96]
 • ایران جداسازی و شناسایی تک یاخته زیوتامنیوم در استخرهای پرورش میگو منطقه حله - بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 97-105]
 • ازت فرار تغییرات میزان ازت فرار و هیستامین ماهی کیلکا در روشهای نگهداری [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 31-40]
 • استان بوشهر پویایی جمعیت میگوی ببری سبز PENAEUS SEMISULCATUSدر آبهای استان بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 75-88]
 • استان بوشهر جداسازی و شناسایی تک یاخته زیوتامنیوم در استخرهای پرورش میگو منطقه حله - بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 97-105]
 • استان سیستان و بلوچستان بررسی اثرات صید و صیادی بر ذخایر شاه میگو [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 49-60]
 • استان فارس حشرات آبزی بعنوان شاخص آلودگی آلی آب [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 19-36]
 • استان کرمان شناسایی ماهیان آب شیرین رودخانه های دائمی حوضه آبریز جازموریان (استان کرمان ) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 1-12]
 • استان کرمانشاه بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 101-103]
 • استانهای مازندران و گلستان بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده در رودخانه های استانهای مازندران و گلستان در سال 1378 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 103-110]
 • استان هرمزگان زیست شناسی تولیدمثل کوسه چانه سفید موجود در آبهای استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-18]
 • استان هرمزگان بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • اکسیژن بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • انگل بررسی آلودگی های انگلی ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUSجنوب شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 61-74]
 • اولتراسونوگرافی تعیین جنسیت تاسماهی ایرانACIPENSER PERSICUS بوسیله اولتراسونوگرافی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 71-88]

ب

 • بچه ماهی ازون برون بررسی زیوپلانکتونهای موثر در تغذیه بچه ماهیان ازون برون در استخرهای خاکی [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 1-14]
 • بیماریهای باکتریایی بررسی عفونت ناشی از ارگانیسم شبیه فلاوباکتریوم سایکروفیلوس در کپور نقره ای [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 103-111]
 • بندر ترکمن بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • بوشهر گزارشی از درصد آلودگی میگوی ببری سبز منطقه بوشهر به انگل اپی پنیون EPIPENAEON ELEGANS در فصل صید [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 89-96]

پ

 • پسابها بررسی پسابهای مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر و اثرات احتمالی آن بر محیط زیست دریایی (سال 1377) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 13-34]
 • پویایی جمعیت زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 57-70]
 • پویایی جمعیت پویایی جمعیت میگوی ببری سبز PENAEUS SEMISULCATUSدر آبهای استان بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 75-88]

ت

 • تاسماهی ایران تعیین جنسیت تاسماهی ایرانACIPENSER PERSICUS بوسیله اولتراسونوگرافی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 71-88]
 • تالاب انزلی زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 57-70]
 • تعیین جنسیت تعیین جنسیت تاسماهی ایرانACIPENSER PERSICUS بوسیله اولتراسونوگرافی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 71-88]
 • تک یاخته زیوتامنیوم جداسازی و شناسایی تک یاخته زیوتامنیوم در استخرهای پرورش میگو منطقه حله - بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 97-105]
 • تولید ثانویه برآورد پتانسیل صید کفزیان در خلیج چابهار از طریق محاسبه تولید ثانویه ماکروبنتوزها [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 77-102]
 • تولید مثل زیست شناسی تولیدمثل کوسه چانه سفید موجود در آبهای استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-18]
 • تولید مثل زیست شناسی تولید مثل ماهی شوورت SILLAGO SITHAMAدر خلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 37-54]
 • تولید مثل زیست شناسی تولیدمثل ماهی سرخو معمولی در آبهای هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 73-90]
 • تون زردباله بررسی رژیم غذایی تون زردباله THUNNUS ALBACARES دریای عمان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 37-48]

ج

 • جزیره قشم بررسی کاشت جلبک گراسیلاریا GRACILARIA CORTICATA در سواحل جزیره قشم [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 21-36]
 • جلبک گراسیلاریا بررسی کاشت جلبک گراسیلاریا GRACILARIA CORTICATA در سواحل جزیره قشم [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 21-36]

چ

 • چابهار برآورد پتانسیل صید کفزیان در خلیج چابهار از طریق محاسبه تولید ثانویه ماکروبنتوزها [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 77-102]

ح

 • حباب گازی بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 101-103]
 • حشرات آبزی حشرات آبزی بعنوان شاخص آلودگی آلی آب [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 19-36]
 • حله بوشهر بررسی پسابهای مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر و اثرات احتمالی آن بر محیط زیست دریایی (سال 1377) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 13-34]
 • حوضه آبریز جازموریان شناسایی ماهیان آب شیرین رودخانه های دائمی حوضه آبریز جازموریان (استان کرمان ) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 1-12]

خ

 • خلیج فارس زیست شناسی تولید مثل ماهی شوورت SILLAGO SITHAMAدر خلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 37-54]
 • خلیج فارس معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 11-20]

د

 • دیاتومه تغییرات کمی سیلیس و دیاتومه های حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 63-76]
 • دریاچه سد ارس شناسایی ، بررسی فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سدارس و شاخابه های ایرانی آن [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 41-62]
 • دریای خزر بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • دریای خزر تغییرات کمی سیلیس و دیاتومه های حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 63-76]
 • دریای خزر بررسی آلودگی های انگلی ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUSجنوب شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 61-74]
 • دریایی خزر بررسی سیتوژنیک ماهی سیم ABRAMIS BRAMA حوزه جنوبی دریایی خزر [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 89-100]
 • دریای عمان معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 11-20]
 • دریای عمان بررسی رژیم غذایی تون زردباله THUNNUS ALBACARES دریای عمان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 37-48]

ذ

 • ذخایر بررسی اثرات صید و صیادی بر ذخایر شاه میگو [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 49-60]

ر

 • رژیم غذایی بررسی زیوپلانکتونهای موثر در تغذیه بچه ماهیان ازون برون در استخرهای خاکی [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 1-14]
 • رژیم غذایی بررسی رژیم غذایی تون زردباله THUNNUS ALBACARES دریای عمان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 37-48]
 • رسیدگی جنسی تعیین جنسیت تاسماهی ایرانACIPENSER PERSICUS بوسیله اولتراسونوگرافی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 71-88]
 • رها سازی بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده در رودخانه های استانهای مازندران و گلستان در سال 1378 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 103-110]

ز

 • زیست سنجی زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 57-70]
 • زئوپلانکتون بررسی زیوپلانکتونهای موثر در تغذیه بچه ماهیان ازون برون در استخرهای خاکی [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 1-14]

ژ

 • ژن سیتو کروم اکسیداز I بررسی مولکولی جمعیت میگوی ببری سبز از دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از ژن سیتوکروم اکسید از( I (coI بروش PFLP [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 15-30]

س

 • سیتوژنیک بررسی سیتوژنیک ماهی سیم ABRAMIS BRAMA حوزه جنوبی دریایی خزر [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 89-100]
 • سیلیس تغییرات کمی سیلیس و دیاتومه های حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 63-76]

ش

 • شاخص های آلودگی آلی حشرات آبزی بعنوان شاخص آلودگی آلی آب [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 19-36]
 • شاه میگو بررسی اثرات صید و صیادی بر ذخایر شاه میگو [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 49-60]
 • شفافیت بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • شناسایی و پراکنش ماهیان شناسایی ، بررسی فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سدارس و شاخابه های ایرانی آن [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 41-62]

ص

 • صید و صیادی بررسی اثرات صید و صیادی بر ذخایر شاه میگو [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 49-60]

ف

 • فلاوباکتریوم سایکروفیلوس بررسی عفونت ناشی از ارگانیسم شبیه فلاوباکتریوم سایکروفیلوس در کپور نقره ای [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 103-111]
 • فلور قارچی بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 1-10]

ک

 • کاشت جلبک بررسی کاشت جلبک گراسیلاریا GRACILARIA CORTICATA در سواحل جزیره قشم [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 21-36]
 • کپور نقره ای (فیتوفاگ) بررسی عفونت ناشی از ارگانیسم شبیه فلاوباکتریوم سایکروفیلوس در کپور نقره ای [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 103-111]
 • کوسه چانه سفید زیست شناسی تولیدمثل کوسه چانه سفید موجود در آبهای استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-18]

گ

 • گرگانرود بررسی پاره ای از ویژگی های بیولوژیک گرگانرود طی سالهای 70-1369 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 55-72]

م

 • مازندران بررسی پاره ای از ویژگی های بیولوژیک گرگانرود طی سالهای 70-1369 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 55-72]
 • ماکروبنتوز برآورد پتانسیل صید کفزیان در خلیج چابهار از طریق محاسبه تولید ثانویه ماکروبنتوزها [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 77-102]
 • ماهیان آب شیرین شناسایی ماهیان آب شیرین رودخانه های دائمی حوضه آبریز جازموریان (استان کرمان ) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 1-12]
 • ماهیان خاویاری بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده در رودخانه های استانهای مازندران و گلستان در سال 1378 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 103-110]
 • ماهی سرخو زیست شناسی تولیدمثل ماهی سرخو معمولی در آبهای هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 73-90]
 • ماهی سیم بررسی سیتوژنیک ماهی سیم ABRAMIS BRAMA حوزه جنوبی دریایی خزر [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 89-100]
 • ماهی شوورت زیست شناسی تولید مثل ماهی شوورت SILLAGO SITHAMAدر خلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 37-54]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 101-103]
 • ماهی کاراس زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 57-70]
 • ماهی کیلکا تغییرات میزان ازت فرار و هیستامین ماهی کیلکا در روشهای نگهداری [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 31-40]
 • ماهی کلمه بررسی آلودگی های انگلی ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUSجنوب شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 61-74]
 • مزارع بررسی پسابهای مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر و اثرات احتمالی آن بر محیط زیست دریایی (سال 1377) [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 13-34]
 • میگو معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 11-20]
 • میگو جداسازی و شناسایی تک یاخته زیوتامنیوم در استخرهای پرورش میگو منطقه حله - بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 97-105]
 • میگوی ببری سبز بررسی مولکولی جمعیت میگوی ببری سبز از دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از ژن سیتوکروم اکسید از( I (coI بروش PFLP [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 15-30]
 • میگوی ببری سبز پویایی جمعیت میگوی ببری سبز PENAEUS SEMISULCATUSدر آبهای استان بوشهر [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 75-88]
 • میگوی ببری سبز گزارشی از درصد آلودگی میگوی ببری سبز منطقه بوشهر به انگل اپی پنیون EPIPENAEON ELEGANS در فصل صید [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 89-96]
 • میگوی سفید هندی بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]
 • میگوی سفید هندی بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 1-10]
 • منطقه تیاب بررسی تغییرات اکسیژن محلول و شفافیت آب در استخرهای پرورش میگوی منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1380، صفحه 35-56]

ن

 • نشانگرهای ژنتیکی معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 4، 1380، صفحه 11-20]

و

 • ویژگیهای بیولوژیک بررسی پاره ای از ویژگی های بیولوژیک گرگانرود طی سالهای 70-1369 [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 55-72]

ه

 • هرمزگان زیست شناسی تولیدمثل ماهی سرخو معمولی در آبهای هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 73-90]
 • هیستامین تغییرات میزان ازت فرار و هیستامین ماهی کیلکا در روشهای نگهداری [دوره 10، شماره 2، 1380، صفحه 31-40]