نویسنده = میر مسعود سجادی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 115-124

راضیه چاکری؛ میر مسعود سجادی؛ احسان کامرانی؛ ناصر آقاجاری