دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381 
2. بیولوژی تولید مثل ماهی Abudefduf sexfasciatus در خلیج فارس

صفحه 17-30

همایون حسین زاده صحافی؛ عیسی شریف پور؛ شهرام ناظمی


3. بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر

صفحه 31-42

حسین خارا؛ امین کیوان؛ شعبانعلی نظامی؛ کریم مهدی نژاد؛ طاهره محمدجانی


4. بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه های منطقه جاسک

صفحه 43-52

غلامعباس زرشناس؛ حسین عمادی؛ فرشته سراجی