دوره و شماره: دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399 
تحلیل اقتصادی- اجتماعی بازار ماهی‌‌ تازه استان گلستان

صفحه 143-154

افشین عادلی؛ مجید استارمی؛ سید مهرداد حسینی


تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص TBA و روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 155-166

محسن شهریاری مقدم؛ غلامرضا بختیاری؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن صمیمی