دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397 
6. شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان

صفحه 61-69

محمد علی افرائی بندپی؛ حسن فضلی؛ شاهین شهلاپور


10. بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی

صفحه 105-114

فاطمه حیدری جامع بزرگی؛ مرتضی یوسف زادی؛ امیدرضا فیروزی؛ ملیکا ناطمی؛ امیررضا جاسبی


11. بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp.

صفحه 115-126

نسرین مشائی؛ فرهاد رجبی پور؛ محمد جعفری؛ حبیب سرسنگی؛ محمد محمدی


16. بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

صفحه 173-178

الهام حسین‌پور؛ سارا مهدی‌زاده مود؛ حمید استاجی؛ حسام‌الدین اکبرین