نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزی پروری سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • آرتمیا اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 1-10]
 • آسیب‌شناسی ردیابی بیماری (HPV) Hepatopancreatic parvo-like virus ) میگوی پاسفید غربی ( Litopenaeus vannamei) در مراکز تکثیر و پرورش استان بوشهر [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 107-118]
 • آلودگی مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپر ماهی چهار گوش (Himantura gerrardi) و گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus) خلیج فارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • آلودگی سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 1-10]
 • آلودگی میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 97-106]

ا

 • ایران ارزش غذایی صدف دوکفه ای دسته چاقویی Solen dactylus در دو دوره رسیدگی و استراحت جنسی در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 51-58]
 • ایران تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 101-114]
 • ایران ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387 [دوره 19، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • ایران اولین گزارش میگوی Exopalaemon styliferus (Crustacean: Decapods: Palaemonidae) از ایران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 157-160]
 • اردک ماهی نقش بیولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید ماهیان در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 39-50]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387 [دوره 19، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • استان خوزستان میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 97-106]
 • استان گلستان میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت عضلانی سه گونه از ماهیان دریایی کپور، کفال و ماهی سفید سواحل دریای خزر در حوضه خلیج گرگان در سال 86 – 1385 [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]
 • استان هرمزگان یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 143-148]
 • استرپتوکوکوزیس بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 9-18]
 • استرس اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 1-10]
 • اسیدآمینه تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از کشت باکتری Lactobacillus acidophilus و قارچ Aspergillus niger از پساب کارخانه آرد ماهی کیلکا (استیک‌ واتر) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 21-32]
 • اسیدهای چرب استفاده از ناپلیوس آرتمیا ارومیانا Artemia urmiana غنی شده با روغن های حاوی HUFA در پرورش لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 29-40]
 • افزایش تولید نقش بیولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید ماهیان در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 39-50]
 • اقتصاد تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 101-114]
 • اکوسیستم بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 21-28]
 • اکوسیستم بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 77-86]
 • اکولوژی سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 1-10]
 • اوزون برون افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی اوزون برون تازه (Acipenser stellatus) در شرایط بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) و خلاء [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 127-140]

ب

 • بازاریابی شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • بسته بندی استفاده از سدیم آلژینات جهت پوشش خوراکی ماهی کیلکای مهمولی () هنگام بسته بندی و ارزیابی باکتریایی، شیمیایی و حسی آن [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 61-76]
 • بیماری بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 9-18]
 • بی مهرگان کفزی تغییرات تنوع گونه ای بی مهرگان کفزی در رودخانه ارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 131-142]
 • بیوسیستماتیک الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 119-128]
 • بیوسنتز بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 77-86]
 • بوم شناسی مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 107-118]

پ

 • پروتوزوآ بررسی مقایسه ای بازماندگی و مقاومت فیزیولوژیک لارو میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با غذای زنده (روتیفر و آرتمیا اورمیانا) و غذای کنسانتره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 41-50]
 • پروتئین جیره اثرسطوح متفاوت جایگزینی پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در رشد، بقاء و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 77-84]
 • پرورش اثر سختی و کدورت آب بر رشد جمعیت و هم آوری زئوپلانکتون آنتن منشعب آب شیرین Moina macrocopa [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 97-106]
 • پساب کارخانه آرد‌ ماهی (استیک‌ واتر) تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از کشت باکتری Lactobacillus acidophilus و قارچ Aspergillus niger از پساب کارخانه آرد ماهی کیلکا (استیک‌ واتر) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 21-32]
 • پلاروگرافی تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات منطقه لیفه - بوسیف (سواحل شمال غرب خلیج فارس) براساس شاخص تجمع زمینی [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 51-60]
 • پلانکتون الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 119-128]
 • پودر یخ تعیین زمان ماندگاری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در پودر یخ [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 87-96]
 • پونتوگاماروس شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 141-150]

ت

 • تاسماهی ایرانی ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387 [دوره 19، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • تجمع زیستی بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 77-86]
 • تخمریزی میزان هم آوری و فصل تخم ریزی ماهی مرکب Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 31-38]
 • تخم‌ریزی بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus xanthopterus) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 137-142]
 • ترال میگو یافته علمی کوتاه: ماهیان غیر تجاری در ترکیب صید ضمنی ترال میگو در خوریات ماهشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 149-153]
 • ترکیبات غذایی ارزش غذایی صدف دوکفه ای دسته چاقویی Solen dactylus در دو دوره رسیدگی و استراحت جنسی در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 51-58]
 • تغذیه اثرسطوح متفاوت جایگزینی پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در رشد، بقاء و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 77-84]
 • تغذیه اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 1-10]
 • تغذیه استفاده از ناپلیوس آرتمیا ارومیانا Artemia urmiana غنی شده با روغن های حاوی HUFA در پرورش لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 29-40]
 • تغذیه بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 55-66]
 • تغذیه القای واکنش تخم‌گشایی تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی در تخمهای در حال سکون دافنی پولکس (Daphnia pulex) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • تغذیه اثرات دفعات غذادهی بر رشد، بازماندگی و کیفیت آب حوضچه‏های پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 129-136]
 • تغذیه بررسی مقایسه ای بازماندگی و مقاومت فیزیولوژیک لارو میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با غذای زنده (روتیفر و آرتمیا اورمیانا) و غذای کنسانتره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 41-50]
 • تکثیر بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus xanthopterus) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 137-142]
 • تکثیر و پرورش القای واکنش تخم‌گشایی تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی در تخمهای در حال سکون دافنی پولکس (Daphnia pulex) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • تنگنای ژنتیکی بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت ماهی سفید در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 151-156]
 • تنوع یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 143-148]
 • تنوع ژنتیکی بررسی مولکولی جمعیت شانه دار دریای خزر به روش RAPD [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 119-126]
 • تنوع گونه ای تغییرات تنوع گونه ای بی مهرگان کفزی در رودخانه ارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 131-142]
 • توده زنده تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از کشت باکتری Lactobacillus acidophilus و قارچ Aspergillus niger از پساب کارخانه آرد ماهی کیلکا (استیک‌ واتر) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 21-32]
 • تولید اولیه اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 11-20]
 • تولیدمثل شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 141-150]

ج

 • جلبک اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 11-20]
 • جوامع بنتیک سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]

خ

 • خانوار شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • خصوصیات زیستی زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • خلیج فارس میزان هم آوری و فصل تخم ریزی ماهی مرکب Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 31-38]
 • خلیج فارس ارزش غذایی صدف دوکفه ای دسته چاقویی Solen dactylus در دو دوره رسیدگی و استراحت جنسی در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 51-58]
 • خلیج فارس زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • خلیج فارس مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپر ماهی چهار گوش (Himantura gerrardi) و گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus) خلیج فارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • خلیج فارس بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 21-28]
 • خلیج فارس سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • خلیج فارس تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات منطقه لیفه - بوسیف (سواحل شمال غرب خلیج فارس) براساس شاخص تجمع زمینی [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 51-60]
 • خلیج فارس بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 77-86]
 • خلیج فارس مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 107-118]
 • خلیج‌فارس الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 119-128]
 • خور غزاله سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • خورموسی الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 119-128]
 • خورموسی تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات منطقه لیفه - بوسیف (سواحل شمال غرب خلیج فارس) براساس شاخص تجمع زمینی [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 51-60]
 • خونشناسی بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 9-18]

د

 • دافنی پولکس (Daphnia pulex) القای واکنش تخم‌گشایی تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی در تخمهای در حال سکون دافنی پولکس (Daphnia pulex) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • دانه های روغنی استفاده از ناپلیوس آرتمیا ارومیانا Artemia urmiana غنی شده با روغن های حاوی HUFA در پرورش لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 29-40]
 • دریای خزر میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت عضلانی سه گونه از ماهیان دریایی کپور، کفال و ماهی سفید سواحل دریای خزر در حوضه خلیج گرگان در سال 86 – 1385 [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]
 • دریای خزر ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387 [دوره 19، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • دریای خزر بررسی مولکولی جمعیت شانه دار دریای خزر به روش RAPD [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 119-126]
 • دریای خزر شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 141-150]
 • دریای خزر بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت ماهی سفید در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 151-156]
 • دریای عمان یافته علمی کوتاه: بررسی وضعیت کیسه شنای ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 143-146]
 • دما شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 141-150]
 • دوره روشنایی اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 11-20]

ر

 • ریزماهواره بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت ماهی سفید در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 151-156]
 • رشد اثرسطوح متفاوت جایگزینی پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در رشد، بقاء و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 77-84]
 • رشد اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 11-20]
 • رشد شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 141-150]
 • رشد ویژه اثر سختی و کدورت آب بر رشد جمعیت و هم آوری زئوپلانکتون آنتن منشعب آب شیرین Moina macrocopa [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 97-106]
 • روتیفر اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 1-10]
 • رودخانه ارس تغییرات تنوع گونه ای بی مهرگان کفزی در رودخانه ارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 131-142]
 • رودخانه بهمن شیر اولین گزارش میگوی Exopalaemon styliferus (Crustacean: Decapods: Palaemonidae) از ایران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 157-160]
 • رودخانه کارون میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 97-106]
 • رودخانه کل یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 143-148]

ز

 • زیستگاه مصنوعی بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 21-28]
 • زمان ماندگاری تعیین زمان ماندگاری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در پودر یخ [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 87-96]

ژ

 • ژئوشیمیایی تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات منطقه لیفه - بوسیف (سواحل شمال غرب خلیج فارس) براساس شاخص تجمع زمینی [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 51-60]

س

 • سخت پوستان بررسی مقایسه ای بازماندگی و مقاومت فیزیولوژیک لارو میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با غذای زنده (روتیفر و آرتمیا اورمیانا) و غذای کنسانتره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 41-50]
 • سیستماتیک مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 107-118]
 • سلامت غذا سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 1-10]

ش

 • شاخص (ABC (Abundance Biomass Curves سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]

ص

 • صیادی یافته علمی کوتاه: ماهیان غیر تجاری در ترکیب صید ضمنی ترال میگو در خوریات ماهشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 149-153]
 • صید در واحد تلاش ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387 [دوره 19، شماره 1، 1389، صفحه 1-8]
 • صید ضمنی یافته علمی کوتاه: ماهیان غیر تجاری در ترکیب صید ضمنی ترال میگو در خوریات ماهشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 149-153]
 • صنایع غذایی افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی اوزون برون تازه (Acipenser stellatus) در شرایط بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) و خلاء [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 127-140]

ض

 • ضایعات بافتی بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 9-18]
 • ضریب تبدیل غذایی اثرسطوح متفاوت جایگزینی پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در رشد، بقاء و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 77-84]
 • ضریب تبدیل غذایی اثرات دفعات غذادهی بر رشد، بازماندگی و کیفیت آب حوضچه‏های پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 129-136]

ع

 • عضله اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 11-20]

غ

 • غذا اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 11-20]
 • غذای زنده القای واکنش تخم‌گشایی تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی در تخمهای در حال سکون دافنی پولکس (Daphnia pulex) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • غذای زنده اثر سختی و کدورت آب بر رشد جمعیت و هم آوری زئوپلانکتون آنتن منشعب آب شیرین Moina macrocopa [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 97-106]
 • غضروف ماهی مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپر ماهی چهار گوش (Himantura gerrardi) و گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus) خلیج فارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]

ف

 • فرآوری استفاده از سدیم آلژینات جهت پوشش خوراکی ماهی کیلکای مهمولی () هنگام بسته بندی و ارزیابی باکتریایی، شیمیایی و حسی آن [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 61-76]
 • فرآوری افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی اوزون برون تازه (Acipenser stellatus) در شرایط بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) و خلاء [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 127-140]
 • فلزات سنگین میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت عضلانی سه گونه از ماهیان دریایی کپور، کفال و ماهی سفید سواحل دریای خزر در حوضه خلیج گرگان در سال 86 – 1385 [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]
 • فیل ماهی تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخصهای رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso ) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 33-42]
 • فیل ماهی بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 55-66]
 • فیلم خوراکی استفاده از سدیم آلژینات جهت پوشش خوراکی ماهی کیلکای مهمولی () هنگام بسته بندی و ارزیابی باکتریایی، شیمیایی و حسی آن [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 61-76]

ق

 • قزل آلا تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 101-114]
 • قزل آلای رنگین کمان اثرسطوح متفاوت جایگزینی پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در رشد، بقاء و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 77-84]

ک

 • کیسه شنا یافته علمی کوتاه: بررسی وضعیت کیسه شنای ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 143-146]
 • کیفیت تعیین زمان ماندگاری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در پودر یخ [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 87-96]
 • کیفیت شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • کیفیت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی اوزون برون تازه (Acipenser stellatus) در شرایط بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) و خلاء [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 127-140]
 • کیفیت آب اثر سختی و کدورت آب بر رشد جمعیت و هم آوری زئوپلانکتون آنتن منشعب آب شیرین Moina macrocopa [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 97-106]
 • کنجاله سویا تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخصهای رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso ) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 33-42]

گ

 • گیش کاذب یافته علمی کوتاه: بررسی وضعیت کیسه شنای ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 143-146]
 • گطان بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus xanthopterus) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 137-142]
 • گلوتن ذرت تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخصهای رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso ) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 33-42]

ل

 • لارو ماهیان الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 119-128]

م

 • ماندگاری شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 141-150]
 • ماهی میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت عضلانی سه گونه از ماهیان دریایی کپور، کفال و ماهی سفید سواحل دریای خزر در حوضه خلیج گرگان در سال 86 – 1385 [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 95-100]
 • ماهی یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 143-148]
 • ماهی شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • ماهی استخوانی مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپر ماهی چهار گوش (Himantura gerrardi) و گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus) خلیج فارس [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • ماهیان آب شیرین مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 107-118]
 • ماهی زورک بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 77-86]
 • ماهی سفید بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت ماهی سفید در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 151-156]
 • ماهشهر یافته علمی کوتاه: ماهیان غیر تجاری در ترکیب صید ضمنی ترال میگو در خوریات ماهشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 149-153]
 • ماهی شوریده تعیین زمان ماندگاری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در پودر یخ [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 87-96]
 • ماهی کیلکای معمولی استفاده از سدیم آلژینات جهت پوشش خوراکی ماهی کیلکای مهمولی () هنگام بسته بندی و ارزیابی باکتریایی، شیمیایی و حسی آن [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 61-76]
 • ماهی مرکب میزان هم آوری و فصل تخم ریزی ماهی مرکب Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 31-38]
 • ماهی هامور معمولی اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 11-20]
 • مبارزه بیولوژیک نقش بیولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید ماهیان در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 39-50]
 • مخمر بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 55-66]
 • مدیریت شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • مزرعه تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 101-114]
 • میش ماهی زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • میکروارگانیسم تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از کشت باکتری Lactobacillus acidophilus و قارچ Aspergillus niger از پساب کارخانه آرد ماهی کیلکا (استیک‌ واتر) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 21-32]
 • میکروبیوتای روده بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 55-66]
 • میگوی آب شیرین اولین گزارش میگوی Exopalaemon styliferus (Crustacean: Decapods: Palaemonidae) از ایران [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 157-160]
 • میگوی پاسفید بررسی مقایسه ای بازماندگی و مقاومت فیزیولوژیک لارو میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با غذای زنده (روتیفر و آرتمیا اورمیانا) و غذای کنسانتره [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 41-50]
 • میگوی پا سفید غربی ردیابی بیماری (HPV) Hepatopancreatic parvo-like virus ) میگوی پاسفید غربی ( Litopenaeus vannamei) در مراکز تکثیر و پرورش استان بوشهر [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 107-118]
 • میگوی سفید هندی اثرات دفعات غذادهی بر رشد، بازماندگی و کیفیت آب حوضچه‏های پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 129-136]
 • مناطق ساحلی بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 21-28]
 • موجودات هرز نقش بیولوژیک اردک ماهی در کنترل جمعیت موجودات ناخواسته و افزایش تولید ماهیان در استخرهای پرورش کپور ماهیان [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 39-50]
 • مولدین بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus xanthopterus) [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 137-142]

ن

 • ناپلی اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 1-10]
 • نرخ رشد اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 11-20]
 • نرمتنان ارزش غذایی صدف دوکفه ای دسته چاقویی Solen dactylus در دو دوره رسیدگی و استراحت جنسی در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 51-58]
 • نی سازی استفاده از ناپلیوس آرتمیا ارومیانا Artemia urmiana غنی شده با روغن های حاوی HUFA در پرورش لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 29-40]
 • نهاده های تولید تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 101-114]

و

 • ویروس HPV ردیابی بیماری (HPV) Hepatopancreatic parvo-like virus ) میگوی پاسفید غربی ( Litopenaeus vannamei) در مراکز تکثیر و پرورش استان بوشهر [دوره 19، شماره 4، 1389، صفحه 107-118]

ه

 • هم آوری میزان هم آوری و فصل تخم ریزی ماهی مرکب Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1389، صفحه 31-38]