نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبادان بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان ومولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین (Gregarine) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 221-226]
 • آبادان بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه فارس قفاس آبادان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 199-210]
 • آذربایجان شرقی آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • آزمایشهای کیفی تهیه کتلت ماهی کپور و تعیین زمان ماندگاری آن در دمای شردخانه ای 18- درجه سانتیگراد [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 163-170]
 • آسیب شناسی بافتی بررسی بالینی و آسیب شناسی بافتی اثر فنی توئین سدیم د ر ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض ( Carassius auraus ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 65-74]
 • آگار پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در حوضچه های فایبرگلاس و استخراج آگار از آن [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 27-37]
 • آلودگی بررسی فلزات سنگین جیوه و سرب در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 159-166]
 • آنتاگونیست دوپامین القای اوولاسیون در مولدین فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از هورمون LHRH-A و ترکیب آن با آنتاگونیست های دوپامین [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 129-144]

ا

 • ایران بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 1-24]
 • ایران انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 25-36]
 • ایران برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 49-60]
 • ایران بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 61-76]
 • ایران بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 97-114]
 • ایران برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 129-148]
 • ایران بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 149-162]
 • ایران ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 171-190]
 • ایران بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل a و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 191-200]
 • ایران بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L 1758) در تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 201-220]
 • ایران بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان ومولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین (Gregarine) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 221-226]
 • ایران تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 23-32]
 • ایران بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه شیرود (مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 73-82]
 • ایران بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • ایران بررسی فراوانی میوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 151-162]
 • ایران معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 177-184]
 • ایران بررسی عوامل محیطی و روند تغییرات فصلی آنها در خلیج فارس ( آبهای محدوده استان هرمزگان ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 1-14]
 • ایران تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 15-28]
 • ایران برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • ایران شناسایی و بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب بوجاق کیانشهر - زیباکنار [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 41-54]
 • ایران شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 75-94]
 • ایران ارزیابی ذخایر ماهی سوف ( Sitzostedion Iucioperca ) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1380- 1379 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 95-110]
 • ایران بررسی تاثیر رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی بر کیفیت آب تالاب انزلی [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 139-150]
 • ایران آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • ایران بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 125-138]
 • ایران تعیین درصد و شدت آلودگی میگوهای بومی منطقه بوشهر ( Penaeus semisulcatus ) به تک یاخته گرگارین و ارتباط آن با کلاسهای طولی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 178-187]
 • ایران بررسی پراکنش و تغییرات زی توده دو گونه از جلبکهای قهوه ای ( Iyngaia sellata , Colpomenia sinuosa ) در سواحل استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]
 • ایران مقایسه راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست چهار گونه سپر ماهی غالب خلیج با یکدیگر [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 55-68]
 • ایران پراکنش و فراوانی پلانکتونها و نقش آنها در تالاب انزلی طی سالهای 1376 تا 1379 [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 87-114]
 • ایران بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه فارس قفاس آبادان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 199-210]
 • ایران شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • ایران ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 115-128]
 • ارزیابی ذخایر وضعیت صید و صیادی و ارزیابیذخایر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377 [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 77-96]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر ماهی سوف ( Sitzostedion Iucioperca ) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1380- 1379 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 95-110]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 23-32]
 • اسپرم بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز مس بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 1-24]
 • استان تهران زمان تخم ریزی و مراحل باروری خارجی در خرچنگ پهن آب شیرین (Potamon persicum) جاجرود [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 69-86]
 • استان گلستان انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 25-36]
 • استان هرمزگان بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • استان هرمزگان بررسی عوامل محیطی و روند تغییرات فصلی آنها در خلیج فارس ( آبهای محدوده استان هرمزگان ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 1-14]
 • استان هرمزگان زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 151-160]
 • استان هرمزگان تاثیر تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 39-54]
 • استان هرمزگان شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • اصفهان معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 177-184]
 • ایکتیوپلانکتون شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • انگلهای کرمی بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه شیرود (مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 73-82]
 • اویستر صخره ای تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 23-32]

ب

 • بازماندگی اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 37-48]
 • بازماندگی بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 33-50]
 • بافت شناسی مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 91-116]
 • بستر مصنوعی بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • بقاء اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 115-128]
 • بهبود زخم مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 91-116]
 • بوتریوسفالوس آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • بوشهر بررسی تراکم و تنوع دیاتومه ها ( Bacillariophyceae ) در حوضه ایرانی خلیج فارس ( بوشهر ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 111-124]
 • بوشهر بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی ( Penaeus indicus ) در مزارع پرورش میگو واقع در سایت حله - بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 169-178]
 • بوشهر تعیین درصد و شدت آلودگی میگوهای بومی منطقه بوشهر ( Penaeus semisulcatus ) به تک یاخته گرگارین و ارتباط آن با کلاسهای طولی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 178-187]

پ

 • پارامترهای رشد تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 15-28]
 • پارامترهای رشد برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • پاسخ آماسی مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 91-116]
 • پرورش پرورش مولد میگوی سفید هندی Penaeus indicus از طریق پرورش میگوهای جوان پرورشی و وحشی با استفاده از غذای طبیعی در محیط بسته [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 127-142]
 • پرورش پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در حوضچه های فایبرگلاس و استخراج آگار از آن [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 27-37]
 • پسمان هسته ای کاربرد مشتقات کیتینی حاصل از ضایعات پوسته میگو برای جذب رادیوایزوتوپها از پسمانهای مایع هسته ای [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 167-178]
 • پوست سپرماهیان مقایسه راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست چهار گونه سپر ماهی غالب خلیج با یکدیگر [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 55-68]

ت

 • تیاب شمالی تاثیر تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 39-54]
 • تاسماهی ایرانی اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 115-128]
 • تاس ماهی ایرانی مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 33-50]
 • تالاب امیر کلایه بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L 1758) در تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 201-220]
 • تالاب انزلی بررسی تاثیر رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی بر کیفیت آب تالاب انزلی [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 139-150]
 • تالاب انزلی پراکنش و فراوانی پلانکتونها و نقش آنها در تالاب انزلی طی سالهای 1376 تا 1379 [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 87-114]
 • تالاب بوجاق شناسایی و بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب بوجاق کیانشهر - زیباکنار [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 41-54]
 • ترانسفرین مقایسه خصوصیات مرفومتریک و الکتروفورتیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L) در منابع آبی شمال ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 179-198]
 • ترعه خوران فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 11-22]
 • ترکیب سنی ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 115-128]
 • تغذیه خارجی اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 115-128]
 • تغذیه سیاه ماهی بررسی تغذیه سیاه ماهی Capoeta capoeta در دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 163-176]
 • تک یاخته گرگارین تعیین درصد و شدت آلودگی میگوهای بومی منطقه بوشهر ( Penaeus semisulcatus ) به تک یاخته گرگارین و ارتباط آن با کلاسهای طولی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 178-187]
 • تک یاخته های گوارشی بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان ومولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین (Gregarine) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 221-226]
 • تولید مثل بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 1-24]

ج

 • جاجرود زمان تخم ریزی و مراحل باروری خارجی در خرچنگ پهن آب شیرین (Potamon persicum) جاجرود [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 69-86]
 • جاذب کاربرد مشتقات کیتینی حاصل از ضایعات پوسته میگو برای جذب رادیوایزوتوپها از پسمانهای مایع هسته ای [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 167-178]
 • جرچنگ پهن آب شیرین زمان تخم ریزی و مراحل باروری خارجی در خرچنگ پهن آب شیرین (Potamon persicum) جاجرود [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 69-86]
 • جلبک پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در حوضچه های فایبرگلاس و استخراج آگار از آن [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 27-37]
 • جلبک قهوه ای بررسی پراکنش و تغییرات زی توده دو گونه از جلبکهای قهوه ای ( Iyngaia sellata , Colpomenia sinuosa ) در سواحل استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]
 • جیوه بررسی فلزات سنگین جیوه و سرب در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 159-166]

چ

 • چند شکلی مقایسه خصوصیات مرفومتریک و الکتروفورتیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L) در منابع آبی شمال ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 179-198]

خ

 • خرچنگ شناگر بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • خلیج فارس فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 11-22]
 • خلیج فارس بررسی فراوانی میوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 151-162]
 • خلیج فارس بررسی عوامل محیطی و روند تغییرات فصلی آنها در خلیج فارس ( آبهای محدوده استان هرمزگان ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 1-14]
 • خلیج فارس تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 15-28]
 • خلیج فارس بررسی تراکم و تنوع دیاتومه ها ( Bacillariophyceae ) در حوضه ایرانی خلیج فارس ( بوشهر ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 111-124]
 • خلیج فارس مقایسه راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست چهار گونه سپر ماهی غالب خلیج با یکدیگر [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 55-68]
 • خلیج فارس و دریای عمان زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 151-160]
 • خمیر فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 11-22]
 • خور بررسی فراوانی میوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 151-162]
 • خوریات لافت شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • خوزستان بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 1-24]

د

 • دیاتومه مطالعه میزان رشد دیاتومه Skeletonema costatum تحت تاثیر رژیمهای مختلف [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 117-126]
 • دیاتومه بررسی تراکم و تنوع دیاتومه ها ( Bacillariophyceae ) در حوضه ایرانی خلیج فارس ( بوشهر ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 111-124]
 • دریاچه ارومیه شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 75-94]
 • دریاچه سد ماکو ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 115-128]
 • دریاچه سد مهاباد وضعیت صید و صیادی و ارزیابیذخایر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377 [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 77-96]
 • دریای خزر بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 61-76]
 • دریای خزر بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 97-114]
 • دریای خزر برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 129-148]
 • دریای خزر بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 149-162]
 • دریای خزر ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 171-190]
 • دریای خزر بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل a و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 191-200]
 • دریای خزر ارزیابی ذخایر ماهی سوف ( Sitzostedion Iucioperca ) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1380- 1379 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 95-110]
 • دریای خزر بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 125-138]
 • دریای خزر بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 13-26]
 • دریای عمان تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 23-32]
 • دریای عمان تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 15-28]
 • دریای عمان برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • دو کفه ای معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 177-184]

ذ

 • ذخایر ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 171-190]

ر

 • ریخت شناسی مقایسه خصوصیات مرفومتریک و الکتروفورتیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L) در منابع آبی شمال ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 179-198]
 • رژیم غذایی بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L 1758) در تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 201-220]
 • رژیم غذائی بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 143-150]
 • رسوبات بررسی فراوانی میوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 151-162]
 • رشد اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 37-48]
 • رشد اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 115-128]
 • رشد بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • رشدو نمو تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 145-158]
 • روی بررسی تاثیر فلز سنگین روی بر سه گونه جلبک Scenedesmus obliquus , Chlorella vulgaris و Anabaena flos-aquae [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 83-90]
 • رودخانه شیرود بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه شیرود (مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 73-82]
 • رودخانه مهاباد چای شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 75-94]

ز

 • زاینده رود معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 177-184]
 • زیباکنار شناسایی و بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب بوجاق کیانشهر - زیباکنار [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 41-54]
 • زی توده برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 49-60]
 • زی توده ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 115-128]
 • زیست شناسی بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 97-114]
 • زمان ماندگاری تهیه کتلت ماهی کپور و تعیین زمان ماندگاری آن در دمای شردخانه ای 18- درجه سانتیگراد [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 163-170]
 • زئوپلانکتون پراکنش و فراوانی پلانکتونها و نقش آنها در تالاب انزلی طی سالهای 1376 تا 1379 [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 87-114]

ژ

 • ژلاتین مقایسه راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست چهار گونه سپر ماهی غالب خلیج با یکدیگر [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 55-68]

س

 • سیاه ماهی بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه شیرود (مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 73-82]
 • سیاه ماهی( Capoeta capoeta ) ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 115-128]
 • سد دز بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 1-24]
 • سد ستارخان اهر آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • سد ماکو بررسی تغذیه سیاه ماهی Capoeta capoeta در دریاچه مخزنی سد ماکو [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 163-176]
 • سرب بررسی فلزات سنگین جیوه و سرب در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 159-166]
 • سفید رود بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 61-76]
 • سوف حاجی طرخان بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L 1758) در تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 201-220]

ش

 • شاخصهای زیستی بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 125-138]
 • شاخص های هواشناسی برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 49-60]
 • شاه میگوی خزری برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 129-148]
 • شرایط بهداشتی تاثیر تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 39-54]
 • شکم پایان معرفی شکم پایان و دوکفه ایهای زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 177-184]
 • شگ ماهیان بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 13-26]
 • شوری اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 37-48]

ص

 • صید بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 97-114]
 • صید به ازای واحد تلاش (CPUE) برخی ویژگیهای زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus eichwaldi Bott , 1950 در سواحل بندر انزلی [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 129-148]
 • صید و صیادی وضعیت صید و صیادی و ارزیابیذخایر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377 [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 77-96]

ض

 • ضریب تبدیل غذایی تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 145-158]

ع

 • عمق شفافیت بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل a و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 191-200]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل محیطی و روند تغییرات فصلی آنها در خلیج فارس ( آبهای محدوده استان هرمزگان ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 1-14]

غ

 • غذادهی تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 145-158]
 • غذای طبیعی پرورش مولد میگوی سفید هندی Penaeus indicus از طریق پرورش میگوهای جوان پرورشی و وحشی با استفاده از غذای طبیعی در محیط بسته [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 127-142]

ف

 • فاگوسیتوز تغییرات فاگوسیتوز در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بدنبال استفاده از محرک های ایمنی کوئیل آ (Quil-A) و لوامیزول (Levamisole) [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 1-12]
 • فیتوپلانکتون فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 11-22]
 • فیتوپلانکتون پراکنش و فراوانی پلانکتونها و نقش آنها در تالاب انزلی طی سالهای 1376 تا 1379 [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 87-114]
 • فیتوفاگ القای اوولاسیون در مولدین فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از هورمون LHRH-A و ترکیب آن با آنتاگونیست های دوپامین [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 129-144]
 • فلزات سنگین بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز مس بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 1-24]
 • فیل ماهی بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 149-162]
 • فیل ماهی تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 145-158]
 • فلور قارچی بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی ( Penaeus indicus ) در مزارع پرورش میگو واقع در سایت حله - بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 169-178]
 • فنی توئین بررسی بالینی و آسیب شناسی بافتی اثر فنی توئین سدیم د ر ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض ( Carassius auraus ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 65-74]
 • فنون انگلی بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه فارس قفاس آبادان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 199-210]

ق

 • قزل آلا بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز مس بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 1-24]
 • قفاس بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه فارس قفاس آبادان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 199-210]

ک

 • کپور بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز مس بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 1-24]
 • کپور معمولی تغییرات فاگوسیتوز در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بدنبال استفاده از محرک های ایمنی کوئیل آ (Quil-A) و لوامیزول (Levamisole) [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 1-12]
 • کتلت ماهی کپور تهیه کتلت ماهی کپور و تعیین زمان ماندگاری آن در دمای شردخانه ای 18- درجه سانتیگراد [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 163-170]
 • کیتین کاربرد مشتقات کیتینی حاصل از ضایعات پوسته میگو برای جذب رادیوایزوتوپها از پسمانهای مایع هسته ای [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 167-178]
 • کیتوزان کاربرد مشتقات کیتینی حاصل از ضایعات پوسته میگو برای جذب رادیوایزوتوپها از پسمانهای مایع هسته ای [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 167-178]
 • کفال ماهیان بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 97-114]
 • کیفیت آب بررسی تاثیر رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی بر کیفیت آب تالاب انزلی [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 139-150]
 • کلروفیل a بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل a و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 191-200]
 • کیلکای چشم درشت بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 125-138]
 • کوئیل آ تغییرات فاگوسیتوز در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بدنبال استفاده از محرک های ایمنی کوئیل آ (Quil-A) و لوامیزول (Levamisole) [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 1-12]

گ

 • گیاهان آبزی بررسی تاثیر رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی بر کیفیت آب تالاب انزلی [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 139-150]
 • گرگین بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان ومولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین (Gregarine) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 221-226]
 • گل های نماتد انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 25-36]

ل

 • لارو اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 115-128]
 • لارو ماهی شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 211-218]
 • لافت فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 11-22]
 • لاک پشت برکه ای انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 25-36]
 • لاهیجان بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L 1758) در تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 201-220]
 • لیگولا آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • لوامیزول تغییرات فاگوسیتوز در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بدنبال استفاده از محرک های ایمنی کوئیل آ (Quil-A) و لوامیزول (Levamisole) [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 1-12]
 • لوله گوارش مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 33-50]

م

 • مازندران بررسی اکولوژیک انگلهای کرمی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه شیرود (مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 73-82]
 • ماهی شناسایی و بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب بوجاق کیانشهر - زیباکنار [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 41-54]
 • ماهی شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 75-94]
 • ماهیان خاویاری انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 25-36]
 • ماهی حلوا سیاه برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 29-40]
 • ماهی حوض بررسی بالینی و آسیب شناسی بافتی اثر فنی توئین سدیم د ر ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض ( Carassius auraus ) [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 65-74]
 • ماهی خیاطه آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • ماهی سیاه کولی بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba vimba persa) کوچگر به سفید رود [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 61-76]
 • ماهی سوف ارزیابی ذخایر ماهی سوف ( Sitzostedion Iucioperca ) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1380- 1379 [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 95-110]
 • ماهی شیپ ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 171-190]
 • ماهی شوریده تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 15-28]
 • ماهی عنزه بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 1-24]
 • ماهی فیتوفاگ وضعیت صید و صیادی و ارزیابیذخایر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377 [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 77-96]
 • ماهی فیلیپی آلودگی به انگلهای Bothriocephalus achillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 161-169]
 • ماهی کپور مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 91-116]
 • ماهی کپور مقایسه خصوصیات مرفومتریک و الکتروفورتیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L) در منابع آبی شمال ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 179-198]
 • محرک های ایمنی تغییرات فاگوسیتوز در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بدنبال استفاده از محرک های ایمنی کوئیل آ (Quil-A) و لوامیزول (Levamisole) [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 1-12]
 • مرحله لاروی مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 33-50]
 • مس بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز مس بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 1-24]
 • میگو کاربرد مشتقات کیتینی حاصل از ضایعات پوسته میگو برای جذب رادیوایزوتوپها از پسمانهای مایع هسته ای [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 167-178]
 • میگوی ببری سبز تعیین درصد و شدت آلودگی میگوهای بومی منطقه بوشهر ( Penaeus semisulcatus ) به تک یاخته گرگارین و ارتباط آن با کلاسهای طولی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 178-187]
 • میگوی سفید ( سرتیز ) زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 151-160]
 • میگوی سفید هندی اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 37-48]
 • میگوی سفید هندی بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • میگوی سفید هندی پرورش مولد میگوی سفید هندی Penaeus indicus از طریق پرورش میگوهای جوان پرورشی و وحشی با استفاده از غذای طبیعی در محیط بسته [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 127-142]
 • میگوی سفید هندی بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی ( Penaeus indicus ) در مزارع پرورش میگو واقع در سایت حله - بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 169-178]
 • میگوی سفید هندی تاثیر تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 39-54]
 • میگوی سفید هندی بررسی فلزات سنگین جیوه و سرب در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در ایران [دوره 13، شماره 3، 1383، صفحه 159-166]
 • میگوی موزی برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 49-60]
 • میو بنتوز بررسی فراوانی میوبنتوزها و ارتباط آنها با وضعیت رسوبات بستر در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 151-162]

ن

 • نشانگر جنسی بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 149-162]

ه

 • هرمزگان برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان [دوره 13، شماره 1، 1383، صفحه 49-60]
 • هرمزگان فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 13، شماره 2، 1383، صفحه 11-22]
 • هرمزگان بررسی پراکنش و تغییرات زی توده دو گونه از جلبکهای قهوه ای ( Iyngaia sellata , Colpomenia sinuosa ) در سواحل استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1383، صفحه 55-64]