نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبادان جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 161-166]
 • آبزی پروری بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • آبزی پروری تاثیر دمای آب بر رشد طولی و وزنی ماهی دورگه بستر (Bester) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 157-164]
 • آب لب شور تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لب شور [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 91-104]
 • آبهای ایران تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 89-98]
 • آرتمیا ارومیانا مقایسه ترکیبات شیمیایی آرتمیا ارومیانا غنی شده با منابع و سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) در زمانهای مختلف [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 43-54]
 • آفلاتوکسین بررسی کمی و کیفی جراحت های پوستی ناشی از مصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 (AFB1) در فیل ماهی پرورشی Huso huso)) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 43-52]
 • آنتی اکسیدان شناسایی ترکیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (.Holothuria sp) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اکسیدانی آنها به روش (Oil Stability Index (OSI [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 13-20]

ا

 • ایران مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • ایران بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • ایران بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در چهارگونه از ماهیان تجاری خلیج فارس [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 109-124]
 • ایران بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • ایران بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 67-80]
 • ایران مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 119-128]
 • ایران بررسی تاًثیر دما ، شوری و دروه نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولید مثلی کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 11-20]
 • ایران تعیین پیراسنجه های پویایی جمعیت ماهی شیر(Scomberomorous commerson) با استفاده از روش پیشرفت مدها در آبهای استان هرمزگان [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 53-66]
 • ایران بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 79-88]
 • ایران بیولوژی تولید مثل ماهی صافی (Siganus sutor) در محیط پرورشی [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 119-128]
 • ایران بررسی فراوانی و پراکنش پرتاران در سواحل صخره ای جزیره هرمز در خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 149-156]
 • ایران بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 45-56]
 • ایران ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 101-112]
 • ایران بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 113-124]
 • ایران تاثیر دمای آب بر رشد طولی و وزنی ماهی دورگه بستر (Bester) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 157-164]
 • ازت های فرار رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 129-140]
 • ازون برون مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون Acipenser stellatus)) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 13-26]
 • اسپرم اثر الکترولیت ها و pH روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 27-34]
 • اسپرم مقایسه pH مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و اثر مولد ماده بر پارامترهای کیفی اسپرم کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 35-44]
 • اسپرماتوزوآ مطالعه برخی از شاخصهای بیوشیمیایی مایع سلومیک و تاثیر آن بر تحرک اسپرماتوزوآ ماهی شیپ (Acipenser nudiventris Lovetzky، 1828) در حوضه جنوب شرقی دریای خزر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 73-80]
 • اسپرماتوکریت مقایسه pH مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و اثر مولد ماده بر پارامترهای کیفی اسپرم کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 35-44]
 • استان خوزستان بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهمنشیر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 167-172]
 • استان هرمزگان بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • استان هرمزگان مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 165-170]
 • استان هرمزگان بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 129-138]
 • استان هرمزگان پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 69-78]
 • اسید چرب تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و سطوح اسیدهای چرب در تخمدان ماهیان کپور دریایی حوضه جنوب شرقی دریای خزر (سال 1386-1387) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 151-160]
 • افت وزنی رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 129-140]
 • اقتصاد ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 101-112]
 • الکتروفورز بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 25-34]
 • ایمینو اسید شناسایی اجزای تشکیل دهنده ژلاتین حاصل از پوست و استخوان کاریچون ماهی (Saurida tumbil) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 125-136]
 • امولسیون چربی اثر غلظت و مدت زمان در غنی سازی روتیفر Brachionus plicatilis با امولسیون روغن ماهی کاد با تاکید بر اسیدهای چرب [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 153-164]
 • انجماد ماهی شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 21-34]
 • اندازه تخم اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 137-150]
 • انگل بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش گاوماهی عمق زی (Neogobius bathybius) در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 165-172]

ب

 • بازماندگی اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 137-150]
 • باکتری جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 161-166]
 • بسته بندی در خلاء بررسی اثر استات سدیم و بسته بندی در خلاء بر ویژگی های میکروبی، حسی و زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در شرایط سرد [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • بیماری لکه سفید نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) ) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]
 • بندرعباس بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 67-80]
 • بندرعباس بررسی نوع و روش تغذیه دوکفه ای دسته چاقویی (Solen dactylus) در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 79-88]
 • بهره برداری پایدار بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 105-118]
 • بیوانفورماتیک شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 21-34]
 • بوشهر کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]

پ

 • پایش ذخایر بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 129-138]
 • پراکسید رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 129-140]
 • پراکنش بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • پرتاران بررسی فراوانی و پراکنش پرتاران در سواحل صخره ای جزیره هرمز در خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 149-156]
 • پرورش اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 1-10]
 • پرورش کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • پساب بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • پیشگیری بررسی میزان شیوع ویروس بیماری لکه سفید (WSDV) در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی پاسفید پرورشی (Litopenaeus vannamei) استان بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 137-144]
 • پویایی جمعیت تعیین پیراسنجه های پویایی جمعیت ماهی شیر(Scomberomorous commerson) با استفاده از روش پیشرفت مدها در آبهای استان هرمزگان [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 53-66]
 • پویایی جمعیت پویایی جمعیت و هم آوری تولید مثل شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در دریاچه شورابیل (استان اردبیل) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 109-118]

ت

 • تیاب بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • تیاب جنوبی مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 165-170]
 • تاسماهی ایرانی اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 137-150]
 • تاسماهی ایرانی مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون Acipenser stellatus)) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 13-26]
 • تاسماهی ایرانی تاثیر دما بر سیر تکامل رویانی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 171-176]
 • تاسماهی ایرانی بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386 [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 35-42]
 • تاسماهی شیپ بررسی اثرات میتوژنی فیتوهماگلوتینین (PHA-P) و لیپوپلی سارکارید (LPS) استخراج شده از باکتری E. coli ؛ بر شاخص میتوزی لنفوسیتهای کشت داده شده تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 157-162]
 • تالاب انزلی بررسی تاًثیر دما ، شوری و دروه نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولید مثلی کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 11-20]
 • تخم بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386 [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 35-42]
 • تخمدان تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و سطوح اسیدهای چرب در تخمدان ماهیان کپور دریایی حوضه جنوب شرقی دریای خزر (سال 1386-1387) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 151-160]
 • تخمریزی بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • تخمک بررسی تاثیر نسبتهای متفاوت HUFA غذاهای خشک در مقایسه با HUFA غذاهای طبیعی بر هم آوری و قطر تخمک مولدین میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 141-152]
 • تراکم اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 1-10]
 • تراکم سلولی بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی در دریاچه سد لار [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 99-108]
 • ترکیبات شیمیایی مقایسه ترکیبات شیمیایی آرتمیا ارومیانا غنی شده با منابع و سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) در زمانهای مختلف [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 43-54]
 • تیروئید بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 81-100]
 • تسهیم تاثیر دما بر سیر تکامل رویانی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 171-176]
 • تغذیه بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 81-100]
 • تغذیه بررسی کمی و کیفی جراحت های پوستی ناشی از مصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 (AFB1) در فیل ماهی پرورشی Huso huso)) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 43-52]
 • تغذیه بررسی نوع و روش تغذیه دوکفه ای دسته چاقویی (Solen dactylus) در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 79-88]
 • تغذیه ترکیبی بررسی امکان جایگزینی روتیفر با غذای میکروکپسوله در پرورش لارو ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 53-66]
 • تفریخ تاثیر دما بر سیر تکامل رویانی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 171-176]
 • تنوع ژنتیکی بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 25-34]
 • توده زنده بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • تولید مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 165-170]
 • تولید مثل بررسی تاًثیر دما ، شوری و دروه نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولید مثلی کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 11-20]
 • تولید مثل تعیین سن بهینه در کارآیی تخم ریزی متوالی میگوی مولد دریایی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پس از قطع پایه چشمی [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 57-68]

ج

 • جراحات پوستی بررسی کمی و کیفی جراحت های پوستی ناشی از مصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 (AFB1) در فیل ماهی پرورشی Huso huso)) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 43-52]
 • جزیره هرمز بررسی فراوانی و پراکنش پرتاران در سواحل صخره ای جزیره هرمز در خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 149-156]
 • جلبکهای دریایی نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) ) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]
 • جنین مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • جوامع ماکروبنتوز و پلانکتون طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی - دریایی خلیج گواتر بر اساس مدل CMECS [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 89-100]

خ

 • خیار دریایی شناسایی ترکیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (.Holothuria sp) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اکسیدانی آنها به روش (Oil Stability Index (OSI [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 13-20]
 • خلیج فارس مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • خلیج فارس بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus coioiedes) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 101-108]
 • خلیج فارس بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در چهارگونه از ماهیان تجاری خلیج فارس [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 109-124]
 • خلیج فارس بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • خلیج فارس بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 67-80]
 • خلیج فارس تاثیر شوری بر پراکنش فیتوپلانکتونهای رودخانه جزر و مدی بهمنشیر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 43-52]
 • خلیج فارس بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوکلا Rachycentron canadum با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 67-78]
 • خلیج فارس بیولوژی تولید مثل ماهی صافی (Siganus sutor) در محیط پرورشی [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 119-128]
 • خلیج فارس بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 129-138]
 • خلیج فارس بررسی فراوانی و پراکنش پرتاران در سواحل صخره ای جزیره هرمز در خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 149-156]
 • خلیج فارس پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 69-78]
 • خلیج فارس بررسی نوع و روش تغذیه دوکفه ای دسته چاقویی (Solen dactylus) در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 79-88]
 • خلیج فارس و دریای عمان تعیین پیراسنجه های پویایی جمعیت ماهی شیر(Scomberomorous commerson) با استفاده از روش پیشرفت مدها در آبهای استان هرمزگان [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 53-66]
 • خلیج گواتر طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی - دریایی خلیج گواتر بر اساس مدل CMECS [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 89-100]
 • خور بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • خوریات خوزستان تعیین کیفیت آب خوریات خوزستان (شمال غربی خلیج فارس) با استفاده از شاخص (WQS) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 65-72]

د

 • دریاچه شورابیل پویایی جمعیت و هم آوری تولید مثل شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در دریاچه شورابیل (استان اردبیل) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 109-118]
 • دریای خزر مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون Acipenser stellatus)) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 13-26]
 • دریای خزر جمعیت گاو ماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilis در سواحل جنوب غربی دریای خزر (آبهای استان گیلان) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 81-90]
 • دریای خزر مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 119-128]
 • دریای خزر بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 79-88]
 • دریای خزر تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 89-98]
 • دریای خزر بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 25-34]
 • دریای خزر بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 45-56]
 • دریای خزر بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 113-124]
 • دریای خزر بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش گاوماهی عمق زی (Neogobius bathybius) در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 165-172]
 • دریای عمان بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • دریای عمان بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوکلا Rachycentron canadum با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 67-78]
 • دما شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 21-34]
 • دوکفه ای بررسی نوع و روش تغذیه دوکفه ای دسته چاقویی (Solen dactylus) در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 79-88]

ر

 • ریز ماهواره بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوکلا Rachycentron canadum با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 67-78]
 • رسوب تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 89-98]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لب شور [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 91-104]
 • روتیفر Brachionus plicatilis اثر غلظت و مدت زمان در غنی سازی روتیفر Brachionus plicatilis با امولسیون روغن ماهی کاد با تاکید بر اسیدهای چرب [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 153-164]
 • رودخانه بهمنشیر بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهمنشیر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 167-172]
 • رودخانه بهمنشیر تاثیر شوری بر پراکنش فیتوپلانکتونهای رودخانه جزر و مدی بهمنشیر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 43-52]

ز

 • زیتوده مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 119-128]
 • زیست شناسی بررسی برخی از ویژگی های رشد و تولید مثل سیاه ماهی (Capoeta damascina) در تالاب حنا، سمیرم [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 145-156]
 • زیستگاه مصنوعی بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 129-138]
 • زمان انجماد شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 21-34]
 • زمان ماندگاری بررسی اثر استات سدیم و بسته بندی در خلاء بر ویژگی های میکروبی، حسی و زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در شرایط سرد [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • زئوپلانکتون بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 79-88]

ژ

 • ژلاتین شناسایی اجزای تشکیل دهنده ژلاتین حاصل از پوست و استخوان کاریچون ماهی (Saurida tumbil) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 125-136]
 • ژنوفرم طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی - دریایی خلیج گواتر بر اساس مدل CMECS [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 89-100]

س

 • سیاه ماهی بررسی برخی از ویژگی های رشد و تولید مثل سیاه ماهی (Capoeta damascina) در تالاب حنا، سمیرم [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 145-156]
 • سد ارس بررسی ساختار طولی- وزنی و نسبت جنسی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) دریاچه سد ارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 139-148]
 • سد لار بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی در دریاچه سد لار [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 99-108]
 • سلول کلراید بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 113-124]
 • سمیرم بررسی برخی از ویژگی های رشد و تولید مثل سیاه ماهی (Capoeta damascina) در تالاب حنا، سمیرم [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 145-156]
 • سن ماهی مقایسه pH مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و اثر مولد ماده بر پارامترهای کیفی اسپرم کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 35-44]
 • سواحل ایرانی دریای خزر بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 105-118]
 • سواحل صخره ای بررسی فراوانی و پراکنش پرتاران در سواحل صخره ای جزیره هرمز در خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 149-156]
 • سواحل گیلان جمعیت گاو ماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilis در سواحل جنوب غربی دریای خزر (آبهای استان گیلان) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 81-90]

ش

 • شاخص رسیدگی جنسی بیولوژی تولید مثل ماهی صافی (Siganus sutor) در محیط پرورشی [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 119-128]
 • شاخص میتوزی بررسی اثرات میتوژنی فیتوهماگلوتینین (PHA-P) و لیپوپلی سارکارید (LPS) استخراج شده از باکتری E. coli ؛ بر شاخص میتوزی لنفوسیتهای کشت داده شده تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 157-162]
 • شاخصهای تغذیه ای و رشد جبرانی شاخص های تغذیه و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذا دهی مجدد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • شانک زرد باله مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 33-42]
 • شانک زرد باله بررسی امکان جایگزینی روتیفر با غذای میکروکپسوله در پرورش لارو ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 53-66]
 • شاه میگوی آب شیرین پویایی جمعیت و هم آوری تولید مثل شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در دریاچه شورابیل (استان اردبیل) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 109-118]
 • شاه میگوی آب شیرین بررسی ساختار طولی- وزنی و نسبت جنسی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) دریاچه سد ارس [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 139-148]
 • شکوفایی پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 69-78]
 • شوری تاثیر شوری بر پراکنش فیتوپلانکتونهای رودخانه جزر و مدی بهمنشیر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 43-52]

ص

 • صیادی بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 45-56]
 • صافی ماهی بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در چهارگونه از ماهیان تجاری خلیج فارس [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 109-124]

ط

 • طول بلوغ جنسی بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]

ع

 • عادات غذایی مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون Acipenser stellatus)) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 13-26]
 • عادات غذایی بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 79-88]

غ

 • غذای زنده بررسی امکان جایگزینی روتیفر با غذای میکروکپسوله در پرورش لارو ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 53-66]
 • غنی سازی مقایسه ترکیبات شیمیایی آرتمیا ارومیانا غنی شده با منابع و سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) در زمانهای مختلف [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 43-54]
 • غنی سازی اثر غلظت و مدت زمان در غنی سازی روتیفر Brachionus plicatilis با امولسیون روغن ماهی کاد با تاکید بر اسیدهای چرب [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 153-164]

ف

 • فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهمنشیر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 167-172]
 • فیتوپلانکتون تاثیر شوری بر پراکنش فیتوپلانکتونهای رودخانه جزر و مدی بهمنشیر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 43-52]
 • فیتوپلانکتون بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی در دریاچه سد لار [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 99-108]
 • فیتوپلانکتون پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 69-78]
 • فراوانی بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • فراوانی مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 119-128]
 • فرآوری رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 129-140]
 • فرآوری بررسی اثر استات سدیم و بسته بندی در خلاء بر ویژگی های میکروبی، حسی و زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در شرایط سرد [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • فیزیولوژی مقایسه pH مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و اثر مولد ماده بر پارامترهای کیفی اسپرم کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 35-44]
 • فلزات سنگین بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus coioiedes) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 101-108]
 • فلزات سنگین تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 89-98]
 • فیل ماهی تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لب شور [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 91-104]
 • فلورقارچی بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386 [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 35-42]
 • فیماهی بررسی کمی و کیفی جراحت های پوستی ناشی از مصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 (AFB1) در فیل ماهی پرورشی Huso huso)) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 43-52]

ق

 • قارچ جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 161-166]
 • قدرت ژلی شناسایی اجزای تشکیل دهنده ژلاتین حاصل از پوست و استخوان کاریچون ماهی (Saurida tumbil) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 125-136]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 81-100]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی اثر استات سدیم و بسته بندی در خلاء بر ویژگی های میکروبی، حسی و زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در شرایط سرد [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]

ک

 • کاریچون ماهی شناسایی اجزای تشکیل دهنده ژلاتین حاصل از پوست و استخوان کاریچون ماهی (Saurida tumbil) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 125-136]
 • کپور دریایی تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و سطوح اسیدهای چرب در تخمدان ماهیان کپور دریایی حوضه جنوب شرقی دریای خزر (سال 1386-1387) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 151-160]
 • کپور دریایی اثر الکترولیت ها و pH روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 27-34]
 • کپور معمولی اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 1-10]
 • کفال بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 45-56]
 • کیفیت آب تعیین کیفیت آب خوریات خوزستان (شمال غربی خلیج فارس) با استفاده از شاخص (WQS) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 65-72]
 • کیفیت آب کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • کفشک ماهی بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در چهارگونه از ماهیان تجاری خلیج فارس [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 109-124]
 • کلسترول بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 81-100]
 • کیلکا بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران) [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 79-88]
 • کنجاله کانولا بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 81-100]

گ

 • گاوماهی بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش گاوماهی عمق زی (Neogobius bathybius) در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 165-172]
 • گاو ماهی بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 25-34]
 • گاو ماهی شنی جمعیت گاو ماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilis در سواحل جنوب غربی دریای خزر (آبهای استان گیلان) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 81-90]
 • گیش کاذب بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • گلومرول بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 113-124]

ل

 • لارو اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 137-150]
 • لارو بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386 [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 35-42]

م

 • مایع سلومیک مطالعه برخی از شاخصهای بیوشیمیایی مایع سلومیک و تاثیر آن بر تحرک اسپرماتوزوآ ماهی شیپ (Acipenser nudiventris Lovetzky، 1828) در حوضه جنوب شرقی دریای خزر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 73-80]
 • ماکروبنتوز بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 125-136]
 • ماکروبنتوز مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 119-128]
 • ماهی آزاد بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 113-124]
 • ماهیان استخوانی بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 105-118]
 • ماهی بستر تاثیر دمای آب بر رشد طولی و وزنی ماهی دورگه بستر (Bester) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 157-164]
 • ماهی خاویاری ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 101-112]
 • ماهی سفید بهبود اندازه چشمه تور پره های ساحلی (Beach seine) در سواحل ایرانی دریای خزر و بررسی نتایج صید آن [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 45-56]
 • ماهی سوکلا بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوکلا Rachycentron canadum با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 67-78]
 • ماهی شیپ مطالعه برخی از شاخصهای بیوشیمیایی مایع سلومیک و تاثیر آن بر تحرک اسپرماتوزوآ ماهی شیپ (Acipenser nudiventris Lovetzky، 1828) در حوضه جنوب شرقی دریای خزر [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 73-80]
 • ماهی شیر تعیین پیراسنجه های پویایی جمعیت ماهی شیر(Scomberomorous commerson) با استفاده از روش پیشرفت مدها در آبهای استان هرمزگان [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 53-66]
 • ماهی صافی بیولوژی تولید مثل ماهی صافی (Siganus sutor) در محیط پرورشی [دوره 18، شماره 3، 1388، صفحه 119-128]
 • ماهی کیلکا رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 129-140]
 • ماهی هامور بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus coioiedes) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 101-108]
 • مدیریت طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی - دریایی خلیج گواتر بر اساس مدل CMECS [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 89-100]
 • مدیریت تغذیه شاخص های تغذیه و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذا دهی مجدد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • مزرع ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 101-112]
 • مصرف غذا شاخص های تغذیه و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذا دهی مجدد [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • میگو بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 21-32]
 • میگو بررسی میزان شیوع ویروس بیماری لکه سفید (WSDV) در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی پاسفید پرورشی (Litopenaeus vannamei) استان بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 137-144]
 • میگوی پاسفید جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 161-166]
 • میگوی پاسفید نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) ) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 35-42]
 • میگوی سفید غربی کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • میگوی سفید هندی مقایسه کارآیی تکثیر مولدین پرورشی و دریایی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در استان هرمزگان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • میگوی سفید هندی مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 165-170]
 • میگوی سفید هندی تعیین سن بهینه در کارآیی تخم ریزی متوالی میگوی مولد دریایی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پس از قطع پایه چشمی [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 57-68]
 • میگوی موزی مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 165-170]
 • مولدین تعیین سن بهینه در کارآیی تخم ریزی متوالی میگوی مولد دریایی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پس از قطع پایه چشمی [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 57-68]
 • مولدین پرورشی مقایسه کارآیی تکثیر مولدین پرورشی و دریایی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در استان هرمزگان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • مولدین دریایی مقایسه کارآیی تکثیر مولدین پرورشی و دریایی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در استان هرمزگان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]

ن

 • ناهنجاری تاثیر دما بر سیر تکامل رویانی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 171-176]
 • نفت خام بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در چهارگونه از ماهیان تجاری خلیج فارس [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 109-124]

و

 • واکنش پلی مراز زنجیره ای بررسی میزان شیوع ویروس بیماری لکه سفید (WSDV) در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی پاسفید پرورشی (Litopenaeus vannamei) استان بوشهر [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 137-144]
 • وزن مولکولی شناسایی اجزای تشکیل دهنده ژلاتین حاصل از پوست و استخوان کاریچون ماهی (Saurida tumbil) [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 125-136]

ه

 • هزینه متغیر ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران [دوره 18، شماره 4، 1388، صفحه 101-112]
 • همآوری بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • هم آوری بررسی تاثیر نسبتهای متفاوت HUFA غذاهای خشک در مقایسه با HUFA غذاهای طبیعی بر هم آوری و قطر تخمک مولدین میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 141-152]
 • هندیجان بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus coioiedes) [دوره 18، شماره 1، 1388، صفحه 101-108]

ی

 • یونها اثر الکترولیت ها و pH روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی (Cyprinus carpio) [دوره 18، شماره 2، 1388، صفحه 27-34]