نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرتمیا ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 99-118]
 • آرتیمای ارومیه بررسی قابلیت تخمه گشایی سیست و ترکیبات بیوشیمیایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) در زمانهای مختلف انکوباسیون [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 101-112]
 • آزون برون مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ، مس ، کادمیم ، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دوگونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) حوضه جنوبی دریایی خزر [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 79-100]
 • آلکیل بنزن سولفانات خطی بررسی تاثیر آلکیل بنزن سولفانات خطی ( LABS ) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز ( Carassius auratus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 51-58]
 • آلودگی جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]
 • آلودگی انگلی بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 49-66]
 • آلودگی قارچی ارزیابی کارآیی پراکسید هیدروژن در مقابله با آلودگی قارچی تخمهای تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 161-176]
 • آلوده کننده ها بررسی تاثیر آلکیل بنزن سولفانات خطی ( LABS ) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز ( Carassius auratus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 51-58]
 • آنتاگونیست دوپامین بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 31-48]
 • آنزیم سیتوکروم القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 115-126]

ا

 • ابزار صید مقایسه کارآیی تله های تاشو با تله های قیفی در صید شاه میگوی Astacus leptodactylus دریاچه مخزنی سد ارس [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 103-114]
 • اپی توپ استفاده از علم بیوانفورماتیک برای تشخیص آلودگی میگو به ویروس بیماری لکه سفید [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 177-182]
 • اپی فیت توزیع فصلی جلبک های اپی فیت روی بسترهای طبیعی و مصنوعی و رابطه بین بیوماس آنها با برخی عوامل فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 199-206]
 • اتولیت . ماهی کلمه . Rutilus rutilus . دریای خزر استفاده از تراکم عناصر کمیاب در اتولیت جهت مطالعه جمعیتی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus) [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 19-36]
 • ایران شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 23-40]
 • ایران ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 99-118]
 • ایران بررسی وضعیت تکثیر طبیعی و تعیین زمان و مکان تخمریزی ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa Pallas , 1814) در سفید رود [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 113-126]
 • ایران ارزیابی اثرات خشکسالی بر تنوع ، تراکم ، فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 141-156]
 • ایران بررسی فراوانی و پراکنش Mnemiopsis leidyi در آبهای گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 1-16]
 • ایران تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • ازون برون تعیین غلظت کشنده علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • ازون برون بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 31-48]
 • ازون برون بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381 [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 97-112]
 • اسپرم انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 17-30]
 • استان خوزستان جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاوباکتر کلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی Ctenopharyngodon indella ) و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • استان زنجان شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 23-40]
 • استرادیول بررسی تاثیر تزریق هیپوفیز گلیسرینه بر نوسانات هورمونهای استروئیدی در مولدین ماده تاسماهی ایران Acipenser persicus [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 197-214]
 • اشعه گاما تولید ماهی ماده زاد میوزی کپور معمولی (Cyprinus carpio L ) به وسیله اشعه گاما [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 183-198]
 • اقتصاد تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • انجماد انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 17-30]
 • انگل شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 23-40]

ب

 • بازسازی ذخایر تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • بازسازی ذخایر بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381 [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 97-112]
 • بافت عضله مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ، مس ، کادمیم ، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دوگونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) حوضه جنوبی دریایی خزر [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 79-100]
 • باکتری جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاوباکتر کلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی Ctenopharyngodon indella ) و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • باکتری جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]
 • بتانفتوفلاون القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 115-126]
 • بتائین بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 41-50]
 • بچه تاسماهی ایرانی تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 127-140]
 • بچه ماهی بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های استان مازندران طی دوره رها سازی بچه ماهی سفید [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 167-182]
 • بچه ماهیان خاویاری مقایسه فراوانی پلانکتونها و کفزیان کارگاههای پرورش تاسماهیان و بررسی نقش آنها در ضریب چاقی بچه ماهیان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 51-64]
 • بیماری لکه سفید استفاده از علم بیوانفورماتیک برای تشخیص آلودگی میگو به ویروس بیماری لکه سفید [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 177-182]
 • بیوانفورمایک استفاده از علم بیوانفورماتیک برای تشخیص آلودگی میگو به ویروس بیماری لکه سفید [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 177-182]
 • بوتاکلر تعیین غلظت کشنده علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 31-48]

پ

 • پراکسید هیدروژن ارزیابی کارآیی پراکسید هیدروژن در مقابله با آلودگی قارچی تخمهای تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 161-176]
 • پراکنش بررسی فراوانی و پراکنش Mnemiopsis leidyi در آبهای گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 1-16]
 • پروژسترون بررسی تاثیر تزریق هیپوفیز گلیسرینه بر نوسانات هورمونهای استروئیدی در مولدین ماده تاسماهی ایران Acipenser persicus [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 197-214]
 • پلانکتون مقایسه فراوانی پلانکتونها و کفزیان کارگاههای پرورش تاسماهیان و بررسی نقش آنها در ضریب چاقی بچه ماهیان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 51-64]
 • پودر ماهی جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]

ت

 • تاسمانی روس مقایسه شباهت و فاصله ژنتیکی تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) و تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 91-102]
 • تاسماهی ایران مقایسه شباهت و فاصله ژنتیکی تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) و تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 91-102]
 • تاسماهی ایران بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381 [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 97-112]
 • تاسماهی ایرانی تعیین LC50 طی 96 ساعت دو ترکیب نفتی فنل و 1- نفتول بر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 147-160]
 • تاسماهی ایرانی ارزیابی کارآیی پراکسید هیدروژن در مقابله با آلودگی قارچی تخمهای تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 161-176]
 • تاسماهی ایرانی مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ، مس ، کادمیم ، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دوگونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) حوضه جنوبی دریایی خزر [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 79-100]
 • تاسماهی ایرانی بررسی تاثیر تزریق هیپوفیز گلیسرینه بر نوسانات هورمونهای استروئیدی در مولدین ماده تاسماهی ایران Acipenser persicus [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 197-214]
 • تاسماهیان . Acipenseridae . تغذیه . گیلان . ایران بررسی غذا و عادت غذایی تاسماهیان (Acipenseridae) تا عمق 10 متری در سواحل استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 37-48]
 • تالاب امیرکلایه ارزیابی اثرات خشکسالی بر تنوع ، تراکم ، فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 141-156]
 • تالاب امیرکلایه بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 49-66]
 • تالاب انزلی توزیع فصلی جلبک های اپی فیت روی بسترهای طبیعی و مصنوعی و رابطه بین بیوماس آنها با برخی عوامل فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 199-206]
 • تجمع بافتی سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، نیکل و روی در بافتهای ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 65-78]
 • تخمریزی بررسی فصل تخمریزی ، هم آروی و طول در 50 درصد بلوغ ( Lm50 ) میگوی Palaemon adspersus در استان گیلان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 59-72]
 • تخمریزی بررسی وضعیت تکثیر طبیعی و تعیین زمان و مکان تخمریزی ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa Pallas , 1814) در سفید رود [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 113-126]
 • تخمه گشایی بررسی قابلیت تخمه گشایی سیست و ترکیبات بیوشیمیایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) در زمانهای مختلف انکوباسیون [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 101-112]
 • تراکم بررسی اثر تراکم های مختلف در رشد جلبک قرمز گراسیلاریا ( Gracilaria corticata ) در حوضچه های فایبرگلاس [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 13-24]
 • ترکیبات بیوشیمیایی بررسی قابلیت تخمه گشایی سیست و ترکیبات بیوشیمیایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) در زمانهای مختلف انکوباسیون [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 101-112]
 • تغذیه مقایسه رشد و بازماندگی مرحله زوآی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) در تغذیه با چهار نوع جلبک بصورت انفرادی و تلفیقی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • تغذیه بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 41-50]
 • تغذیه مطالعه اثرات سطوح مختلف پروتئین روی معیار شاخص های رشد نوزادان مینیاتوری شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • تغذیه مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 157-166]
 • تکثیر مصنوعی . ایران بررسی امکان تکثیر مصنوعی مولدین پرورشی ماهی کفال خاکستری ( Mugil cephalus ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 181-196]
 • تنظیم اسمزی تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 81-96]
 • تنوع ژنتیکی مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی شیپ ( Acipenser nudiventris ) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال بااستفاده از روش PCR-RFLP [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 151-164]
 • تنوع گونه ای بررسی تنوع گونه ای و اکولوژیک فیتوپلانکتونهای دریاچه بزنگان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 73-90]

ج

 • جاسک بررسی پراکنش میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus و میگوی موزی Penaeus merguensis در صید شناورهای مولدگیر دریای عمان ( جاسک و سیریک ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 215-222]
 • جلبک توزیع فصلی جلبک های اپی فیت روی بسترهای طبیعی و مصنوعی و رابطه بین بیوماس آنها با برخی عوامل فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 199-206]
 • جلبک قرمز اثر کود اوره و محیط کشت TMRL بر رشد جلبک گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 87-98]
 • جلبک قرمز بررسی اثر تراکم های مختلف در رشد جلبک قرمز گراسیلاریا ( Gracilaria corticata ) در حوضچه های فایبرگلاس [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 13-24]

خ

 • خاویار مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ، مس ، کادمیم ، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دوگونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) حوضه جنوبی دریایی خزر [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 79-100]
 • خلیج فارس و دریای عمان بررسی تنوع ژن I8s rRNA در جمعیت ماهی مرکب ( Sepia pharaonis ) خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 157-168]

د

 • دامپریدون بیوتکنیک نوین تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون Acipenser stellatus در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 31-48]
 • دریاچه بزنگان بررسی تنوع گونه ای و اکولوژیک فیتوپلانکتونهای دریاچه بزنگان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 73-90]
 • دریای خزر سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، نیکل و روی در بافتهای ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 65-78]
 • دریای خزر صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 183-190]
 • دریای خزر بررسی فصل تخمریزی ، هم آروی و طول در 50 درصد بلوغ ( Lm50 ) میگوی Palaemon adspersus در استان گیلان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 59-72]
 • دریای خزر مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ، مس ، کادمیم ، سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دوگونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) حوضه جنوبی دریایی خزر [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 79-100]
 • دریای خزر تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 127-140]
 • دریای خزر مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 157-166]
 • دریای خزر تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • دریای خزر تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 81-96]
 • دریای خزر مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی شیپ ( Acipenser nudiventris ) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال بااستفاده از روش PCR-RFLP [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 151-164]
 • دریای عمان بررسی فراوانی طولی ، رابطه طول - وزن و پراکنش کفشک تیز دندان ( Psettodes erumei ) ، در آبهای دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 169-174]
 • دریای عمان بررسی پراکنش میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus و میگوی موزی Penaeus merguensis در صید شناورهای مولدگیر دریای عمان ( جاسک و سیریک ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 215-222]
 • درصد غذادهی تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 165-180]
 • دستکاری ژنتیکی تولید ماهی ماده زاد میوزی کپور معمولی (Cyprinus carpio L ) به وسیله اشعه گاما [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 183-198]
 • دستگاه شمارش کننده تخم ماهی ساخت دستگاه شمارش کننده تخم ماهی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 127-144]

ر

 • رژیم نوری اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 33-40]
 • رشد بررسی اثرات برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 13-22]
 • رشد بررسی اثر تراکم های مختلف در رشد جلبک قرمز گراسیلاریا ( Gracilaria corticata ) در حوضچه های فایبرگلاس [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 13-24]
 • رشد مقایسه رشد و بازماندگی مرحله زوآی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) در تغذیه با چهار نوع جلبک بصورت انفرادی و تلفیقی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • رشد اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 33-40]
 • رشد بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 41-50]
 • رشد تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 165-180]
 • رودخانه های استان مازندران بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های استان مازندران طی دوره رها سازی بچه ماهی سفید [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 167-182]

ژ

 • ژن ریبوزومی بررسی تنوع ژن I8s rRNA در جمعیت ماهی مرکب ( Sepia pharaonis ) خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 157-168]

س

 • سیاه کولی بررسی وضعیت تکثیر طبیعی و تعیین زمان و مکان تخمریزی ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa Pallas , 1814) در سفید رود [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 113-126]
 • سیریک بررسی پراکنش میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus و میگوی موزی Penaeus merguensis در صید شناورهای مولدگیر دریای عمان ( جاسک و سیریک ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 215-222]
 • سرم خون بررسی تاثیر آلکیل بنزن سولفانات خطی ( LABS ) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز ( Carassius auratus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 51-58]
 • سیستم الکترونیک ساخت دستگاه شمارش کننده تخم ماهی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 127-144]
 • سیستم گردش آب ساخت دستگاه شمارش کننده تخم ماهی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 127-144]
 • سیستم مکانیک ساخت دستگاه شمارش کننده تخم ماهی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 127-144]
 • سفید رود بررسی وضعیت تکثیر طبیعی و تعیین زمان و مکان تخمریزی ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa Pallas , 1814) در سفید رود [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 113-126]
 • سورفکتانت . آلاینده . تالاب انزلی اندازه گیری میزان سور فکتانت آنیونی در تالاب انزلی [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 61-68]

ش

 • شاخص های خونی . LC50 . مسمومیت حاد . سم دیازینون . ماهی شیپ . Acipenser nudiventris بررسی تاثیر سمیت حاد دیازینون بر روی شاخصهای خونی ماهی شیپ Acipenser nudiventris و تعیین میزان LC50 [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 49-60]
 • شاخص های رشد شاه میگو مطالعه اثرات سطوح مختلف پروتئین روی معیار شاخص های رشد نوزادان مینیاتوری شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • شانه دار بررسی فراوانی و پراکنش Mnemiopsis leidyi در آبهای گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 1-16]
 • شاه میگوی آب شیرین مطالعه اثرات سطوح مختلف پروتئین روی معیار شاخص های رشد نوزادان مینیاتوری شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • شاه میگوی ارس مقایسه کارآیی تله های تاشو با تله های قیفی در صید شاه میگوی Astacus leptodactylus دریاچه مخزنی سد ارس [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 103-114]
 • شبه هورمون جوانی بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک ( Pyriproxyfen ) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 139-150]
 • شوری تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 127-140]

ص

 • صید پره صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 183-190]
 • صید ضمنی صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 183-190]

ض

 • ضریب تبدیل غذایی مقایسه پرورش گوشتی فیل ماهی ( Huso huso ) در وان فایبر گلاس و استخر خاکی [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 119-132]
 • ضریب تبدیل غذایی تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 165-180]
 • ضریب چاقی مقایسه فراوانی پلانکتونها و کفزیان کارگاههای پرورش تاسماهیان و بررسی نقش آنها در ضریب چاقی بچه ماهیان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 51-64]

ط

 • طول تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 127-140]
 • طول در 50 درصد بلوغ بررسی فصل تخمریزی ، هم آروی و طول در 50 درصد بلوغ ( Lm50 ) میگوی Palaemon adspersus در استان گیلان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 59-72]
 • طول . وزن . جنسیت . دریای خزر تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طلایی (Mugil auratus) دریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (طول استاندارد ، وزن ، سن و جنسیت) [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 1-18]

ع

 • علف کش تعیین غلظت کشنده علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • عناصر سنگین سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، نیکل و روی در بافتهای ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 65-78]
 • عوامل فیزیکو شیمیایی توزیع فصلی جلبک های اپی فیت روی بسترهای طبیعی و مصنوعی و رابطه بین بیوماس آنها با برخی عوامل فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 199-206]

غ

 • غدد جنسی مقایسه روند توسعه غدد جنی قزل آلای رنگین کمان نر ( Oncorhynchus mykiss ) در آب شیرین و لب شور منطقه بافق [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 113-126]

ف

 • فاکتورهای محیطی بررسی تنوع گونه ای و اکولوژیک فیتوپلانکتونهای دریاچه بزنگان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 73-90]
 • فیتوپلانکتون ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 99-118]
 • فیتوپلانکتون مقایسه رشد و بازماندگی مرحله زوآی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) در تغذیه با چهار نوع جلبک بصورت انفرادی و تلفیقی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • فیتوپلانکتون بررسی تنوع گونه ای و اکولوژیک فیتوپلانکتونهای دریاچه بزنگان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 73-90]
 • فروانی طولی بررسی فراوانی طولی ، رابطه طول - وزن و پراکنش کفشک تیز دندان ( Psettodes erumei ) ، در آبهای دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 169-174]
 • فلاوباکتر کلومنار جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاوباکتر کلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی Ctenopharyngodon indella ) و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • فلزات سنگین تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طلایی (Mugil auratus) دریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (طول استاندارد ، وزن ، سن و جنسیت) [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 1-18]
 • فیلماهی تعیین مناسبترین درصد غذادهی در پرورش گوشتی بچه فیل ماهی ( Huso huso ) در حوضچه های فایبرگلاس [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 165-180]
 • فیل ماهی مقایسه پرورش گوشتی فیل ماهی ( Huso huso ) در وان فایبر گلاس و استخر خاکی [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 119-132]
 • فیل ماهی بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 41-50]
 • فیل ماهی القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 115-126]
 • فیل ماهی بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381 [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 97-112]
 • فنل تعیین LC50 طی 96 ساعت دو ترکیب نفتی فنل و 1- نفتول بر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 147-160]

ق

 • قارچ جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]
 • قره برون تعیین غلظت کشنده علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • قزل آلای رنگین کمان مقایسه روند توسعه غدد جنی قزل آلای رنگین کمان نر ( Oncorhynchus mykiss ) در آب شیرین و لب شور منطقه بافق [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 113-126]

ک

 • کال شور ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 99-118]
 • کپور علفخوار جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاوباکتر کلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی Ctenopharyngodon indella ) و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 1-12]
 • کپور معمولی تولید ماهی ماده زاد میوزی کپور معمولی (Cyprinus carpio L ) به وسیله اشعه گاما [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 183-198]
 • کفال خاکستری بررسی امکان تکثیر مصنوعی مولدین پرورشی ماهی کفال خاکستری ( Mugil cephalus ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 181-196]
 • کیفیت آب بررسی کیفیت آب برخی از رودخانه های استان مازندران طی دوره رها سازی بچه ماهی سفید [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 167-182]
 • کفزیان مقایسه فراوانی پلانکتونها و کفزیان کارگاههای پرورش تاسماهیان و بررسی نقش آنها در ضریب چاقی بچه ماهیان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 51-64]
 • کفشک تیز دندان بررسی فراوانی طولی ، رابطه طول - وزن و پراکنش کفشک تیز دندان ( Psettodes erumei ) ، در آبهای دریای عمان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 169-174]
 • کلرلا ولگاریس بررسی اثر علظت های مختلف عنصر کلسیم بر میزان رشد و بیوماس جلبک سبز Chlorella vulgaris [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 79-86]
 • کلسیم بررسی اثر علظت های مختلف عنصر کلسیم بر میزان رشد و بیوماس جلبک سبز Chlorella vulgaris [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 79-86]
 • کیلکا جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]
 • کود اوره اثر کود اوره و محیط کشت TMRL بر رشد جلبک گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 87-98]

گ

 • گیلان بررسی فراوانی و پراکنش Mnemiopsis leidyi در آبهای گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 1-16]
 • گیلان جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 127-138]
 • گلستان مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 157-166]
 • گناباد ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 99-118]

ل

 • لاهیجان ارزیابی اثرات خشکسالی بر تنوع ، تراکم ، فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 141-156]

م

 • ماده زایی تولید ماهی ماده زاد میوزی کپور معمولی (Cyprinus carpio L ) به وسیله اشعه گاما [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 183-198]
 • ماریناد سرخ شده تولید ماریناد سرخ شده از ماهی کلمه دریای خزر ( Rutilus rutilus caspius ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 133-146]
 • مازندران مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 157-166]
 • ماهی شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 23-40]
 • ماهی بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم ( Diplostomum spathaceum Rudolphi , 1891 ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 49-66]
 • ماهی آزاد دریای خزر تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 81-96]
 • ماهیان خاویاری صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 183-190]
 • ماهیان خاویاری مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 157-166]
 • ماهیان خاویاری بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381 [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 97-112]
 • ماهی خاویاری تحلیل اقتصادی تکثیر و پرورش بچه ماهی خاویاری در ایران [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 67-80]
 • ماهی شیپ مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی شیپ ( Acipenser nudiventris ) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال بااستفاده از روش PCR-RFLP [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 151-164]
 • ماهی قرمز بررسی تاثیر آلکیل بنزن سولفانات خطی ( LABS ) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز ( Carassius auratus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 51-58]
 • ماهی کپور انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 17-30]
 • ماهی کفال سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، نیکل و روی در بافتهای ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 65-78]
 • ماهی کفال تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طلایی (Mugil auratus) دریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (طول استاندارد ، وزن ، سن و جنسیت) [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 1-18]
 • ماهی کلمه دریای خزر تولید ماریناد سرخ شده از ماهی کلمه دریای خزر ( Rutilus rutilus caspius ) [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 133-146]
 • ماهی مرکب بررسی تنوع ژن I8s rRNA در جمعیت ماهی مرکب ( Sepia pharaonis ) خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 157-168]
 • متونین بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 41-50]
 • محیط کشت TMRL اثر کود اوره و محیط کشت TMRL بر رشد جلبک گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 87-98]
 • محیط کشت زایندر بررسی اثر علظت های مختلف عنصر کلسیم بر میزان رشد و بیوماس جلبک سبز Chlorella vulgaris [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 79-86]
 • مراحل لاروی بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک ( Pyriproxyfen ) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 139-150]
 • میگوی آب شیرین بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک ( Pyriproxyfen ) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 139-150]
 • میگوی ببری سبز بررسی اثرات برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 13-22]
 • میگوی ببری سبز مقایسه رشد و بازماندگی مرحله زوآی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) در تغذیه با چهار نوع جلبک بصورت انفرادی و تلفیقی [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • میگوی ببری سبز اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 33-40]
 • میگوی ببری سبز بررسی پراکنش میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus و میگوی موزی Penaeus merguensis در صید شناورهای مولدگیر دریای عمان ( جاسک و سیریک ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 215-222]
 • میگوی سفید هندی White Spot Syndrome Disease (WSSD) شناسایی بیماری لکه سفید WSSD) White Spot Syndrome Disease) با روش(Polymerase Chain Reaction (PCR در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در ایران [دوره 14، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]
 • میگو . عوامل فیزیکی و شیمیایی . چوئبده . آبادان . ایران بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مراکز تکثیر میگوی چوئبده آبادان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 69-78]
 • میگوی موزی بررسی پراکنش میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus و میگوی موزی Penaeus merguensis در صید شناورهای مولدگیر دریای عمان ( جاسک و سیریک ) [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 215-222]
 • موجودات کفزی ارزیابی اثرات خشکسالی بر تنوع ، تراکم ، فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب امیر کلایه لاهیجان [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 141-156]

ن

 • ناپلیوس بررسی قابلیت تخمه گشایی سیست و ترکیبات بیوشیمیایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) در زمانهای مختلف انکوباسیون [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 101-112]

و

 • وزن تعیین مناسبترین سن و وزن رها سازی بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus سواحل جنوب غربی دریای خزر براساس شاخص شوری [دوره 14، شماره 3، 1384، صفحه 127-140]

ه

 • هیپوفیز گلیسرینه بررسی تاثیر تزریق هیپوفیز گلیسرینه بر نوسانات هورمونهای استروئیدی در مولدین ماده تاسماهی ایران Acipenser persicus [دوره 14، شماره 4، 1384، صفحه 197-214]
 • هم آوری بررسی فصل تخمریزی ، هم آروی و طول در 50 درصد بلوغ ( Lm50 ) میگوی Palaemon adspersus در استان گیلان [دوره 14، شماره 2، 1384، صفحه 59-72]