نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزیان سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • آبشش مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • آبهای ساحلی بوشهر عوامل موثر بر نوسانات فیتوپلانکتونهای خلیج فارس ( سواحل استان بوشهر) طی زمستان و بهار 1392-1391 [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 91-101]
 • آترازین بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-30]
 • آترازین اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • آرد آزولا بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد آزولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیّت هضم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 97-104]
 • آسپرژیلوس نایجر اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) بر رشد و پاره‎ای از شاخص‎های ایمنی فیل ماهیان جوان (Huso huso) پرورشی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 21-34]
 • آفانیوس گورخری تاثیر غلظت‌های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 31-47]
 • آنزیم کبدی تاثیر غلظت‌های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 31-47]
 • آنزیمهای گوارشی بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • آنزیم‌های گوارشی بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • آهن معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 57-68]
 • آویشن شیرازی بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 109-118]

ا

 • ایران بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • اردک ماهی تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • ارزیابی حسی بررسی اندازه گیری تاز گی ماهی تیلاپیا با استفاده از روش Quality index method ( QIM ) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 69-79]
 • ارزش غذایی ارزش غذایی گیاه دریایی Sargassum lentifollium خلیج چابهار (دریای عمان)- قبل و بعد از مانسون [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • استان مرکزی سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • اسید چرب تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن‌های گیاهی بر روی پارامترهای رشد و پروفیل اسیدهای چرب در دوره انگشت قد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و بررسی این پروفیل پس از تغذیه دوباره با روغن ماهی [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]
 • ایمنی بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • انباشتگی سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 23-30]
 • اندازه بدن تأثیر جیره های مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops serrulatus [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]
 • اندازه طولی یافته کوتاه: بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در اطراف جزیره هندورابی (ایران، خلیج فارس) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 137-145]
 • انعطاف‌پذیری ریختی مقایسه جمعیتهای ماهی واسپی Cabdio morar (Hamilton, 1822) در حوضه‌های ماشکیل و مکران بر اساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 57-67]

ب

 • باسیلوس سابتیلیس معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 57-68]
 • باسیلوس سابتیلیس بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • باسیلوس لیچنی‎فورمیس بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • بافت شناسی مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 61-72]
 • باکتوسل تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید لاکتیکی روی رشد، فاکتورهای خونی و سرمی در ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 35-44]
 • بچه ماهی هامور معمولی مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • بیضه مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 61-72]
 • بقاء اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • بوشهر اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]

پ

 • پارامترهای ایمنی اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) بر رشد و پاره‎ای از شاخص‎های ایمنی فیل ماهیان جوان (Huso huso) پرورشی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 21-34]
 • پارامترهای خونی تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید لاکتیکی روی رشد، فاکتورهای خونی و سرمی در ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 35-44]
 • پارامترهای غیر زیستی ارزش غذایی گیاه دریایی Sargassum lentifollium خلیج چابهار (دریای عمان)- قبل و بعد از مانسون [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • پپسین بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • پراکنش پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • پرتودهی یافته کوتاه:تأثیر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف پودر نخود پرتودهی شده و بدون پرتودهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شاخص های رشد و هورمون های تیروئیدی (T3 و T4) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 147-152]
 • پروبیوتیک بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • پروتئین پلاسمای کل بررسی تغییر فاکتورهای ایمنی هموسیت کل (Total Hemocyte Count) و پروتئین پلاسما کل (Total Protein Plasma) در میگوی پاسفید غربی آلوده به مونودون باکولوویروس(MBV) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • پروتئین کنسانتره سویا تاثیر جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودرماهی بر شاخصهای رشد و ترکیب لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 73-84]
 • پودر ضایعات مرغ کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso huso) در دوران رشد [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • پودرماهی تاثیر جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودرماهی بر شاخصهای رشد و ترکیب لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 73-84]
 • پودرماهی کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso huso) در دوران رشد [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • پودرماهی کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی ( Huso huso) در دوران رشد ( growth up) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]

ت

 • تازه گی بررسی اندازه گیری تاز گی ماهی تیلاپیا با استفاده از روش Quality index method ( QIM ) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 69-79]
 • تاسماهی ایرانی ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با استفاده از روش توالی یابی DNA [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]
 • تاسماهی سیبری تاثیر جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودرماهی بر شاخصهای رشد و ترکیب لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 73-84]
 • تالاب شادگان برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)د ر تالاب شادگان [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 119-128]
 • تجمع‌پذیری زیستی بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-30]
 • تجمع‌پذیری زیستی اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • تخمریزی تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • تخمگذاری چرخه زندگی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 69-76]
 • تراکم پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • ترکیبات بیوشیمیایی بررسی تأثیر غلظت های مختلف شوری بر روی میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبک تک سلولی تتراسالمیس چوئی (Tetraselmis chuii) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • ترکیب لاشه تاثیر جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودرماهی بر شاخصهای رشد و ترکیب لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 73-84]
 • ترکیب لاشه کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso huso) در دوران رشد [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • ترکیب لاشه و شاخصهای بیوشیمیایی کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی ( Huso huso) در دوران رشد ( growth up) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • تیروزیناز بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 109-118]
 • تزریق درون صفاقی تاٴثیر فلوکستین بر میزان مصرف غذا و رفتار غذایی در ماهی طلایی Carassius auratus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • تغییرات شیمیایی بررسی اندازه گیری تاز گی ماهی تیلاپیا با استفاده از روش Quality index method ( QIM ) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 69-79]
 • تکامل لاروی تأثیر جیره های مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops serrulatus [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]
 • تکثیر تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • تنوع یافته علمی کوتاه: تغییرات شبانه روزی جمعیت لارو ماهیان در آبهای ساحلی خلیج چابهار [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 123-130]
 • تنوع ژنتیکی تفاوت‌های ژنتیکی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) موجود در ایران و قزل‌آلای وارداتی از فرانسه [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]
 • توالی یابی DNA ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با استفاده از روش توالی یابی DNA [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]
 • توانایی ترکیبی خاص آنالیز دی آلل کراس برخی صفات مرتبط با رشد و امید به زندگی در ماهیان زینتی (Puntius tetrazona) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • توانایی ترکیب عمومی آنالیز دی آلل کراس برخی صفات مرتبط با رشد و امید به زندگی در ماهیان زینتی (Puntius tetrazona) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • تولید به ازای بیوماس برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)د ر تالاب شادگان [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 119-128]

ج

 • جایگزینی تاثیر جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودرماهی بر شاخصهای رشد و ترکیب لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 73-84]
 • جیره های جلبکی و غیر جلبکی تأثیر جیره های مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops serrulatus [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]
 • جزیره هندورابی یافته کوتاه: بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در اطراف جزیره هندورابی (ایران، خلیج فارس) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 137-145]

چ

 • چشم زدگی تخم تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]

خ

 • خیار دریایی بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • خانوار روستایی سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • خانوار شهری سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • خصو صیات زیستی برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)د ر تالاب شادگان [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 119-128]
 • خلیج چابهار ارزش غذایی گیاه دریایی Sargassum lentifollium خلیج چابهار (دریای عمان)- قبل و بعد از مانسون [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • خلیج چابهار یافته علمی کوتاه: تغییرات شبانه روزی جمعیت لارو ماهیان در آبهای ساحلی خلیج چابهار [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 123-130]
 • خلیج فارس عوامل موثر بر نوسانات فیتوپلانکتونهای خلیج فارس ( سواحل استان بوشهر) طی زمستان و بهار 1392-1391 [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 91-101]
 • خلیج فارس بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • خور موسی معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 57-68]
 • خوزستان مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 61-72]

د

 • دی آلل کراس آنالیز دی آلل کراس برخی صفات مرتبط با رشد و امید به زندگی در ماهیان زینتی (Puntius tetrazona) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • دریای خزر پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • دریای عمان شنا سا یی مراحل لاروی فانوس ماهیان در آبهای ایرانی دریای عمان [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]
 • دیواره بدن بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • دوره نوری بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]

ر

 • ریخت‌سنجی هندسی مقایسه جمعیتهای ماهی واسپی Cabdio morar (Hamilton, 1822) در حوضه‌های ماشکیل و مکران بر اساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 57-67]
 • ریزجلبک بررسی تأثیر غلظت های مختلف شوری بر روی میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبک تک سلولی تتراسالمیس چوئی (Tetraselmis chuii) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • ریزماهواره تفاوت‌های ژنتیکی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) موجود در ایران و قزل‌آلای وارداتی از فرانسه [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]
 • رشد اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • رشد بررسی تأثیر غلظت های مختلف شوری بر روی میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبک تک سلولی تتراسالمیس چوئی (Tetraselmis chuii) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • رشد اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • رشد تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید لاکتیکی روی رشد، فاکتورهای خونی و سرمی در ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 35-44]
 • رشد یافته کوتاه:تأثیر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف پودر نخود پرتودهی شده و بدون پرتودهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شاخص های رشد و هورمون های تیروئیدی (T3 و T4) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 147-152]
 • رفتار غذایی تاٴثیر فلوکستین بر میزان مصرف غذا و رفتار غذایی در ماهی طلایی Carassius auratus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • رودخانه سیاهرود بررسی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب‌ پذیری و ترجیح زیستگاه سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling 1891) در رودخانه سیاهرود (از سرشاخه‌های حوضه رودخانه سفیدرود) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • روغن‌های گیاهی تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن‌های گیاهی بر روی پارامترهای رشد و پروفیل اسیدهای چرب در دوره انگشت قد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و بررسی این پروفیل پس از تغذیه دوباره با روغن ماهی [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]

ز

 • زدایش سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 23-30]
 • زیستگاه بررسی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب‌ پذیری و ترجیح زیستگاه سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling 1891) در رودخانه سیاهرود (از سرشاخه‌های حوضه رودخانه سفیدرود) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • زمان ماندگاری یافته علمی کوتاه: اثر نمک سود کردن بر روی زمان ماندگاری ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides commersonnianus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 129-138]

س

 • ساختار ژنتیکی و جمعیتی ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با استفاده از روش توالی یابی DNA [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]
 • ساکارومایسس سرویزیا اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) بر رشد و پاره‎ای از شاخص‎های ایمنی فیل ماهیان جوان (Huso huso) پرورشی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 21-34]
 • سیاه‌ماهی(C. capoeta gracilis) بررسی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب‌ پذیری و ترجیح زیستگاه سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling 1891) در رودخانه سیاهرود (از سرشاخه‌های حوضه رودخانه سفیدرود) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • سیتوتوکسیک بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • سرانه مصرف سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 17-30]
 • سلول های کلراید مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • سمیت تغذیه‌ای سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 23-30]
 • سمیت مزمن بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-30]
 • سمیت مزمن اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • سواحل جنوبی دریای خزر ساختار ژنتیکی و جمعیتی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه سفیدرود با استفاده از روش توالی یابی DNA [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]

ش

 • شاخص‎های رشد اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) بر رشد و پاره‎ای از شاخص‎های ایمنی فیل ماهیان جوان (Huso huso) پرورشی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 21-34]
 • شاخص تراکم یافته کوتاه: بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در اطراف جزیره هندورابی (ایران، خلیج فارس) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 137-145]
 • شاخص گنادی بررسی اثرات فیتو استروژنی عصاره بابونه ((Matricaria recutita بر رشد ورسیدگی اووسیت های ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 85-94]
 • شاخصهای ایمنی بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و ویتامین E در جیره بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • شاخصهای خونی بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و ویتامین E در جیره بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • شاخصهای رشد تاثیر جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودرماهی بر شاخصهای رشد و ترکیب لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 73-84]
 • شاخص های رشد کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی ( Huso huso) در دوران رشد ( growth up) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • شاخص‌های رشد کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso huso) در دوران رشد [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • شاخص هپاتوسوماتیک و احشایی کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso huso) در دوران رشد [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • شیرابه فرفیون ترکمنی تاثیر غلظت‌های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 31-47]
 • شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • شناسایی شنا سا یی مراحل لاروی فانوس ماهیان در آبهای ایرانی دریای عمان [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]
 • شوری مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • شوری بررسی تأثیر غلظت های مختلف شوری بر روی میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی ریزجلبک تک سلولی تتراسالمیس چوئی (Tetraselmis chuii) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]

ص

 • صدف مرواریدساز محار Pinctada radiata یافته کوتاه: بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در اطراف جزیره هندورابی (ایران، خلیج فارس) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 137-145]

ض

 • ضد سرطان بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]

ع

 • عصاره الکلی اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • عصاره دی اتیل اتری بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • عصاره متانولی بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • علامتگذاری اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • عملکرد رشد بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد آزولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیّت هضم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 97-104]

غ

 • غلظت زیر‌‌کشنده تاثیر غلظت‌های زیرکشنده شیرابه فرفیون ترکمنی (Euphorbia turcomanica) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی کبد ماهی آفانیوس گورخری (Aphanius dispar) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 31-47]

ف

 • فانوس ماهیان شنا سا یی مراحل لاروی فانوس ماهیان در آبهای ایرانی دریای عمان [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]
 • فیتواستروژن بررسی اثرات فیتو استروژنی عصاره بابونه ((Matricaria recutita بر رشد ورسیدگی اووسیت های ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 85-94]
 • فراوانی یافته علمی کوتاه: تغییرات شبانه روزی جمعیت لارو ماهیان در آبهای ساحلی خلیج چابهار [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 123-130]
 • فسفاتاز قلیایی بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • فیلماهی اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) بر رشد و پاره‎ای از شاخص‎های ایمنی فیل ماهیان جوان (Huso huso) پرورشی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 21-34]
 • فیلماهی کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی ( Huso huso) در دوران رشد ( growth up) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • فیل‌ماهی کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso huso) در دوران رشد [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • فلوکستین تاٴثیر فلوکستین بر میزان مصرف غذا و رفتار غذایی در ماهی طلایی Carassius auratus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]

ق

 • قابلیت هضم پذیری بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد آزولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیّت هضم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 97-104]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • قزل آلای رنگین کمان تفاوت‌های ژنتیکی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) موجود در ایران و قزل‌آلای وارداتی از فرانسه [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 75-84]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم‌های گوارشی معده ای و روده ای در لارو و نوجوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 103-115]
 • قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 23-30]

ک

 • کپور معمولی بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد آزولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیّت هضم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 97-104]
 • کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 61-72]
 • کشند قرمز عوامل موثر بر نوسانات فیتوپلانکتونهای خلیج فارس ( سواحل استان بوشهر) طی زمستان و بهار 1392-1391 [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 91-101]

گ

 • گلوتن ذرت کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی ( Huso huso) در دوران رشد ( growth up) [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]

ل

 • لارو شنا سا یی مراحل لاروی فانوس ماهیان در آبهای ایرانی دریای عمان [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]
 • لارو ماهی یافته علمی کوتاه: تغییرات شبانه روزی جمعیت لارو ماهیان در آبهای ساحلی خلیج چابهار [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 123-130]
 • لقاح تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]

م

 • ماهی آزاد دریای خزر بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و ویتامین E در جیره بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • ماهی آزاد دریای خزر تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن‌های گیاهی بر روی پارامترهای رشد و پروفیل اسیدهای چرب در دوره انگشت قد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و بررسی این پروفیل پس از تغذیه دوباره با روغن ماهی [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]
 • ماهی آزاد دریای خزر تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید لاکتیکی روی رشد، فاکتورهای خونی و سرمی در ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 35-44]
 • ماهی بنی برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)د ر تالاب شادگان [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 119-128]
 • ماهی تیلاپیا بررسی اندازه گیری تاز گی ماهی تیلاپیا با استفاده از روش Quality index method ( QIM ) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 69-79]
 • ماهی زینتی آنالیز دی آلل کراس برخی صفات مرتبط با رشد و امید به زندگی در ماهیان زینتی (Puntius tetrazona) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • ماهی سارم دهان بزرگ یافته علمی کوتاه: اثر نمک سود کردن بر روی زمان ماندگاری ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides commersonnianus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 129-138]
 • ماهی سفید پراکنش زمانی و مکانی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 63-74]
 • ماهی شیربت بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-30]
 • ماهی شیربت اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • ماهی طلایی تاٴثیر فلوکستین بر میزان مصرف غذا و رفتار غذایی در ماهی طلایی Carassius auratus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • ماهی مرکب ببری چرخه زندگی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 69-76]
 • ماهی واسپی مقایسه جمعیتهای ماهی واسپی Cabdio morar (Hamilton, 1822) در حوضه‌های ماشکیل و مکران بر اساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 57-67]
 • متابولیسم تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن‌های گیاهی بر روی پارامترهای رشد و پروفیل اسیدهای چرب در دوره انگشت قد ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و بررسی این پروفیل پس از تغذیه دوباره با روغن ماهی [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]
 • متغیرهای محیطی بررسی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب‌ پذیری و ترجیح زیستگاه سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling 1891) در رودخانه سیاهرود (از سرشاخه‌های حوضه رودخانه سفیدرود) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • مرگ و میر اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • مصرف غذا تاٴثیر فلوکستین بر میزان مصرف غذا و رفتار غذایی در ماهی طلایی Carassius auratus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • میکرو کوکوس معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 57-68]
 • میکرومتری مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 61-72]
 • میگو بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 109-118]
 • میگوی ببری سبز اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • میگوی پاسفید غربی بررسی تغییر فاکتورهای ایمنی هموسیت کل (Total Hemocyte Count) و پروتئین پلاسما کل (Total Protein Plasma) در میگوی پاسفید غربی آلوده به مونودون باکولوویروس(MBV) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • میگوی سفید غربی بکارگیری دو گونه از پروبیوتیک‎های باسیلوسی بر پاسخ‎های ایمنی و فلور میکروبی روده پست‎لارو میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 105-117]
 • ملانوزیس بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 109-118]
 • مواد مغذی بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • مونودون باکولوویروس بررسی تغییر فاکتورهای ایمنی هموسیت کل (Total Hemocyte Count) و پروتئین پلاسما کل (Total Protein Plasma) در میگوی پاسفید غربی آلوده به مونودون باکولوویروس(MBV) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

ن

 • نانو‌ذرات نقره سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 23-30]
 • نانو ‌سم‌شناسی آبزیان سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 23-30]
 • نخود یافته کوتاه:تأثیر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف پودر نخود پرتودهی شده و بدون پرتودهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شاخص های رشد و هورمون های تیروئیدی (T3 و T4) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 147-152]
 • نیکل معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 57-68]
 • نمک سود کردن یافته علمی کوتاه: اثر نمک سود کردن بر روی زمان ماندگاری ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides commersonnianus [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 129-138]
 • نوسانات فیتوپلانکتون عوامل موثر بر نوسانات فیتوپلانکتونهای خلیج فارس ( سواحل استان بوشهر) طی زمستان و بهار 1392-1391 [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 91-101]

و

 • ویتامین ای بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و ویتامین E در جیره بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]
 • ویتامین سی بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و ویتامین E در جیره بر پارامترهای رشد و سیستم ایمنی ماهی آزاد دریای خزر [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 85-96]

ه

 • هتروزیس آنالیز دی آلل کراس برخی صفات مرتبط با رشد و امید به زندگی در ماهیان زینتی (Puntius tetrazona) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • همآوری تأثیر جیره های مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops serrulatus [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]
 • هموسیت کل بررسی تغییر فاکتورهای ایمنی هموسیت کل (Total Hemocyte Count) و پروتئین پلاسما کل (Total Protein Plasma) در میگوی پاسفید غربی آلوده به مونودون باکولوویروس(MBV) [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • هورمون اواپریم تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • هورمون های تیروئیدی (T3 و T4) یافته کوتاه:تأثیر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف پودر نخود پرتودهی شده و بدون پرتودهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شاخص های رشد و هورمون های تیروئیدی (T3 و T4) [دوره 23، شماره 4، 1393، صفحه 147-152]