نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزیپروری وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • آبزی‌پروری تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 39-46]
 • آبزی‌پروری پرورش توام میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در سیستم مدار بسته [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • آبزی‌پروری تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • آبزی‌پروری تاثیر رنگدانه آستازانتین بر کارایی رشد، بازماندگی و تجمع رنگدانه در پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • آبزی‌پروری بررسی اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهی نورس کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 113-121]
 • آب شیرین یافته کوتاه علمی : بررسی پراکنش فصلی فیتوپلانکتونها در زمان جزر و مد در رودخانه بهمنشیر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 159-164]
 • آرتمیا غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • آزاد ماهیان تغییرات هورمون تیروکسین، تری آیدوترونین و کورتیزول و یون‌های سدیم، کلر و پتاسیم طی مرحله اسمولت بچه آزاد ماهی دریای خزر [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 119-128]
 • آلاینده‌ها تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 23-30]
 • آلودگی بررسی تجمع زیستی جیوه‌ کل در بافت‌های عضله‌ سفید، عضله‌ قرمز و کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) دریاچه سد قشلاق سنندج [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 79-88]
 • آلودگی بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 147-160]
 • آلودگی بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 115-124]
 • آلودگی تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 23-30]
 • آلودگی محیط میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 99-106]
 • آمونیاک توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در سیستم‌های مدار بسته پرورش آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 129-136]

ا

 • ایران وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • ایران تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]
 • ایران یافته کوتاه علمی : سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 153-158]
 • ایران یافته کوتاه علمی : بررسی پراکنش فصلی فیتوپلانکتونها در زمان جزر و مد در رودخانه بهمنشیر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 159-164]
 • ایران بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوی پاسفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 31-44]
 • ایران بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 73-84]
 • ایران میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 99-106]
 • ایران شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 23-31]
 • ارزیابی دخایر تعیین پارامترهای رشد ماهی کوپر (Argyrops spinifer) با استفاده از روش پیشینه‌پردازی و داده‌های حاصل از تعیین سن در سواحل استان بوشهر [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 75-84]
 • ارزیابی ذخایر بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • ارزیابی ذخایر بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1374تا 1390 [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 57-66]
 • اسانس دارچین اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • اسپرم تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]
 • اسپرم یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 157-164]
 • استان خوزستان بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 115-124]
 • استان زنجان بررسی کفزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 125-138]
 • استبنجی پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]
 • استرس بررسی تحمل شوری در لارو تاسماهی ایرانی ((Acipenser persicus تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با ویتامین ‍C [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]
 • اسید چرب یافته علمی کوتاه: بررسی تغییرات فصلی اسیدهای چرب در نرمتن Nerita textiles در مناطق جزر و مدی خلیج چابهار (دریای عمان) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 175-180]
 • اسلاری تاثیر شیرابه کود آلی تخمیر شده بیهوازی در پرورش ماهی سفید (تا 1 گرم) و مقایسه فاکتورهای رشد و بقاء با تغذیه مرسوم [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 65-76]
 • الکترولیتهای خون تغییرات هورمون تیروکسین، تری آیدوترونین و کورتیزول و یون‌های سدیم، کلر و پتاسیم طی مرحله اسمولت بچه آزاد ماهی دریای خزر [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 119-128]
 • انرژی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال‌دار جوان Epinephelus coioides [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 41-56]

ب

 • بازده اقتصادی پرورش توام میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در سیستم مدار بسته [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • بازماندگی اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 41-52]
 • بافق وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • باکتری اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • بدشکلی مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • بی‌مهرگان شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 23-31]
 • بیهوش کننده بررسی اثر بیهوش کنندگی عصاره‌های آبی و الکلی تنباکو (Nicotiana tabacum) بر ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 33-40]
 • بیوتکنولو‍ژی مقایسه‌ پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء و سر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از آنزیم آلکالاز و آنزیم‌های داخلی بافت [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]

پ

 • پارامترهای جمعیت یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 145-148]
 • پالایشگر زیستی توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در سیستم‌های مدار بسته پرورش آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 129-136]
 • پیراسنجه‌های رشد و مرگ و میر پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]
 • پروتئین اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 41-52]
 • پروتئین تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال‌دار جوان Epinephelus coioides [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 41-56]
 • پرورش بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 115-124]
 • پرورش ماهی تاثیر شیرابه کود آلی تخمیر شده بیهوازی در پرورش ماهی سفید (تا 1 گرم) و مقایسه فاکتورهای رشد و بقاء با تغذیه مرسوم [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 65-76]
 • پلاسما تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]

ت

 • تاسماهی ایرانی اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 95-104]
 • ترکیبات آلی بررسی مقایسهای ترکیبات مغذی و پروفیل اسیدهای آمینه در استخوان های ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa)، کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) و موتو ماهی (Stolephorus indicus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 101-112]
 • ترکیبات خونی بهبود شاخص‌های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده توام از ویتامین C و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • ترکیبات معدنی توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در سیستم‌های مدار بسته پرورش آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 129-136]
 • ترکیبات نفتی بررسی غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در صدف Barbatia helblingii در سواحل بوشهر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 143-152]
 • ترکیب بدن اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • ترکیب شیمیایی بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوی پاسفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 31-44]
 • ترکیب گونه‌ای مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 161-170]
 • تستوسترون نوسانات استروئیدهای جنسی سنین مختلف فیل‌ماهیان پرورشی (Huso huso) کارگاه شهید مرجانی گرگان [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 77-88]
 • تصفیه فیزیکی بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 115-124]
 • تغذیه تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 39-46]
 • تغذیه تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • تغذیه تاثیر رنگدانه آستازانتین بر کارایی رشد، بازماندگی و تجمع رنگدانه در پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • تغذیه بررسی مقایسهای ترکیبات مغذی و پروفیل اسیدهای آمینه در استخوان های ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa)، کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) و موتو ماهی (Stolephorus indicus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 101-112]
 • تغذیه بررسی اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهی نورس کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 113-121]
 • تغذیه نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 133-146]
 • تغذیه وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • تغذیه تاثیر شیرابه کود آلی تخمیر شده بیهوازی در پرورش ماهی سفید (تا 1 گرم) و مقایسه فاکتورهای رشد و بقاء با تغذیه مرسوم [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 65-76]
 • تغذیه بررسی ترکیبات تقریبی ، اسیدهای چرب و ارزیابی حسی گوشت ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و تیلاپیای هیبرید قرمز پرورش داده شده در آب لب شور زیرزمینی بافق - یزد [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 125-132]
 • تغذیه بهبود شاخص‌های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده توام از ویتامین C و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • تغذیه بررسی تحمل شوری در لارو تاسماهی ایرانی ((Acipenser persicus تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با ویتامین ‍C [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]
 • تغذیه بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 73-84]
 • تغذیه تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال‌دار جوان Epinephelus coioides [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 41-56]
 • تغذیه تاثیر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره بر رشد، بازماندگی و ترکیبات بدن بچه ماهیان سفید دریای خزر ( Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 85-94]
 • تغذیه آبزیان میزان تاثیر اسانس مرزه (Satureja hortensis ) در جلوگیری از تولید سم آفلاتوکسین در غذای آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 137-144]
 • تغذیه آغازین غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • تکثیر و پرورش تاثیر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره بر رشد، بازماندگی و ترکیبات بدن بچه ماهیان سفید دریای خزر ( Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 85-94]
 • تکثیر و پرورش ماهی غلظت مناسب داروی بیهوشی پروپوفول در ماهی بنی(Barbus sharpeyi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 133-142]
 • تکثیر و پروش ماهیان خاویاری بیوتکنیک مولد سازی، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser nudiventris) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • تیلاپیا وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 23-30]
 • تلاش صید مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 161-170]
 • تنباکو بررسی اثر بیهوش کنندگی عصاره‌های آبی و الکلی تنباکو (Nicotiana tabacum) بر ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 33-40]
 • تنوع زیستی یافته علمی کوتاه: معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 171-174]
 • تنوع گونه‌ای مطالعه تنوع وغنای گونه‌ای ماهیان رودخانه های حوضه شرق دریاچه ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 67-74]
 • توده زنده پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]

ج

 • جیره غذایی تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • جیره غذایی بررسی اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهی نورس کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 113-121]
 • جیره غذایی اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 41-52]
 • جیره غذایی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال‌دار جوان Epinephelus coioides [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 41-56]
 • جزیره قشم یافته علمی کوتاه: معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 171-174]
 • جلبک یافته کوتاه علمی : بررسی پراکنش فصلی فیتوپلانکتونها در زمان جزر و مد در رودخانه بهمنشیر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 159-164]
 • جلبک‌های مضر تعیین برخی از پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی داینوفلاژله Cochlodinium polykrikoides [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 31-40]
 • جیوه بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم خلیج فارس [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 11-22]

چ

 • چربی نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 133-146]

ح

 • حوضه دریاچه ارومیه مطالعه تنوع وغنای گونه‌ای ماهیان رودخانه های حوضه شرق دریاچه ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 67-74]

خ

 • خصوصیات زیستی بهبود شاخص‌های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده توام از ویتامین C و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • خلیج چابهار یافته علمی کوتاه: بررسی تغییرات فصلی اسیدهای چرب در نرمتن Nerita textiles در مناطق جزر و مدی خلیج چابهار (دریای عمان) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 175-180]
 • خلیج فارس بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 147-160]
 • خلیج فارس یافته علمی کوتاه: معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 171-174]
 • خلیج فارس بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم خلیج فارس [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 11-22]
 • خلیج فارس بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 115-124]
 • خلیج فارس یافته کوتاه علمی : بررسی پراکنش فصلی فیتوپلانکتونها در زمان جزر و مد در رودخانه بهمنشیر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 159-164]
 • خلیج فارس پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]
 • خلیج فارس میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 99-106]
 • خلیج فارس یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 145-148]
 • خلیج‌ فارس تعیین برخی از پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی داینوفلاژله Cochlodinium polykrikoides [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 31-40]
 • خلیج فارس و دریای عمان بررسی بافت پوششی خار دمی در رامک ماهی قهوه‌ای (Aetobatus flagellum)، سفره‏ماهی ‌دم‌پری (Pastinachus sephen) و سفره‏ ماهی ‌پروانه‌ای (Gymnura poecilura) در خلیج فارس و دریای عمان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 63-72]
 • خنجری پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]

د

 • دریای خزر مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 161-170]
 • دریای خزر بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • دریای خزر شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 23-31]
 • دریای خزر بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1374تا 1390 [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 57-66]
 • دریای عمان یافته علمی کوتاه: بررسی تغییرات فصلی اسیدهای چرب در نرمتن Nerita textiles در مناطق جزر و مدی خلیج چابهار (دریای عمان) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 175-180]
 • درصد تحرک یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 157-164]
 • درصد لقاح یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 157-164]
 • دوره ماندگاری اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • دوکفه‌ای ها بررسی غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در صدف Barbatia helblingii در سواحل بوشهر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 143-152]

ر

 • ریخت سنجی هندسی مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • رشد پرورش توام میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در سیستم مدار بسته [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • رشد نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 133-146]
 • رشد اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 41-52]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال‌دار جوان Epinephelus coioides [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 41-56]
 • رنگدانه‌های کاروتنوئیدی تاثیر رنگدانه آستازانتین بر کارایی رشد، بازماندگی و تجمع رنگدانه در پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • روی بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم خلیج فارس [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 11-22]
 • رودخانه تالار ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سفید رودخانه‌ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • رودخانه قزل اوزن بررسی کفزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 125-138]
 • روده اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 95-104]
 • روغن‌های گیاهی غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • روند رشد و استرس اکسیداتیو اثر سطوح مختلف سلنیوم جیره غذایی بر روند رشد و استرس اکسیداتیو بچه فیلماهی پرورشی(Huso huso) تغذیه شده با سطوح بالای مس [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 105-114]

ز

 • زیست‌شناسی ماهی ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سفید رودخانه‌ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]

س

 • سرتیز پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]
 • سرشاخه توجی ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سفید رودخانه‌ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • سیستماتیک یافته کوتاه علمی : اولین گزارش گربه ماهی خال دار (Thunberg 1792 Arius maculatus) از خلیج فارس، ایران [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 149-154]
 • سیستم ایمنی ماهی مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان فعالیت سیستم عامل مکمل و لیزوزیم خون ماهی قزل‌آلای رنگین کمان [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 13-23]
 • سلنیوم بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم خلیج فارس [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 11-22]
 • سلنیوم اثر سطوح مختلف سلنیوم جیره غذایی بر روند رشد و استرس اکسیداتیو بچه فیلماهی پرورشی(Huso huso) تغذیه شده با سطوح بالای مس [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 105-114]
 • سلول‏های ترشح کننده زهر بررسی بافت پوششی خار دمی در رامک ماهی قهوه‌ای (Aetobatus flagellum)، سفره‏ماهی ‌دم‌پری (Pastinachus sephen) و سفره‏ ماهی ‌پروانه‌ای (Gymnura poecilura) در خلیج فارس و دریای عمان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 63-72]
 • سموم تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 23-30]
 • سموم قارچی میزان تاثیر اسانس مرزه (Satureja hortensis ) در جلوگیری از تولید سم آفلاتوکسین در غذای آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 137-144]
 • سواحل بوشهر بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 147-160]
 • سواحل بوشهر بررسی غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در صدف Barbatia helblingii در سواحل بوشهر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 143-152]
 • سواحل خوزستان بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 147-160]

ش

 • شاخص شیمیایی بررسی مقایسهای ترکیبات مغذی و پروفیل اسیدهای آمینه در استخوان های ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa)، کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) و موتو ماهی (Stolephorus indicus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 101-112]
 • شاخص های رشد بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 115-124]
 • شاخص‌های رشد اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • شاخص‌های رشد اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • شاخص‌های صید بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • شاخص هیلسنهوف بررسی کفزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 125-138]
 • شاه میگوی چنگال باریک اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 41-52]
 • شرایط اکولو‍‍ژ یک تعیین برخی از پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی داینوفلاژله Cochlodinium polykrikoides [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 31-40]
 • شوری اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 41-52]

ص

 • صیادی مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 161-170]
 • صید بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1374تا 1390 [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 57-66]
 • صدف Barbatia helblingii بررسی غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در صدف Barbatia helblingii در سواحل بوشهر [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 143-152]
 • صید و صیادی تعیین پارامترهای رشد ماهی کوپر (Argyrops spinifer) با استفاده از روش پیشینه‌پردازی و داده‌های حاصل از تعیین سن در سواحل استان بوشهر [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 75-84]

ض

 • ضایعات ماهیان مقایسه‌ پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء و سر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از آنزیم آلکالاز و آنزیم‌های داخلی بافت [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]
 • ضریب تبدیل مواد غذایی پرورش توام میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در سیستم مدار بسته [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]

ع

 • عمل‌آوری غذا اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]

غ

 • غده هیپوفیز تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]
 • غذای دستی تاثیر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره بر رشد، بازماندگی و ترکیبات بدن بچه ماهیان سفید دریای خزر ( Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 85-94]
 • غذای مکمل بهبود شاخص‌های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده توام از ویتامین C و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • غضروف ماهیان یافته کوتاه علمی : سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 153-158]
 • غنای گونه‌ای مطالعه تنوع وغنای گونه‌ای ماهیان رودخانه های حوضه شرق دریاچه ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 67-74]
 • غنی‌سازی غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

ف

 • فاکتورهای خونی بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 73-84]
 • فاکتور وضعیت یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 145-148]
 • فیتوپلاتکتون تعیین برخی از پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی داینوفلاژله Cochlodinium polykrikoides [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 31-40]
 • فراوانی طولی مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 161-170]
 • فرآوری آبزیان مقایسه‌ پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء و سر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با استفاده از آنزیم آلکالاز و آنزیم‌های داخلی بافت [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 55-62]
 • فرآوری ماهی بررسی ترکیبات تقریبی ، اسیدهای چرب و ارزیابی حسی گوشت ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و تیلاپیای هیبرید قرمز پرورش داده شده در آب لب شور زیرزمینی بافق - یزد [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 125-132]
 • فیزیولوژی تولید مثل بیوتکنیک مولد سازی، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser nudiventris) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • فیزیولوژی ماهی تغییرات هورمون تیروکسین، تری آیدوترونین و کورتیزول و یون‌های سدیم، کلر و پتاسیم طی مرحله اسمولت بچه آزاد ماهی دریای خزر [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 119-128]
 • فیزیولوژ‍ی ماهی بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 73-84]
 • فیزیولو‍‍ژی ماهی غلظت مناسب داروی بیهوشی پروپوفول در ماهی بنی(Barbus sharpeyi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 133-142]
 • فلزات سنگین بررسی تجمع زیستی جیوه‌ کل در بافت‌های عضله‌ سفید، عضله‌ قرمز و کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) دریاچه سد قشلاق سنندج [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 79-88]
 • فلزات سنگین میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 99-106]
 • فیلماهی اثر سطوح مختلف سلنیوم جیره غذایی بر روند رشد و استرس اکسیداتیو بچه فیلماهی پرورشی(Huso huso) تغذیه شده با سطوح بالای مس [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 105-114]
 • فیل ماهی مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 1-9]
 • فیل‌ماهی نوسانات استروئیدهای جنسی سنین مختلف فیل‌ماهیان پرورشی (Huso huso) کارگاه شهید مرجانی گرگان [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 77-88]

ق

 • قزل‌آلا غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs mykiss) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • قزل آلای رنگین کمان یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 157-164]
 • قزل‌آلای رنگین کمان بررسی اثر بیهوش کنندگی عصاره‌های آبی و الکلی تنباکو (Nicotiana tabacum) بر ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 33-40]
 • قزل‌آلای رنگین کمان بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 115-124]

ک

 • کپور ماهیان بررسی ترکیبات تقریبی ، اسیدهای چرب و ارزیابی حسی گوشت ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و تیلاپیای هیبرید قرمز پرورش داده شده در آب لب شور زیرزمینی بافق - یزد [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 125-132]
 • کپور معمولی نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 133-146]
 • کیفیت آب بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 115-124]
 • کیفیت غذا بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوی پاسفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 31-44]
 • کفزیان شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان) [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 23-31]
 • کفزیان بررسی کفزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 125-138]
 • کلرید جیوه اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 95-104]
 • کلیه اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 95-104]
 • کنجاله کانولا اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • کوسه چانه سفید بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم خلیج فارس [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 11-22]

گ

 • گیاهان دارویی تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 39-46]
 • گیاهان دارویی میزان تاثیر اسانس مرزه (Satureja hortensis ) در جلوگیری از تولید سم آفلاتوکسین در غذای آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 137-144]
 • گربه ماهیان یافته کوتاه علمی : اولین گزارش گربه ماهی خال دار (Thunberg 1792 Arius maculatus) از خلیج فارس، ایران [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 149-154]
 • گلوکز نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 133-146]
 • گوشت ماهی اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]

م

 • ماهی استرلیاد اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • ماهیان تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 23-30]
 • ماهیان مطالعه تنوع وغنای گونه‌ای ماهیان رودخانه های حوضه شرق دریاچه ارومیه [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 67-74]
 • ماهیان آب شیرین ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سفید رودخانه‌ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • ماهیان استخوانی تعیین پارامترهای رشد ماهی کوپر (Argyrops spinifer) با استفاده از روش پیشینه‌پردازی و داده‌های حاصل از تعیین سن در سواحل استان بوشهر [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 75-84]
 • ماهیان خاویاری بررسی تحمل شوری در لارو تاسماهی ایرانی ((Acipenser persicus تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با ویتامین ‍C [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]
 • ماهیان دریایی یافته کوتاه علمی : اولین گزارش گربه ماهی خال دار (Thunberg 1792 Arius maculatus) از خلیج فارس، ایران [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 149-154]
 • ماهیان غضروفی بررسی بافت پوششی خار دمی در رامک ماهی قهوه‌ای (Aetobatus flagellum)، سفره‏ماهی ‌دم‌پری (Pastinachus sephen) و سفره‏ ماهی ‌پروانه‌ای (Gymnura poecilura) در خلیج فارس و دریای عمان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 63-72]
 • ماهیان کفزی بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 147-160]
 • ماهیان مولد بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • ماهی بنی تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 99-114]
 • ماهی بنی غلظت مناسب داروی بیهوشی پروپوفول در ماهی بنی(Barbus sharpeyi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 133-142]
 • ماهی سفید تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 65-78]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان فعالیت سیستم عامل مکمل و لیزوزیم خون ماهی قزل‌آلای رنگین کمان [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 13-23]
 • ماهی قزل‌آلای رنگین کمان اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • ماهی‌کپور معمولی بررسی تجمع زیستی جیوه‌ کل در بافت‌های عضله‌ سفید، عضله‌ قرمز و کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) دریاچه سد قشلاق سنندج [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 79-88]
 • ماهی گل‌خورک یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 145-148]
 • ماهی هامور تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال‌دار جوان Epinephelus coioides [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 41-56]
 • محصولات شیلاتی بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوی پاسفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 31-44]
 • مزارع پرورش بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi) [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 115-124]
 • مس اثر سطوح مختلف سلنیوم جیره غذایی بر روند رشد و استرس اکسیداتیو بچه فیلماهی پرورشی(Huso huso) تغذیه شده با سطوح بالای مس [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 105-114]
 • مکمل غذایی بررسی مقایسهای ترکیبات مغذی و پروفیل اسیدهای آمینه در استخوان های ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa)، کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) و موتو ماهی (Stolephorus indicus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 101-112]
 • مکمل غذایی بررسی اثرات پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوری بچه ماهی نورس کلمه (Rutilus rutilus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 113-121]
 • میگو تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 39-46]
 • میگوی سفید غربی اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • میگو موزی پویایی‌شناسی جمعیت میگوهای غالب در منطقه شمال غربی جزیره قشم [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 85-98]

ن

 • نیتروباکتر توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در سیستم‌های مدار بسته پرورش آبزیان [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 129-136]
 • نرمتنان یافته علمی کوتاه: معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 171-174]

و

 • ویتامین‌های C و E اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) [دوره 21، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]

ه

 • هیستوپاتولوژی اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus [دوره 21، شماره 4، 1391، صفحه 95-104]
 • هورمون نوسانات استروئیدهای جنسی سنین مختلف فیل‌ماهیان پرورشی (Huso huso) کارگاه شهید مرجانی گرگان [دوره 21، شماره 2، 1391، صفحه 77-88]
 • هورمون جنسی بیوتکنیک مولد سازی، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser nudiventris) [دوره 21، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]