نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شیرین یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • آبشش آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 89-100]
 • آب لب شور یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • آب لب شور زیرزمینی بررسی امکان پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب لب شور زیر زمینی [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 63-70]
 • آرتمیا مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • آرتمیا فرانسیسکانا تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 97-106]
 • آرد ماهی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ترکیب اسیدهای آمینه، رشد و بقا آلوینهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 81-96]
 • آزاد ماهیان یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • آلاینده‌ها بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 61-72]
 • آلودگی تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • آلودگی غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 17-26]
 • آلودگی بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 61-72]
 • آلودگی میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 131-140]
 • آلودگی یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 153-158]
 • آلودگی تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر LC50، هماتوکریت و علائم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspius)(استان گلستان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • آنالیزهای رنگ‌سنجی و شیمیایی تولید سوریمی و پروتئین ایزوله از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و بررسی تغییرات مؤلفه های رنگی و شیمیایی نمونه های ژل و پودر تولیدی از آنها [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • آنتن منشعب تاثیر جیره‌های غذایی مختلف بر تولید و میزان رشد ویژه جمعیت ( Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785 [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 37-48]
 • آنزیمهای سرم بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]

ا

 • اتولیت الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema pterotum در دریای عمان [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • ایران مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • ایران غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 89-96]
 • ایران ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • ایران مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی اتولیت‌های ساجیتا در 10 گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]
 • ایران یافته علمی کوتاه: تغییرات ریخت شناسی لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 173-178]
 • ارزیابی ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 129-142]
 • ارزیابی ذخایر زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]
 • ارزیابی ذخایر پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 139-150]
 • ارزیابی ذخایر یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 151-158]
 • ارزش غذایی تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 97-108]
 • استان خوزستان میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 131-140]
 • استان هرمزگان یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 153-158]
 • استان هرمزگان تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 129-138]
 • اسید آمینه مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • اسید چرب تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 97-108]
 • اسیدهای چرب تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]
 • اقتصاد شیلاتی ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • اقتصاد شیلاتی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکتهای صیادی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • اکسیداسیون اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 107-116]
 • الیگوفروکتوز بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]
 • اندازه چشمه تور یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 151-158]
 • انکوباسیون یافته علمی کوتاه: تغییرات ریخت شناسی لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 173-178]

ب

 • بازسازی ذخایر مسیر حرکت و شاخص بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق علامت‌گذاری و صید مجدد در اعماق زیر 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر ( استان گیلان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 75-86]
 • بازماندگی بهینه سازی روش جایگزینی جلبکهای تک‌سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیای پارتنوژنز [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • بافت‌شناسی آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 89-100]
 • بافت‌شناسی اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 111-122]
 • باکتری Aeromonas یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 159-162]
 • بچه تاسماهی ایرانی مسیر حرکت و شاخص بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق علامت‌گذاری و صید مجدد در اعماق زیر 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر ( استان گیلان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 75-86]
 • بقا اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • بیماری یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 159-162]
 • بی‌مهرگان وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 75-88]
 • بی‌مهرگان یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 161-164]
 • بندرعباس غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه ) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • بندرلنگه غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه ) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • بندر لنگه وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 75-88]
 • بهره‌برداری ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • بهره وری شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکتهای صیادی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • بهره‌وری بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • بیهوشی استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • بوشهر ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 123-134]
 • بوشهر تغییرات زیتوده جلبکهای قرمز در مناطق کشندی استان بوشهر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 117-128]

پ

 • پربیوتیک بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]
 • پرورش تاثیر پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ترکیب اسیدهای آمینه، رشد و بقا آلوینهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 81-96]
 • پرورش در تانک بررسی امکان پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب لب شور زیر زمینی [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 63-70]
 • پرورش ماهی بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • پلانکتون دائمی یافته علمی کوتاه: بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیاسه (Urochordata:Thaliacea) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 159-166]
 • پلی‌مورفیسم مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • پویایی جمعیت پویایی جمعیت ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی برزم لب پهن (Barbus barbulus) در رودخانه کارون [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 155-166]
 • پویایی جمعیت پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 139-150]
 • پودر ماهی کیلکا اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • پوشش‌ خوراکی اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌ [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 23-30]

ت

 • تاسماهی ایرانی مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 11-22]
 • تاسماهی ایرانی مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • تاسماهی ایرانی بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 61-72]
 • تاسماهی‌ سیبری اثر لسیتین جیره بر شاخص‌های رشد و ویژگی‌های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri Brandt 1869) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 143-154]
 • تالیاسه یافته علمی کوتاه: بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیاسه (Urochordata:Thaliacea) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 159-166]
 • تراکم وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 75-88]
 • تراکم یافته علمی کوتاه: ارزیابی اثر تراکم بر پارامترهای کیفی آب در پرورش فیل ماهی(Huso huso) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 165-170]
 • تراکم تغییرات زیتوده جلبکهای قرمز در مناطق کشندی استان بوشهر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 117-128]
 • ترکیبات بازدارنده اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • ترکیبات بدن یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • تصفیه آب نقش کلینوپتیلولیت در حذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 101-110]
 • تغذیه اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 111-122]
 • تغذیه تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش‌های محیطی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • تغذیه تاثیر جیره‌های غذایی مختلف بر تولید و میزان رشد ویژه جمعیت ( Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785 [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 37-48]
 • تغذیه بهینه سازی روش جایگزینی جلبکهای تک‌سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیای پارتنوژنز [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • تغذیه اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • تغذیه اثر لسیتین جیره بر شاخص‌های رشد و ویژگی‌های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri Brandt 1869) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 143-154]
 • تغذیه تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]
 • تغذیه اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • تغذیه تاثیر آرتمیای غنی شده با ویتامین C و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) روی رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 71-80]
 • تغذیه تاثیر پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ترکیب اسیدهای آمینه، رشد و بقا آلوینهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 81-96]
 • تغذیه اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 107-116]
 • تغذیه دوران لاروی بررسی مقایسه جایگزینی طیف غذای مصنوعی دستساز و وارداتی با غذای زنده در تغذیه مراحل زوآی 1 تا پست لارو 15 میگوی پاسفید غربی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 87-102]
 • تغییرات کیفی تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) تحت دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • تکامل یافته علمی کوتاه: تغییرات ریخت شناسی لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 173-178]
 • تکثیر و پرورش همبستگی بین طول، وزن و سن مولدین ماهی بنی (Barbus sharpeyi Günther 1874) و ماهی شیربت (Barbus grypus Heckel 1843) در تکثیر مصنوعی [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 11-20]
 • تکثیر و پرورش یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 159-162]
 • تیلاپیا تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 97-108]
 • تنش تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 97-106]
 • تنظیم اسمزی تعیین الگوی پراکنش سلولهای کلراید آبشش در بچه ماهیان دو تابستانه آزاد خزر (Salmo trutta caspius) سازگار با آب شیرین [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • تنوع بررسی تنوع ژنتیکی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در سواحل خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 45-54]
 • تولید ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • تولید ‌مثل٬ زاینده رود بررسی خصوصیات رشد و تولید‌ مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, 1843) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده‌رود [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 121-130]
 • تون ماهیان تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 129-138]

ج

 • جبلک غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه ) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • جذب بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • جیره غذایی تاثیر پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) و ضایعات کشتارگاهی طیور بر ترکیب اسیدهای آمینه، رشد و بقا آلوینهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 81-96]
 • جزیره هرمز یافته علمی کوتاه: بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیاسه (Urochordata:Thaliacea) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 159-166]
 • جلبکهای دریایی مطالعه توده زنده جلبکهای قرمز دارویی در محدوده بین جزر و مدی ساحل چابهار [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 103-114]
 • جلبکهای ماکروسکوپی تغییرات زیتوده جلبکهای قرمز در مناطق کشندی استان بوشهر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 117-128]
 • جلبک و علف دریایی استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 9-16]
 • جلبک و علف دریایی مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

چ

 • چابهار مطالعه توده زنده جلبکهای قرمز دارویی در محدوده بین جزر و مدی ساحل چابهار [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 103-114]
 • چغوک ماهیان پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 139-150]

خ

 • خارپوستان یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 161-164]
 • خیار دریایی استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 9-16]
 • خیار دریایی مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • خرچنگ‌های گرد بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]
 • خلیج فارس وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 75-88]
 • خلیج فارس ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 123-134]
 • خلیج فارس یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 161-164]
 • خلیج فارس استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 9-16]
 • خلیج فارس بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]
 • خلیج فارس یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 153-158]
 • خلیج فارس مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • خلیج فارس بررسی تنوع ژنتیکی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در سواحل خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 45-54]
 • خلیج فارس شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکتهای صیادی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • خوزستان غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 17-26]
 • خونشناسی اثر لسیتین جیره بر شاخص‌های رشد و ویژگی‌های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri Brandt 1869) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 143-154]

د

 • دافنی مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • دریاچه کم عمق ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 129-142]
 • دریاچه نئور ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 129-142]
 • دریای خزر مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • دریای خزر آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 89-100]
 • دریای خزر تعیین الگوی پراکنش سلولهای کلراید آبشش در بچه ماهیان دو تابستانه آزاد خزر (Salmo trutta caspius) سازگار با آب شیرین [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • دریای خزر زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]
 • دریای خزر یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 151-158]
 • دریای عمان الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema pterotum در دریای عمان [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • دریای عمان مطالعه توده زنده جلبکهای قرمز دارویی در محدوده بین جزر و مدی ساحل چابهار [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 103-114]
 • دریای عمان پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 139-150]
 • دستگاه گوارش اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • دیواره شکمی اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • دوره تولید مثلی یافته علمی کوتاه: بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیاسه (Urochordata:Thaliacea) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 159-166]

ذ

 • ذخایر تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 129-138]
 • ذخایر ماهی پویایی جمعیت ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی برزم لب پهن (Barbus barbulus) در رودخانه کارون [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 155-166]

ر

 • ریخت‌سنجی الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema pterotum در دریای عمان [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • رسوب غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه ) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • رشد بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش‌های محیطی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • رشد یافته علمی کوتاه: ارزیابی اثر تراکم بر پارامترهای کیفی آب در پرورش فیل ماهی(Huso huso) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 165-170]
 • رشد بهینه سازی روش جایگزینی جلبکهای تک‌سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیای پارتنوژنز [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • رشد اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • رشد اثر لسیتین جیره بر شاخص‌های رشد و ویژگی‌های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri Brandt 1869) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 143-154]
 • رشد تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]
 • رشد پارامترهای رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت ماهی چغوک رشته دار (Gerres filamentosus) و ماهی چغوک دم بلند (Gerres longirostris) در خوریات منطقه حفاظت شده حرای جاسک، ایران [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 139-150]
 • رهاسازی مسیر حرکت و شاخص بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق علامت‌گذاری و صید مجدد در اعماق زیر 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر ( استان گیلان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 75-86]
 • رودخانه کارون پویایی جمعیت ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی برزم لب پهن (Barbus barbulus) در رودخانه کارون [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 155-166]
 • روغن گیاهی اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 111-122]

ز

 • زیتوده ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 123-134]
 • زیست‌سنجی پویایی جمعیت ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی برزم لب پهن (Barbus barbulus) در رودخانه کارون [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 155-166]
 • زیستگاه وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 75-88]
 • زیستگاه مصنوعی استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 9-16]
 • زیستگاه مصنوعی مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • زمان ماندگاری تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) تحت دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • زوائد باب‌المعدی بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • زئوپلانکتون تاثیر جیره‌های غذایی مختلف بر تولید و میزان رشد ویژه جمعیت ( Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785 [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 37-48]

ژ

 • ژنتیک جمعیت بررسی تنوع ژنتیکی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در سواحل خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 45-54]

س

 • ساختار جمعیت ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 129-142]
 • ساردین ماهیان مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی اتولیت‌های ساجیتا در 10 گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]
 • سخت پوستان یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 159-162]
 • سدیم آلژینات اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌ [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 23-30]
 • سیستم ایمنی تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش‌های محیطی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • سلامت غذا غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 17-26]
 • سلامت ماهی میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 131-140]
 • سمیت غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 89-96]
 • سموم تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • سموم آفت کش تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر LC50، هماتوکریت و علائم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspius)(استان گلستان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • سنگ گوش مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی اتولیت‌های ساجیتا در 10 گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]
 • سواحل خوزستان بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]
 • سوریمی تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) تحت دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]

ش

 • شاخص NP بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • شاخص PDdm بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • شاخص رسیدگی جنسی (GSI) بررسی خصوصیات رشد و تولید‌ مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, 1843) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده‌رود [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 121-130]
 • شاخص‌های خونی بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]
 • شانک زرد باله تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 97-106]
 • شرایط محیطی تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش‌های محیطی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • شرکتهای صیادی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکتهای صیادی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • شکوفایی جلبکی تغییرات زیتوده جلبکهای قرمز در مناطق کشندی استان بوشهر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 117-128]

ص

 • صیادی یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 151-158]
 • صدف ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 123-134]
 • صید و صیادی تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 129-138]
 • صفات ریختی مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی اتولیت‌های ساجیتا در 10 گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 141-152]

ض

 • ضایعات بافتی نقش کلینوپتیلولیت در حذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 101-110]
 • ضایعات کشاورزی بهینه سازی روش جایگزینی جلبکهای تک‌سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیای پارتنوژنز [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • ضریب تبدیل غذایی اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]

ع

 • عضله غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 17-26]

غ

 • غذای دستی بررسی مقایسه جایگزینی طیف غذای مصنوعی دستساز و وارداتی با غذای زنده در تغذیه مراحل زوآی 1 تا پست لارو 15 میگوی پاسفید غربی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 87-102]
 • غذای زنده بررسی مقایسه جایگزینی طیف غذای مصنوعی دستساز و وارداتی با غذای زنده در تغذیه مراحل زوآی 1 تا پست لارو 15 میگوی پاسفید غربی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 87-102]
 • غلافداران یافته علمی کوتاه: بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیاسه (Urochordata:Thaliacea) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 159-166]
 • غنی سازی تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 97-106]

ف

 • فاز محلول نفت خام آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 89-100]
 • فانوس ماهی الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema pterotum در دریای عمان [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • فرآوری تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 97-108]
 • فرآوری تولید سوریمی و پروتئین ایزوله از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و بررسی تغییرات مؤلفه های رنگی و شیمیایی نمونه های ژل و پودر تولیدی از آنها [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • فلزات سنگین غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه ) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 31-42]
 • فلزات سنگین تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • فیل ماهی بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 107-116]
 • قزل‌آلای رنگین کمان نقش کلینوپتیلولیت در حذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 101-110]
 • قزل‌آلای رنگین کمان تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش‌های محیطی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • قزل‌آلای رنگین کمان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 89-96]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • قزل‌آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]

ک

 • کپور ماهیان همبستگی بین طول، وزن و سن مولدین ماهی بنی (Barbus sharpeyi Günther 1874) و ماهی شیربت (Barbus grypus Heckel 1843) در تکثیر مصنوعی [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 11-20]
 • کپور نقره ای تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) تحت دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • کیفیت غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 17-26]
 • کیفیت آب نقش کلینوپتیلولیت در حذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 101-110]
 • کیفیت آب یافته علمی کوتاه: ارزیابی اثر تراکم بر پارامترهای کیفی آب در پرورش فیل ماهی(Huso huso) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 165-170]
 • کیفیت ماهی اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌ [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 23-30]
 • کفزیان ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 129-142]
 • کیلکای آنچوی زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]
 • کورتیزول بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 61-72]

گ

 • گاماروس اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • گیاهان دارویی غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 89-96]
 • گاو ماهی خزری مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • گلوتاتیون اثر متقابل سلنیوم و چربی جیره بر ترکیب اسید چرب بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 107-116]

ل

 • لارو مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • لارو آبزیان بهینه سازی روش جایگزینی جلبکهای تک‌سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و آرتمیای پارتنوژنز [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]

م

 • ماهی آزاد دریای خزر اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 111-122]
 • ماهی خاویاری یافته علمی کوتاه: ارزیابی اثر تراکم بر پارامترهای کیفی آب در پرورش فیل ماهی(Huso huso) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 165-170]
 • ماهی سفید آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 89-100]
 • ماهی کپور نقره‌ای تولید سوریمی و پروتئین ایزوله از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و بررسی تغییرات مؤلفه های رنگی و شیمیایی نمونه های ژل و پودر تولیدی از آنها [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • ماهی کیلکا اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌ [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 23-30]
 • محیط زیست میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 131-140]
 • مدیریت صید زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]
 • مدلینگ مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 11-22]
 • مراحل لاروی بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]
 • مرجان استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 9-16]
 • مرجان مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • مکمل غذایی تاثیر آرتمیای غنی شده با ویتامین C و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) روی رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 71-80]
 • میگوی پاسفید غربی بررسی مقایسه جایگزینی طیف غذای مصنوعی دستساز و وارداتی با غذای زنده در تغذیه مراحل زوآی 1 تا پست لارو 15 میگوی پاسفید غربی [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 87-102]
 • میگوی سفید غربی تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]
 • میگوی سفید غربی بررسی امکان پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در آب لب شور زیر زمینی [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 63-70]
 • میگوی سفید هندی یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 153-158]
 • میگوی وانامی تاثیر آرتمیای غنی شده با ویتامین C و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) روی رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 71-80]
 • مهاجرت مسیر حرکت و شاخص بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از طریق علامت‌گذاری و صید مجدد در اعماق زیر 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر ( استان گیلان) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 75-86]
 • مواد غذایی اثر لسیتین جیره بر شاخص‌های رشد و ویژگی‌های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri Brandt 1869) [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 143-154]
 • مورفولوژی مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 11-22]

ن

 • نانو تکنولوژی استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • نشانگر مولکولی مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • نفرون مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 11-22]
 • نگهداری در سردخانه تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) تحت دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 20، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • نوکلئوتید بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870) [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • نوکلئوتید تاثیر نوکلئوتید جیره غذایی بر تغییرات ساختار روده، رشد و پروفیل اسیدهای چرب میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 1-10]

و

 • واحد ادراری مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling [دوره 20، شماره 1، 1390، صفحه 11-22]
 • ویتامین C تاثیر آرتمیای غنی شده با ویتامین C و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) روی رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 71-80]
 • ویتامین E تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانا و ویتامین E بر میزان رشد، مرگ و میر و مقاومت در برابر استرس لارو شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 97-106]

ه

 • هرمزگان ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان [دوره 20، شماره 2، 1390، صفحه 109-120]
 • هم‌آوری همبستگی بین طول، وزن و سن مولدین ماهی بنی (Barbus sharpeyi Günther 1874) و ماهی شیربت (Barbus grypus Heckel 1843) در تکثیر مصنوعی [دوره 20، شماره 4، 1390، صفحه 11-20]