نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزیان بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 117-126]
 • آبشش مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 51-62]
 • آبهای استان بوشهر شناسایی نوزادگاههای میگوی ببری سبز در آبهای ساحلی استان بوشهر - خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 133-146]
 • آدجوانت ناقص فروند بررسی امکان رسانش پایدار هورمون GnRHa با استفاده از آدجوانت ناقص فروند ( FIA ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 145-152]
 • آرتمیا تعیین ارزش غذایی آرد آرتمیا با استفاده از روشهای شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 63-72]
 • آرتمیا اورمیانا بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 153-162]
 • آرتیما پارتنوژنتیکا بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 53-68]
 • آرد سویا بررسی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • آلودگی بررسی میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر استان گیلان ( از آستارا تا چابکسر ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 29-38]
 • آلودگی بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 141-150]
 • آلودگی بررسی اثرات زیست محیطی استخرهای پرورش ماهی بر آلودگی رودخانه جاجرود [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 169-176]
 • آلودگی بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • آمونیاک بررسی کاربرد زئولیت ( کلینوپتیلولیت ) در آب شور با هدف جذب آمونیوم و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 127-136]
 • آنتی بیوتیک بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 153-162]
 • آنزیم اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 49-62]
 • آنزیمهای گوارشی اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 73-80]
 • آهن سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 9-16]
 • آویشن شیرازی بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 99-106]

ا

 • ایران تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 17-28]
 • ایران ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382 [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 103-114]
 • ایران بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری ( Alosa caspia caspia ) در سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 115-128]
 • ایران بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • ایران مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 51-62]
 • ایران تحلیل اقتصادی تولید میگوی سفید هندی در استانهای جنوبی ایران [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 103-116]
 • ایران بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • ایران پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای مروارید ساز محار ( Pinctada radiata ) در غرب جزیره لاوان [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 1-10]
 • ایران بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 39-54]
 • ایران تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی چنسی در تاسماهی شیپ پرورشی با استفاده از روش تکه برداری از گناد [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 65-72]
 • ایران مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 91-102]
 • ایران بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد ( ژئوممبران ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 155-158]
 • ایران بررسی تراکم پذیری میگوی پا سفید در شرایط پرورش آزمایشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 159-164]
 • ایران معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • ایران مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 27-34]
 • ایران بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 45-52]
 • ایران بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 53-68]
 • ایران بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) شمال خزر ( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبی ( آبهای ایران و ترکمنستان ) با استفاده از روش میکروستلایت [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 69-80]
 • ایران تخمین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی صبور ( Tenualosa ilisha ) در آبهای استان خوزستان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 89-98]
 • ایران وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 129-142]
 • اردک ماهی بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 37-50]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382 [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 103-114]
 • ارزیابی ذخایر بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • ارزیابی ذخایر وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 129-142]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی آرد آرتمیا با استفاده از روشهای شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 63-72]
 • ازون برون بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 141-150]
 • اسپرماتوزوئید اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • استان خوزستان تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 17-28]
 • استان سیستان و بلوچستان مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • استان کرمان ماهیان قناتها حوضه آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان ( استان کرمان ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 153-160]
 • استان گیلان شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • استان گلستان مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در استان گلستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 35-44]
 • استان مازندران مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 91-102]
 • استان هرمزگان بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید در صیدگاههای عمده استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 85-92]
 • استرادیول بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 147-154]
 • استرپتوکوکوس اینیایی تاثیر ضد عفونی کننده های متداول بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی جدا شده از ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاه و تانک [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 29-38]
 • اسکالوپ استخراج و اندازه گیری میزان سم ( Paralytic Shellfish Poison ( PSP در صدف دریایی خوراکی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 73-60]
 • اسمولاریته اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • اشتهارد مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 113-122]
 • اکسولینیک اسید بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 153-162]
 • انرژی اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E ) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) پرورشی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 129-140]
 • انگل بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 37-50]
 • انگل بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 55-64]
 • انگل مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • اوولاسیون بررسی امکان رسانش پایدار هورمون GnRHa با استفاده از آدجوانت ناقص فروند ( FIA ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 145-152]

ب

 • بازاریابی بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 117-126]
 • باکتری جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک چند حقله ای از دریاچه طشک و بررسی اثر غلظت نمک بر آنها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 103-112]
 • باکتری مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • بقا بررسی میزان رشد و بقاء سه گونه مختلف آرتمیا در تغذیه با جلبک های تک سلولی Nannochloropsis oculata ، Dunaliella tertiolecta و Tetraselmis suecica [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 143-152]
 • بیماری لکه سفید بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • بندر انزلی بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد ( ژئوممبران ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 155-158]
 • بندر شهید رجایی بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • بندرعباس بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 161-166]
 • بهره برداری پایدار بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 105-118]
 • بوشهر بررسی تراکم پذیری میگوی پا سفید در شرایط پرورش آزمایشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 159-164]
 • بوشهر مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 27-34]

پ

 • پارک ملی گلستان بررسی سن ، رشد و تولید مثل سیاه ماهی نهر مادرسو پارک ملی گلستان در مقایسه با مطالعات قبل از سال 1380 [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 63-74]
 • پراکسید هیدروژن بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 163-168]
 • پراکنش بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 45-52]
 • پرتاران بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 45-52]
 • پروتئین تعیین ارزش غذایی آرد آرتمیا با استفاده از روشهای شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 63-72]
 • پروتئین تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب بدن لارو ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 93-102]
 • پروتئین اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E ) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) پرورشی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 129-140]
 • پرورش تحلیل اقتصادی تولید میگوی سفید هندی در استانهای جنوبی ایران [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 103-116]
 • پویایی شناسی جمعیت پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای مروارید ساز محار ( Pinctada radiata ) در غرب جزیره لاوان [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 1-10]
 • پوزانوک خزری بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری ( Alosa caspia caspia ) در سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 115-128]

ت

 • تاسماهی ایرانی اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی ( P/E ) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) پرورشی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 129-140]
 • تاسماهی ایرانی ارزیابی و مقایسه کیفیت گوشت تاسماهی ایرانی پرورشی عمل آوری شده با نمک خالص و نمک مخلوط [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 93-102]
 • تاسماهی روسی بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) شمال خزر ( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبی ( آبهای ایران و ترکمنستان ) با استفاده از روش میکروستلایت [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 69-80]
 • تاسماهی شیپ تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی چنسی در تاسماهی شیپ پرورشی با استفاده از روش تکه برداری از گناد [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 65-72]
 • تالاب انزلی سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 9-16]
 • تتراسلمیس بررسی میزان رشد و بقاء سه گونه مختلف آرتمیا در تغذیه با جلبک های تک سلولی Nannochloropsis oculata ، Dunaliella tertiolecta و Tetraselmis suecica [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 143-152]
 • تحلیل اقتصادی تحلیل اقتصادی تولید میگوی سفید هندی در استانهای جنوبی ایران [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 103-116]
 • تخم بررسی روند تغییرات عناصر کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم در مراحل مختلف رشد تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 81-88]
 • ترکیبات آروماتیک جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک چند حقله ای از دریاچه طشک و بررسی اثر غلظت نمک بر آنها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 103-112]
 • تستوسترون بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 147-154]
 • تغذیه اثرات سطوح مختلف زئولیت موجود در جیره غذایی روی شاخص های رشد شاه میگوی جوان آب شیرین [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 81-90]
 • تنوع ژنتیکی بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 53-68]
 • تهران بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 117-126]
 • تولید مثل جنسی بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 39-54]

ج

 • جاجرود بررسی اثرات زیست محیطی استخرهای پرورش ماهی بر آلودگی رودخانه جاجرود [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 169-176]
 • جیره غذایی تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب بدن لارو ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 93-102]
 • جیره غذایی بررسی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • جزیره کیش بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 39-54]
 • جزیره لاوان پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای مروارید ساز محار ( Pinctada radiata ) در غرب جزیره لاوان [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 1-10]
 • جلبک مقایسه رشد و ترکیب اسید چرب روتیفر آب شیرین Brachionus calyeiflorus تغذیه شده با دو جلبک سبز Chlorella sp و Scenedesmus obliquus [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 15-26]

چ

 • چمخاله بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 37-50]

ح

 • حلوا سفید بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید در صیدگاههای عمده استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 85-92]

خ

 • خیار دریایی بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 39-54]
 • خالص سازی جداسازی و تولید نیمه انبوه روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus تالاب انزلی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 1-10]
 • خلیج فارس تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 17-28]
 • خلیج فارس بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید در صیدگاههای عمده استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 85-92]
 • خلیج فارس پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای مروارید ساز محار ( Pinctada radiata ) در غرب جزیره لاوان [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 1-10]
 • خلیج فارس بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 39-54]
 • خلیج فارس شناسایی نوزادگاههای میگوی ببری سبز در آبهای ساحلی استان بوشهر - خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 133-146]
 • خلیج فارس تخمین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی صبور ( Tenualosa ilisha ) در آبهای استان خوزستان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 89-98]
 • خلیج فارس و دریای عمان معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • خلیج گرگان بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 45-52]

د

 • دامغان مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 113-122]
 • دریاچه طشک جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک چند حقله ای از دریاچه طشک و بررسی اثر غلظت نمک بر آنها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 103-112]
 • دریای خزر بررسی میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر استان گیلان ( از آستارا تا چابکسر ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 29-38]
 • دریای خزر ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382 [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 103-114]
 • دریای خزر بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری ( Alosa caspia caspia ) در سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 115-128]
 • دریای خزر اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • دریای خزر شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • دریای خزر بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • دریای خزر کاریولوژی ماهی سوف سفید حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 137-144]
 • دریای خزر بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 55-64]
 • دریای خزر مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 91-102]
 • دریای خزر بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 99-106]
 • دریای خزر بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 121-128]
 • دریای خزر وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 129-142]
 • دریای خزر بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 169-174]
 • دونالیلا بررسی میزان رشد و بقاء سه گونه مختلف آرتمیا در تغذیه با جلبک های تک سلولی Nannochloropsis oculata ، Dunaliella tertiolecta و Tetraselmis suecica [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 143-152]

ر

 • رژیم غذایی بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری ( Alosa caspia caspia ) در سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 115-128]
 • رژیم غذایی بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید در صیدگاههای عمده استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 85-92]
 • رشد تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 17-28]
 • رشد تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب بدن لارو ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 93-102]
 • رشد بررسی سن ، رشد و تولید مثل سیاه ماهی نهر مادرسو پارک ملی گلستان در مقایسه با مطالعات قبل از سال 1380 [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 63-74]
 • رشد اثرات سطوح مختلف زئولیت موجود در جیره غذایی روی شاخص های رشد شاه میگوی جوان آب شیرین [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 81-90]
 • رشد تخمین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی صبور ( Tenualosa ilisha ) در آبهای استان خوزستان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 89-98]
 • روی بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقاء Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 123-132]
 • روی بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 121-128]
 • روتیفر جداسازی و تولید نیمه انبوه روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus تالاب انزلی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 1-10]
 • رودخانه هراز بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 151-160]
 • روینفر مقایسه رشد و ترکیب اسید چرب روتیفر آب شیرین Brachionus calyeiflorus تغذیه شده با دو جلبک سبز Chlorella sp و Scenedesmus obliquus [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 15-26]

ز

 • زئولیت بررسی کاربرد زئولیت ( کلینوپتیلولیت ) در آب شور با هدف جذب آمونیوم و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 127-136]
 • زئولیت اثرات سطوح مختلف زئولیت موجود در جیره غذایی روی شاخص های رشد شاه میگوی جوان آب شیرین [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 81-90]

ژ

 • ژنتیک دریای خزر بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) شمال خزر ( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبی ( آبهای ایران و ترکمنستان ) با استفاده از روش میکروستلایت [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 69-80]

س

 • ساختار جمعیتی مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 91-102]
 • ساکسی توکسین استخراج و اندازه گیری میزان سم ( Paralytic Shellfish Poison ( PSP در صدف دریایی خوراکی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 73-60]
 • سیاه ماهی بررسی سن ، رشد و تولید مثل سیاه ماهی نهر مادرسو پارک ملی گلستان در مقایسه با مطالعات قبل از سال 1380 [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 63-74]
 • سبز مالاشیت بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 163-168]
 • سیتوکروم PCR معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • سرب سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 9-16]
 • سرب بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 169-174]
 • سیرجان ماهیان قناتها حوضه آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان ( استان کرمان ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 153-160]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در استان گلستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 35-44]
 • سفید هندی بررسی کاربرد زئولیت ( کلینوپتیلولیت ) در آب شور با هدف جذب آمونیوم و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 127-136]
 • سلول کلراید مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 51-62]
 • سواحل ایرانی دریای خزر بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 105-118]
 • سوف سفید کاریولوژی ماهی سوف سفید حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 137-144]

ش

 • شاه میگوی آب شیرین اثرات سطوح مختلف زئولیت موجود در جیره غذایی روی شاخص های رشد شاه میگوی جوان آب شیرین [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 81-90]

ص

 • صدف محار پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای مروارید ساز محار ( Pinctada radiata ) در غرب جزیره لاوان [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 1-10]

ض

 • ضدعفونی کننده تاثیر ضد عفونی کننده های متداول بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی جدا شده از ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاه و تانک [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 29-38]

ع

 • عمل آوری ارزیابی و مقایسه کیفیت گوشت تاسماهی ایرانی پرورشی عمل آوری شده با نمک خالص و نمک مخلوط [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 93-102]
 • عناصر بررسی روند تغییرات عناصر کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم در مراحل مختلف رشد تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 81-88]

ف

 • فاضلاب بررسی میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر استان گیلان ( از آستارا تا چابکسر ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 29-38]
 • فیتاز بررسی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • فراوانی بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 45-52]
 • فسفات بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 151-160]
 • فسفر بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 151-160]
 • فلزات سنگین سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 9-16]
 • فلزات سنگین بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقاء Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 123-132]
 • فیل ماهی وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 129-142]

ق

 • قارچ مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • قارچ زدگی بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 163-168]
 • قزل آلا بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 151-160]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی امکان رسانش پایدار هورمون GnRHa با استفاده از آدجوانت ناقص فروند ( FIA ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 145-152]
 • قزل آلای رنگین کمان تاثیر ضد عفونی کننده های متداول بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی جدا شده از ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاه و تانک [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 29-38]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 99-106]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 163-168]
 • قنات ماهیان قناتها حوضه آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان ( استان کرمان ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 153-160]

ک

 • کادمیم سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 9-16]
 • کاریوتایپ کاریولوژی ماهی سوف سفید حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 137-144]
 • کاریوتایپ بررسی کاریوتایپ ماهی گل چراغ ( Garra rufa ( Heekel ، 1843 ) ( Actinopterygii در استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 11-18]
 • کپور ماهیان چینی کشت توام ماهی سوف ( Sander lucioperca ) با کپور ماهیان چینی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • کروموزوم بررسی کاریوتایپ ماهی گل چراغ ( Garra rufa ( Heekel ، 1843 ) ( Actinopterygii در استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 11-18]
 • کرئوزوت بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 141-150]
 • کشت توام کشت توام ماهی سوف ( Sander lucioperca ) با کپور ماهیان چینی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • کشت نیمه انبوه جداسازی و تولید نیمه انبوه روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus تالاب انزلی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 1-10]
 • کلیفرم بررسی میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر استان گیلان ( از آستارا تا چابکسر ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 29-38]
 • کورتیزول بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 147-154]

گ

 • گاوماهیان شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • گیش ماهیان معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • گیلان بررسی میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر استان گیلان ( از آستارا تا چابکسر ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 29-38]
 • گیلان بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 37-50]
 • گلوکز بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 147-154]
 • گواتر مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]

ل

 • لارو اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 73-80]
 • لرنه آ سیپریناسه آ معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی انگل های لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتنوفارینگودونی با استفاده از روش RAPD [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 19-28]
 • لرنه آ کتنوفارینگودونی معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی انگل های لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتنوفارینگودونی با استفاده از روش RAPD [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 19-28]
 • لنگرود بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 37-50]

م

 • ماهی ماهیان قناتها حوضه آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان ( استان کرمان ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 153-160]
 • ماهی آزاد بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 99-106]
 • ماهی آزاد دریای خزر تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب بدن لارو ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 93-102]
 • ماهی آزاد دریای خزر اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 73-80]
 • ماهیان استخوانی بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 105-118]
 • ماهیان خاویاری بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • ماهیان خاویاری مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 91-102]
 • ماهیان سردآبی مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در استان گلستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 35-44]
 • ماهی خاویاری بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 55-64]
 • ماهی سفید ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382 [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 103-114]
 • ماهی سفید اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • ماهی سفید بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 147-154]
 • ماهی سفید بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 121-128]
 • ماهی سفید بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 169-174]
 • ماهی سوف کشت توام ماهی سوف ( Sander lucioperca ) با کپور ماهیان چینی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]
 • ماهی شیر تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 17-28]
 • ماهی صافی تکثیر ماهی صافی Siganus sutor با استفاده از هورمونهای LHRHa2 و HCG در استان هرمزگان [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 161-168]
 • ماهی صبور تخمین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی صبور ( Tenualosa ilisha ) در آبهای استان خوزستان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 89-98]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 73-80]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی روند تغییرات عناصر کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم در مراحل مختلف رشد تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 81-88]
 • ماهی کپور معمولی اثرات دفعات و زمانهای مختلف شستشو بر کیفیت سوریمی تولید شده از ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 81-92]
 • ماهی گل چراغ بررسی کاریوتایپ ماهی گل چراغ ( Garra rufa ( Heekel ، 1843 ) ( Actinopterygii در استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 11-18]
 • مخازن پلی اتیلنی بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد ( ژئوممبران ) [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 155-158]
 • مرکزی ماهیان قناتها حوضه آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان ( استان کرمان ) [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 153-160]
 • مزارع پرورشی بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 151-160]
 • مس سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 9-16]
 • مس بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقاء Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 123-132]
 • مس بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 121-128]
 • مس بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) دریای خزر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 169-174]
 • مصرف بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 117-126]
 • مکان یابی مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در استان گلستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 35-44]
 • مکیروستلایت بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) شمال خزر ( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبی ( آبهای ایران و ترکمنستان ) با استفاده از روش میکروستلایت [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 69-80]
 • میگو بررسی کاربرد زئولیت ( کلینوپتیلولیت ) در آب شور با هدف جذب آمونیوم و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 127-136]
 • میگوی ببری سبز مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 27-34]
 • میگوی ببرسی سبز شناسایی نوزادگاههای میگوی ببری سبز در آبهای ساحلی استان بوشهر - خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 133-146]
 • میگوی پاسفید بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • میگوی پا سفید بررسی تراکم پذیری میگوی پا سفید در شرایط پرورش آزمایشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 159-164]
 • میگوی سفید هندی تحلیل اقتصادی تولید میگوی سفید هندی در استانهای جنوبی ایران [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 103-116]
 • میگوی سفید هندی مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 27-34]
 • میگوی سفید هندی مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 107-120]
 • مهاباد مطالعه فراساختار سلولهای یونوسیت آبشش گربه ماهی منطقه مهاباد [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 51-62]

ن

 • نانوکلروپسیس بررسی میزان رشد و بقاء سه گونه مختلف آرتمیا در تغذیه با جلبک های تک سلولی Nannochloropsis oculata ، Dunaliella tertiolecta و Tetraselmis suecica [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 143-152]
 • نمرود بررسی روند تغییرات عناصر کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم در مراحل مختلف رشد تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 16، شماره 4، 1386، صفحه 81-88]
 • نمک جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک چند حقله ای از دریاچه طشک و بررسی اثر غلظت نمک بر آنها [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 103-112]
 • نهرمادرسو بررسی سن ، رشد و تولید مثل سیاه ماهی نهر مادرسو پارک ملی گلستان در مقایسه با مطالعات قبل از سال 1380 [دوره 16، شماره 2، 1386، صفحه 63-74]
 • نوزادگاه شناسایی نوزادگاههای میگوی ببری سبز در آبهای ساحلی استان بوشهر - خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 133-146]

و

 • ویروس سندرم لکه سفید (WSSV) بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei ) [دوره 16، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]
 • ویژگیهای زیستی مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد [دوره 16، شماره 3، 1386، صفحه 113-122]