نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزی پرور عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 11-19]
 • آبزی پروری مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 143-157]
 • آبشش اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • آبشش بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 53-61]
 • آرتمیا سالینا بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه‌ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • آرد هسته دانه انار یافته علمی کوتاه:بررسی اثرات آرد هسته دانه انار (pomegranate (Punica granatum بر فراسنجه-های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 171-175]
 • آزمایشگاه‌ها‌ ایجاد وارتقاء پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 149-153]
 • آزولا ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • آستاگزانتین بررسی ذخیره ویتامین‌های A و E در تخم مولدین قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تحت تأثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 27-39]
 • آستاگزانتین مصنوعی تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر ذخیره آستاگزانتین تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]
 • آفانیوس تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 65-74]
 • آکانتوسفال مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • آلودگی یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 165-170]
 • آلودگی انگلی جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi) و نازک (Chondrostoma regium) در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال ‌و بختیاری [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 101-107]
 • آلودگی کلیفرمی بررسی باکتری‌های کلیفرمی وتخم نماتود رواناب‌های رودخانه هراز [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]
 • آنالیز لاشه بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • آنزیم های گوارشی فعالیت آنزیم های گوارشی روده تحت تأثیر نسبت های مختلف مکمل های غذایی متیونین و لیزین در جیره غذایی ماهی جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • آنزیم های گوارشی اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 155-166]
 • آنزیم‌های گوارشی فعالیت آنزیم‌های گوارشی و شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره نیکل و سیلیمارین [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 51-67]
 • آنزیم‌های هیدرولیزی ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر‌ Brachionus plicatilis [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • آهن مقایسه غلظت آهن در اندام های عضله، کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 135-142]
 • آهن مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 1-10]
 • آئروموناس هیدروفیلا تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 41-50]

ا

 • اثرات ضد باکتریایی مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی از عصاره‌های گیاهی بر باکتری یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی Yersinia ruckeri [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]
 • ارزیابی خطر مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 1-10]
 • اسانس یافته علمی:تأثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 273-279]
 • اسانس رازیانه اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • استان خوزستان تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 41-50]
 • استان سیستان و بلوچستان ترکیبا ت تقریبی-شیمیایی گیاه دریایی سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) مناطق مختلف ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 133-144]
 • استان لرستان یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]
 • استان مرکزی بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعت ماهیان زینتی در ایران «مورد مطالعه: استان مرکزی» [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 133-147]
 • استحکام در مقابل پارگی بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس‌ماهیان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 155-161]
 • استخراج پی درپی یافته کوتاه: ارزیابی بخش های پایدار و ناپایدار فلزات سنگین (Fe, Mn, Cr, Ni) در رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریای خزر دو ایستگاه( تنکابن و امیرآباد ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-206]
 • استرپتوکوزیس یافته علمی کوتاه: بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 163-169]
 • استرس اکسیداتیو تأثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض پاراکوات [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 181-198]
 • استرس شوری تاثیر جایگزینی غذای تجاری با کرم خاکی بر شاخص‌های رشد، بقاء، تعداد لاروهای حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوری در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 231-241]
 • استرس شوری اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • اسید آمینه بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 129-141]
 • اسید چرب اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 161-170]
 • اسید چرب امگا-3 بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • اسیدچرب چندغیراشباع بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • اسید‌های آمینه‌ خالص تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 217-229]
 • اصفهان یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]
 • افزودنی غذایی ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • اکتینومایست های دریایی جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • الگوی خرید بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 103-112]
 • الگوی رسوب‌گذاری بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب‌گذاری در مخازن استوانه‌ای پرورش ماهی قزل‌آلا [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 17-26]
 • امگا3 بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • امگا6 بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • ایمنی غیر اختصاصی تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]
 • انبارداری بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس‌ماهیان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 155-161]
 • انتخاب به کمک نشانگر بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن میوستاتین و صفات کمی ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) با روش PCR-SSCP [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • انتقال تدریجی یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 159-163]
 • انتقال تغذیه‌ای بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه‌ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • انگل ایک یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]
 • انگل کاستیا یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]
 • اهلی سازی اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 95-104]

ب

 • بازسازی ذخایر اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 95-104]
 • بازماندگی تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-150]
 • بازماندگی مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • بافت شناسی یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 159-163]
 • باکتری‌های سرما دوست بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • باکتری‌های نمک دوست بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • بانک اطلاعات ایجاد وارتقاء پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 149-153]
 • بتا کاروتن ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • براث دایلوشن بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی عصاره جلبک دریایی( Sargassum glaucescen) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • برگر تلفیقی بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • برگ مورد اثرات عصاره آبی برگ مورد(Myrtus communis) بر تغییرات کیفی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)، شکم خالی، نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • بره موم بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • بسته‌بندی تحت خلأ مطالعه تأثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon idella) در دمای یخچال°C 4 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 63-72]
 • بسته‌بندی سیل وکیوم مطالعه تأثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon idella) در دمای یخچال°C 4 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 63-72]
 • بسته بندی هوشمند بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 121-132]
 • بقا اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • بی مهرگان کفزی بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 23-39]
 • بنه یافته علمی:تأثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 273-279]
 • بهشت‌آباد جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi) و نازک (Chondrostoma regium) در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال ‌و بختیاری [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 101-107]
 • بوتاکلر تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]

پ

 • پاراکوات تأثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض پاراکوات [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 181-198]
 • پارامترهای رشد یافته کوتاه: بررسی برخی خصوصیات زیستی، سن، جنسیت و پارامترهای رشد ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل جنوبی شرقی دریای خزر (منطقه ساری و بندر ترکمن ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • پارامترهای هیدرولوژیک یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b,a c,) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 171-179]
 • پپتید‌های آنتی اکسیدانی ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر‌ Brachionus plicatilis [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • پپسین ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر‌ Brachionus plicatilis [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • پراکنش بررسی الگوی پراکنش مکانی، زمانی و روند تغییرات توده زنده خانواده گوازیم ماهیان (Nemipteridae) در آبهای ساحلی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 121-131]
 • پراکنش ترکیب گونه‌یی و پراکنش مکانی ماهیان در دریاچه‌ی سد درودزن، استان فارس [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 145-153]
 • پروبیوتیک مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 17-27]
 • پروبیوتیک اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 155-166]
 • پروبیوتیک اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 167-179]
 • پروتئین یافته کوتاه: اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری‌های متفاوت آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 181-186]
 • پروتئین سویا اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 119-133]
 • پرورش ماهی بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب‌گذاری در مخازن استوانه‌ای پرورش ماهی قزل‌آلا [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 17-26]
 • پرورش میگو اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 97-111]
 • پوسته یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]
 • پوسته زدایی تأثیر سولفات سدیم، هیدروکسیدآلومینیوم و استات آلومینیوم بر پوسته‌زدایی سیست آرتمیا (Artemia franciscana) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 73-79]

ت

 • تاسماهی سیبری بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • تاسماهی سیبری مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 17-27]
 • تالاب انزلی ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی طی سالهای 90-1389 [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 105-118]
 • تالاب انزلی ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • تالاب بین‌المللی گمیشان یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b,a c,) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 171-179]
 • تجزیه تقریبی بررسی اثرات گرسنگی و تغذیه مجدد بر روی متغیرهای خونی، سرمی و تجزیه تقریبی بدن بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • تجزیه تقریبی بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی خیار دریایی Holothuria parva در دو حالت خشک ( آبدهی شده) و تازه [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • تخم نماتود بررسی باکتری‌های کلیفرمی وتخم نماتود رواناب‌های رودخانه هراز [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]
 • تراکم تعیین پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی به ساحل آورده شده در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 51-61]
 • تراکم بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 91-102]
 • تراکم تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 11-21]
 • تراکم بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 23-39]
 • تراکم مطالعه اکولوژیک جوامع زئوپلانکتون دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) و اولین گزارش از ژله ماهی آب شیرین (Craspedacusta sp.)در ایران [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 113-127]
 • ترکیبات بدن تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-150]
 • ترکیبات شیمیایی ترکیبا ت تقریبی-شیمیایی گیاه دریایی سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) مناطق مختلف ساحلی استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 133-144]
 • ترکیب بدن تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 217-229]
 • ترکیب بدن اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 97-111]
 • ترکیب گونه‌یی ترکیب گونه‌یی و پراکنش مکانی ماهیان در دریاچه‌ی سد درودزن، استان فارس [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 145-153]
 • ترکیب لاشه اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 161-170]
 • تروفی مطالعه اکولوژیک جوامع زئوپلانکتون دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) و اولین گزارش از ژله ماهی آب شیرین (Craspedacusta sp.)در ایران [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 113-127]
 • تغذیه مجدد بررسی اثرات گرسنگی و تغذیه مجدد بر روی متغیرهای خونی، سرمی و تجزیه تقریبی بدن بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • تغذیه مجدد یافته کوتاه: تاثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر برخی فاکتورهای رشد، تغذیه ای و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی ماکرو زرد (Labidochromis caeruleus) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 197-201]
 • تنظیم اسمزی بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 53-61]
 • تنوع ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی طی سالهای 90-1389 [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 105-118]
 • تنوع مطالعه تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر- تهران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 15-24]
 • تنوع تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 11-21]
 • تنوع زیستی بررسی پراکنش، تنوع زیستی و خصوصیات ریخت شناسی لارو ماهیان پلاژیک در سواحل جزیره هنگام [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 53-66]
 • تور گوشگیر بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس‌ماهیان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 155-161]
 • توسعه بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعت ماهیان زینتی در ایران «مورد مطالعه: استان مرکزی» [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 133-147]
 • تولید اولیه یافته علمی: بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 243-249]
 • تولید به ازای نسل نوپا ارزیابی ذخایر و تعیین سقف قابل برداشت کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris Borodin,1904 در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 87-99]

ج

 • جزیره هنگام بررسی پراکنش، تنوع زیستی و خصوصیات ریخت شناسی لارو ماهیان پلاژیک در سواحل جزیره هنگام [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 53-66]
 • جلبک پادینا اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 161-170]
 • جلبک ماکروسکوپی دریایی مطالعه اثر ضد جلبکی 6 گونه جلبک ماکروسکوپی خلیج فارس بر رشد و شکوفایی جلبک Cochlodinium polykrikoides [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 87-96]
 • جلبک هماتوکوکوس(Haematococcus pluvialis) تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر ذخیره آستاگزانتین تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]
 • جلبک هماتوکوکوس(Haematococcus pluvialis) بررسی ذخیره ویتامین‌های A و E در تخم مولدین قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تحت تأثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 27-39]
 • جنسیت یافته کوتاه: بررسی برخی خصوصیات زیستی، سن، جنسیت و پارامترهای رشد ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل جنوبی شرقی دریای خزر (منطقه ساری و بندر ترکمن ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]

چ

 • چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن میوستاتین و صفات کمی ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) با روش PCR-SSCP [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]

ح

 • حوضه مکران تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 65-74]
 • حوضه هرمزگان تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 65-74]

خ

 • خیار دریایی گونه parva Holothuria بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی خیار دریایی Holothuria parva در دو حالت خشک ( آبدهی شده) و تازه [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • خرچنگ گرد یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 143-157]
 • خلیج چابهار شناسایی دو گونه از مارسانان (Ophiuroidea) منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار از سواحل دریای عمان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 95-105]
 • خلیج فارس جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • خلیج فارس مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • خلیج فارس یافته علمی: بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 243-249]
 • خلیج فارس تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 11-21]
 • خلیج فارس مطالعه اثر ضد جلبکی 6 گونه جلبک ماکروسکوپی خلیج فارس بر رشد و شکوفایی جلبک Cochlodinium polykrikoides [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 87-96]
 • خلیج‌فارس شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • خوریات ماهشهر یافته علمی: بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 243-249]
 • خوزستان مقایسه غلظت آهن در اندام های عضله، کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 135-142]

د

 • دریاچه پشت سد ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 51-63]
 • دریاچه چیتگر مطالعه تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر- تهران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 15-24]
 • دریاچه چیتگر مطالعه اکولوژیک جوامع زئوپلانکتون دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) و اولین گزارش از ژله ماهی آب شیرین (Craspedacusta sp.)در ایران [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 113-127]
 • دریاچه سد ارس بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از ردیف‌یابی منطقه کنترل DNA میتوکندریایی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 119-134]
 • دریای خزر یافته کوتاه: بررسی برخی خصوصیات زیستی، سن، جنسیت و پارامترهای رشد ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل جنوبی شرقی دریای خزر (منطقه ساری و بندر ترکمن ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • دریای خزر یافته کوتاه: ارزیابی بخش های پایدار و ناپایدار فلزات سنگین (Fe, Mn, Cr, Ni) در رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریای خزر دو ایستگاه( تنکابن و امیرآباد ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-206]
 • دریای خزر بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از ردیف‌یابی منطقه کنترل DNA میتوکندریایی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 119-134]
 • دریای خزر بررسی DNA ریزماهواره در ساختار ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 183-195]
 • دریای خزر بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 91-102]
 • دریای خزر ارزیابی ذخایر و تعیین سقف قابل برداشت کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris Borodin,1904 در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 87-99]
 • دریای خزر بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 23-39]
 • دریای عمان اولین بررسی ریخت شناسی و فیلوژنی سه گونه نادر از ماهیان خانواده Blenniidae در سواحل دریای مکران بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز 1 [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 135-147]
 • دریای عمان مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • دریای عمان تعیین پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی به ساحل آورده شده در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 51-61]
 • دریای عمان بررسی الگوی پراکنش مکانی، زمانی و روند تغییرات توده زنده خانواده گوازیم ماهیان (Nemipteridae) در آبهای ساحلی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 121-131]
 • درصد غذادهی اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 97-111]
 • دما اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 95-104]
 • دوشکلی جنسی تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 65-74]

ذ

 • ذخیره آستاگزانتین تخم تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر ذخیره آستاگزانتین تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]

ر

 • رادیکال آزاد DPPH بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی خیار دریایی Holothuria parva در دو حالت خشک ( آبدهی شده) و تازه [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • ریخت‌سنجی تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 65-74]
 • ریخت شناسی شناسایی دو گونه از مارسانان (Ophiuroidea) منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار از سواحل دریای عمان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 95-105]
 • ریزپوشانی بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • ریزماهواره بررسی DNA ریزماهواره در ساختار ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 183-195]
 • رسوبات دریایی جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • رسوبات سطحی یافته کوتاه: ارزیابی بخش های پایدار و ناپایدار فلزات سنگین (Fe, Mn, Cr, Ni) در رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریای خزر دو ایستگاه( تنکابن و امیرآباد ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-206]
 • رشته ماهیچه سفید اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 95-104]
 • رشد بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • رشد مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 17-27]
 • رشد بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 81-90]
 • رشد اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 167-179]
 • رشد یافته علمی:تاثیرنوسانات شوری بر میزان رشد، زیتوده و رنگدانه کلروفیل a و کارتنوئید ریزجلبک Nannochloropsis oculata [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 263-272]
 • رشد مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • رضایتمندی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 11-19]
 • رنگدانه های طبیعی ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 75-86]
 • رواناب بررسی باکتری‌های کلیفرمی وتخم نماتود رواناب‌های رودخانه هراز [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]
 • روتیفر ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر‌ Brachionus plicatilis [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • رودخانه قره چای یافته علمی: بررسی برخی شاخص های زیستی سیاه ماهی Capoeta buhsei در حوضه رودخانه قره چای ساوه [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 257-262]
 • رودخانه کارون مقایسه غلظت آهن در اندام های عضله، کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 135-142]
 • رودخانه کاکارضا یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]
 • رودخانه هراز بررسی باکتری‌های کلیفرمی وتخم نماتود رواناب‌های رودخانه هراز [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]

ز

 • زاینده رود ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 51-63]
 • زی توده بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 91-102]
 • زی توده بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 23-39]
 • زیتوده تعیین پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی به ساحل آورده شده در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 51-61]
 • زیر جزرو مدی و بین جزر و مدی اولین بررسی ریخت شناسی و فیلوژنی سه گونه نادر از ماهیان خانواده Blenniidae در سواحل دریای مکران بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز 1 [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 135-147]
 • زمان ماندگاری اثر پوشش کیتوزان همراه با ناتامایسین بر کیفیت تخم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی نگهداری در دمای یخچال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 109-120]
 • زئوپلانکتون مطالعه اکولوژیک جوامع زئوپلانکتون دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) و اولین گزارش از ژله ماهی آب شیرین (Craspedacusta sp.)در ایران [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 113-127]

ژ

 • ژلاتین ماهی بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • ژنتیک جمعیت بررسی DNA ریزماهواره در ساختار ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 183-195]
 • ژن میوستاتین بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن میوستاتین و صفات کمی ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) با روش PCR-SSCP [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]

س

 • ساری بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 103-112]
 • سیاهرود بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 81-90]
 • ساوه یافته علمی: بررسی برخی شاخص های زیستی سیاه ماهی Capoeta buhsei در حوضه رودخانه قره چای ساوه [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 257-262]
 • سیتوکروم اکسیداز I شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • سخت پوستان مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • سد آزاد مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 143-157]
 • سد درودزن ترکیب گونه‌یی و پراکنش مکانی ماهیان در دریاچه‌ی سد درودزن، استان فارس [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 145-153]
 • سیر خام تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-150]
 • سیست آرتمیا تأثیر سولفات سدیم، هیدروکسیدآلومینیوم و استات آلومینیوم بر پوسته‌زدایی سیست آرتمیا (Artemia franciscana) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 73-79]
 • سفیدرود بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 81-90]
 • سفید هندی یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 165-170]
 • سلایق مصرفی بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 103-112]
 • سیلیمارین فعالیت آنزیم‌های گوارشی و شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره نیکل و سیلیمارین [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 51-67]
 • سلول‌های کلراید بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 53-61]
 • سمیت مزمن مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • سن یافته کوتاه: بررسی برخی خصوصیات زیستی، سن، جنسیت و پارامترهای رشد ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل جنوبی شرقی دریای خزر (منطقه ساری و بندر ترکمن ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • سن بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 81-90]
 • سنجش از دور یافته علمی: بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 243-249]
 • سنندج مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 143-157]
 • سواحل صخره‌ای شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]

ش

 • شاخص یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b,a c,) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 171-179]
 • شاخص WQI ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 51-63]
 • شاخص زیستی یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b,a c,) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 171-179]
 • شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف یافته کوتاه: اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری‌های متفاوت آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 181-186]
 • شاخص های رشد اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 97-111]
 • شاخص‌های رشد فعالیت آنزیم‌های گوارشی و شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره نیکل و سیلیمارین [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 51-67]
 • شاخص‌های رشد تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-150]
 • شاخص های زیستی یافته علمی: بررسی برخی شاخص های زیستی سیاه ماهی Capoeta buhsei در حوضه رودخانه قره چای ساوه [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 257-262]
 • شاه میگوی آب شیرین بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از ردیف‌یابی منطقه کنترل DNA میتوکندریایی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 119-134]
 • شبکه ایجاد وارتقاء پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 149-153]
 • شیلات عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 11-19]
 • شیلات تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 11-21]
 • شیلات و آبزیان بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعت ماهیان زینتی در ایران «مورد مطالعه: استان مرکزی» [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 133-147]
 • شناساگر تازگی بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 121-132]
 • شوری یافته علمی:تاثیرنوسانات شوری بر میزان رشد، زیتوده و رنگدانه کلروفیل a و کارتنوئید ریزجلبک Nannochloropsis oculata [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 263-272]
 • شوری یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 159-163]
 • شوری یافته کوتاه: اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری‌های متفاوت آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 181-186]

ص

 • صید بر واحد سطح بررسی الگوی پراکنش مکانی، زمانی و روند تغییرات توده زنده خانواده گوازیم ماهیان (Nemipteridae) در آبهای ساحلی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 121-131]
 • صید بیولوژیک قابل قبول ارزیابی ذخایر و تعیین سقف قابل برداشت کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris Borodin,1904 در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 87-99]
 • صدمات فیزیکی بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای گوشگیر تاس‌ماهیان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 155-161]
 • صفات کمی بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن میوستاتین و صفات کمی ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) با روش PCR-SSCP [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • صندوق بیمه کشاورزی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 11-19]
 • صنعت ماهیان زینتی بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعت ماهیان زینتی در ایران «مورد مطالعه: استان مرکزی» [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 133-147]

ض

 • ضریب پلی ان بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]

ع

 • عصاره آبی اثرات عصاره آبی برگ مورد(Myrtus communis) بر تغییرات کیفی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)، شکم خالی، نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • عصاره آلوئه ورا بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • عصاره‌های گیاهی مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی از عصاره‌های گیاهی بر باکتری یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی Yersinia ruckeri [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]
 • عضله یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]
 • عملکرد رشد تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 217-229]
 • عناصر سمی یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]
 • عناصر ضروری یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 203-212]

غ

 • غذای ماهی بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب‌گذاری در مخازن استوانه‌ای پرورش ماهی قزل‌آلا [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 17-26]

ف

 • فاکتورهای خون بررسی اثرات گرسنگی و تغذیه مجدد بر روی متغیرهای خونی، سرمی و تجزیه تقریبی بدن بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • فاکتورهای خونی تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]
 • فاکتورهای فیزیکوشیمیایی ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 51-63]
 • فیتوپلانکتون ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی طی سالهای 90-1389 [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 105-118]
 • فیتوپلانکتون تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 11-21]
 • فراسنجه‌های بیوشیمیایی تأثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض پاراکوات [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 181-198]
 • فراسنجه‌های بیوشیمیایی اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • فراسنجه‌های رشد یافته علمی کوتاه:بررسی اثرات آرد هسته دانه انار (pomegranate (Punica granatum بر فراسنجه-های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 171-175]
 • فراوانی ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی طی سالهای 90-1389 [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 105-118]
 • فراوانی مطالعه تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر- تهران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 15-24]
 • فرآورده های فرعی کشاورزی اثر متقابل جایگزینی جلبک Dunaliella salina با فرآورده های فرعی کشاورزی و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر فعالیت آنزیم های گوارشی Artemia franciscana [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 155-166]
 • فساداکسایشی یافته علمی:تأثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 273-279]
 • فعالیت ضدباکتریایی بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی عصاره جلبک دریایی( Sargassum glaucescen) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • فعالیت ضد قارچی بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی عصاره جلبک دریایی( Sargassum glaucescen) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • فعالیت ضد میکروبی جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 81-93]
 • فلاونوئید بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی خیار دریایی Holothuria parva در دو حالت خشک ( آبدهی شده) و تازه [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]
 • فلزات سنگین یافته کوتاه: ارزیابی بخش های پایدار و ناپایدار فلزات سنگین (Fe, Mn, Cr, Ni) در رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریای خزر دو ایستگاه( تنکابن و امیرآباد ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-206]
 • فلور باکتریایی بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • فلور باکتریایی اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 167-179]
 • فلورفنیکل یافته علمی کوتاه: بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 163-169]
 • فیلوژنی اولین بررسی ریخت شناسی و فیلوژنی سه گونه نادر از ماهیان خانواده Blenniidae در سواحل دریای مکران بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز 1 [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 135-147]
 • فیلوژنی شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • فیلومترا جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi) و نازک (Chondrostoma regium) در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال ‌و بختیاری [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 101-107]
 • فنل بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی خیار دریایی Holothuria parva در دو حالت خشک ( آبدهی شده) و تازه [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 77-86]

ق

 • قابلیت هضم ظاهری اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 119-133]
 • قزل آلای رنگین کمان تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر ذخیره آستاگزانتین تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 121-132]
 • قزل آلای رنگین کمان یافته علمی کوتاه:بررسی اثرات آرد هسته دانه انار (pomegranate (Punica granatum بر فراسنجه-های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 171-175]
 • قزل‏ آلای رنگین‏ کمان تاثیر مکمل معدنی نانوذره اکسید منگنز بر عملکرد رشد و یاخته‎های خونی بچه‏ ماهی انگشت‏ قد قزل‏ آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 199-215]
 • قزل‌آلای رنگین کمان یافته علمی:تأثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 273-279]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن میوستاتین و صفات کمی ماهی قزل‌آلای رنگین-کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) با روش PCR-SSCP [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • قزل‌آلای‌رنگین‌کمان بررسی ذخیره ویتامین‌های A و E در تخم مولدین قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تحت تأثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 27-39]
 • قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) اثرات عصاره آبی برگ مورد(Myrtus communis) بر تغییرات کیفی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)، شکم خالی، نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • قفس دریایی بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 23-39]
 • قفس های دریایی بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 91-102]

ک

 • کادمیوم اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • کارایی رشد تاثیر مکمل معدنی نانوذره اکسید منگنز بر عملکرد رشد و یاخته‎های خونی بچه‏ ماهی انگشت‏ قد قزل‏ آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 199-215]
 • کارایی غذا اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 119-133]
 • کارتنوئید یافته علمی:تاثیرنوسانات شوری بر میزان رشد، زیتوده و رنگدانه کلروفیل a و کارتنوئید ریزجلبک Nannochloropsis oculata [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 263-272]
 • کبد اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • کپور معمولی مقایسه غلظت آهن در اندام های عضله، کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 135-142]
 • کپور معمولی اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 167-179]
 • کیتوزان تأثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض پاراکوات [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 181-198]
 • کیتوزان یافته علمی:تأثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) بر روند اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 273-279]
 • کیتوزان اثر پوشش کیتوزان همراه با ناتامایسین بر کیفیت تخم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی نگهداری در دمای یخچال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 109-120]
 • کردستان مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 143-157]
 • کرم خاکی تاثیر جایگزینی غذای تجاری با کرم خاکی بر شاخص‌های رشد، بقاء، تعداد لاروهای حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوری در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 231-241]
 • کرم های پهن مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]
 • کفال طلایی بررسی DNA ریزماهواره در ساختار ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 183-195]
 • کفال ماهی اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 161-170]
 • کلارآباد بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 91-102]
 • کلروفیلa یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b,a c,) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 171-179]
 • کلروفیل a یافته علمی:تاثیرنوسانات شوری بر میزان رشد، زیتوده و رنگدانه کلروفیل a و کارتنوئید ریزجلبک Nannochloropsis oculata [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 263-272]
 • کیلکای معمولی ارزیابی ذخایر و تعیین سقف قابل برداشت کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris Borodin,1904 در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 87-99]
 • کلیه بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 53-61]
 • کنترل بیولوژیک مطالعه اثر ضد جلبکی 6 گونه جلبک ماکروسکوپی خلیج فارس بر رشد و شکوفایی جلبک Cochlodinium polykrikoides [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 87-96]
 • کواسرواسیون بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]

گ

 • گرسنگی بررسی اثرات گرسنگی و تغذیه مجدد بر روی متغیرهای خونی، سرمی و تجزیه تقریبی بدن بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • گرسنگی یافته کوتاه: تاثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر برخی فاکتورهای رشد، تغذیه ای و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی ماکرو زرد (Labidochromis caeruleus) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 197-201]
 • گرگارین یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 165-170]
 • گوازیم ماهیان بررسی الگوی پراکنش مکانی، زمانی و روند تغییرات توده زنده خانواده گوازیم ماهیان (Nemipteridae) در آبهای ساحلی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 121-131]

ل

 • لارو ماهیان پلاژیک بررسی پراکنش، تنوع زیستی و خصوصیات ریخت شناسی لارو ماهیان پلاژیک در سواحل جزیره هنگام [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 53-66]
 • لاروهای حاصل تاثیر جایگزینی غذای تجاری با کرم خاکی بر شاخص‌های رشد، بقاء، تعداد لاروهای حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوری در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 231-241]
 • لاکتوباسیلوس اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 167-179]
 • لیزین اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 119-133]
 • لیزین فعالیت آنزیم های گوارشی روده تحت تأثیر نسبت های مختلف مکمل های غذایی متیونین و لیزین در جیره غذایی ماهی جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • لیزین بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 129-141]

م

 • مارسانان شناسایی دو گونه از مارسانان (Ophiuroidea) منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار از سواحل دریای عمان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 95-105]
 • ماندگاری مطالعه تأثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon idella) در دمای یخچال°C 4 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 63-72]
 • ماهی ترکیب گونه‌یی و پراکنش مکانی ماهیان در دریاچه‌ی سد درودزن، استان فارس [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 145-153]
 • ماهی یافته علمی کوتاه: بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 163-169]
 • ماهی یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 159-163]
 • ماهی آزاد دریای خزر اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 95-104]
 • ماهی آزاد دریای خزر بررسی اثرات گرسنگی و تغذیه مجدد بر روی متغیرهای خونی، سرمی و تجزیه تقریبی بدن بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • ماهیان مطالعه تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر- تهران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 15-24]
 • ماهیان آکواریومی یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]
 • ماهیان پرورشی مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 1-10]
 • ماهیان دریایی مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 1-10]
 • ماهیان سردآبی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 11-19]
 • ماهی جوان صبیتی فعالیت آنزیم های گوارشی روده تحت تأثیر نسبت های مختلف مکمل های غذایی متیونین و لیزین در جیره غذایی ماهی جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • ماهی دانیو گورخری بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه‌ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • ماهی دم شمشیری تاثیر جایگزینی غذای تجاری با کرم خاکی بر شاخص‌های رشد، بقاء، تعداد لاروهای حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوری در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 231-241]
 • ماهی سفید اثر پوشش کیتوزان همراه با ناتامایسین بر کیفیت تخم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی نگهداری در دمای یخچال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 109-120]
 • ماهی سفید (Rutilus kutum) اثرات اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare) بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم و مقاومت به استرس شوری در بچه‌ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • ماهی شیربت اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 167-179]
 • ماهی صبیتی تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 217-229]
 • ماهی صبیتی بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 129-141]
 • ماهی صبور بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 53-61]
 • ماهی قزل آلا بررسی اثر عصاره بره موم(Propolis) کردستان بر ویژگی‌های ‌بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 151-160]
 • ماهی کپور تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 41-50]
 • ماهی کپورعلفخوار مطالعه تأثیر انواع بسته‌بندی‌ برماندگاری فیله کپورعلفخوار (Ctenopharyngodon idella) در دمای یخچال°C 4 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 63-72]
 • ماهی کپور نقره ای بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • ماهی کیلکا بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-50]
 • ماهی کُلمه یافته کوتاه: بررسی برخی خصوصیات زیستی، سن، جنسیت و پارامترهای رشد ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل جنوبی شرقی دریای خزر (منطقه ساری و بندر ترکمن ) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • ماهی ماکرو زرد (Labidochromis caeruleus) یافته کوتاه: تاثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر برخی فاکتورهای رشد، تغذیه ای و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی ماکرو زرد (Labidochromis caeruleus) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 197-201]
 • ماهی مخرج لوله‌ای بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 81-90]
 • ماهی نازک Chondrostoma regium اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • متیونین فعالیت آنزیم های گوارشی روده تحت تأثیر نسبت های مختلف مکمل های غذایی متیونین و لیزین در جیره غذایی ماهی جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • متیونین بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 129-141]
 • متیونین و فیل ماهی اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 119-133]
 • محرک رشد اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 161-170]
 • مخازن استوانه‌ای بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب‌گذاری در مخازن استوانه‌ای پرورش ماهی قزل‌آلا [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 17-26]
 • میدانی یافته علمی: بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 243-249]
 • مدل آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی الگوی رسوب‌گذاری در مخازن استوانه‌ای پرورش ماهی قزل‌آلا [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 17-26]
 • مرزنگوش یافته علمی کوتاه: بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 163-169]
 • مصرف ماهی بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 103-112]
 • معرف رنگی بررسی عملکرد شناساگر تازگی در بسته بندی هوشمند فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی مدت نگهداری در یخچال [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 121-132]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 41-50]
 • میگو یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 165-170]
 • میگو پا سفید تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-150]
 • میگوی رودخانه ای شرق اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849) [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 97-111]
 • منگنز تاثیر مکمل معدنی نانوذره اکسید منگنز بر عملکرد رشد و یاخته‎های خونی بچه‏ ماهی انگشت‏ قد قزل‏ آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 199-215]
 • مواجهه باکتریایی یافته علمی کوتاه: بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 163-169]
 • مواد شیمیایی تأثیر سولفات سدیم، هیدروکسیدآلومینیوم و استات آلومینیوم بر پوسته‌زدایی سیست آرتمیا (Artemia franciscana) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 73-79]
 • موجودات بنتیکی بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 91-102]
 • موسسه تحقیقات ایجاد وارتقاء پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 149-153]
 • مولی یافته علمی: مطالعه رابطه بین اندازه ماهی و شدت آلودگی به برخی تک یاختگان انگلی ماهیان مولی Poecilia latipinna) ) قنات جرقویه اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 251-256]

ن

 • ناتامایسین اثر پوشش کیتوزان همراه با ناتامایسین بر کیفیت تخم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی نگهداری در دمای یخچال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 109-120]
 • نارضایتی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی‌استان مازندران از بیمه کشاورزی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 11-19]
 • نانوذرات تاثیر مکمل معدنی نانوذره اکسید منگنز بر عملکرد رشد و یاخته‎های خونی بچه‏ ماهی انگشت‏ قد قزل‏ آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 199-215]
 • نانوذرات اکسید روی بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه‌ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 21-28]
 • نانوذره اکسید نیکل فعالیت آنزیم‌های گوارشی و شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره نیکل و سیلیمارین [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 51-67]
 • نانوذره نقره مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • نانوکپسول بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]
 • نقاط مرجع ارزیابی ذخایر و تعیین سقف قابل برداشت کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris Borodin,1904 در آبهای ایرانی دریای خزر [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 87-99]
 • نگهدارنده طبیعی اثرات عصاره آبی برگ مورد(Myrtus communis) بر تغییرات کیفی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)، شکم خالی، نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 1-14]
 • نماتود مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 1-15]

و

 • واژه های کلیدی: جلبکهای دریایی تعیین پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی به ساحل آورده شده در آبهای ساحلی دریای عمان [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 51-61]
 • وانامی یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine [دوره 25، شماره 5، 1395، صفحه 165-170]
 • ویتامین C تأثیر حفاظتی ویتامین C و کیتوزان بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض پاراکوات [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 181-198]
 • ویتامین‌های A و E بررسی ذخیره ویتامین‌های A و E در تخم مولدین قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تحت تأثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 27-39]
 • ویژگی‌های تولید مثلی مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 63-75]
 • ویسلا سیبریا مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 17-27]

ه

 • هماوری بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 81-90]

ی

 • یاخته‏ های خونی تاثیر مکمل معدنی نانوذره اکسید منگنز بر عملکرد رشد و یاخته‎های خونی بچه‏ ماهی انگشت‏ قد قزل‏ آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 199-215]
 • یرسینیا راکری مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی از عصاره‌های گیاهی بر باکتری یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی Yersinia ruckeri [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]