نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شیرین انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • آبهای استان هرمزگان بررسی خصوصیات زیستی تولید مثل ماهی سوکلا Rachycentron canadum درآبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 143-152]
 • آبهای داخلی بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 133-146]
 • آذربایجان شرقی مقایسه هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سیستم های پرورشی مدار باز و بسته [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 133-142]
 • آذربایجان شرقی شناسایی ماهیان و برخی از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه ارس (محدوده آذربایجان شرقی) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 121-132]
 • آرتمیا تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-44]
 • آرتمیا اورمیانا اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 49-58]
 • آرد مغز میوه بلوط کاربرد میوه بلوط به عنوان همبندکننده جیره و اثرآن بر خصوصیات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 99-106]
 • آزولا استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • آسیب شناسی مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 81-88]
 • آلودگی اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • آنزیمهای کبدی تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 123-132]

ا

 • اتولیت ریخت شناسی سنگریزه شنوایی (اتولیت) در تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 163-168]
 • ایران بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 55-62]
 • ایران شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • ایران بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • ایران انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • ایران تعیین غلظت نیمه کشندگی 96 ساعته داروی ویرکن - اس بر میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 149-154]
 • ایران بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 9-18]
 • ایران مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza aurata (Risso،1810) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 35-48]
 • ایران بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • ایران بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 89-102]
 • ایران تولید کنسرو از میگوی ریز پرورشی (Penaeus indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 123-132]
 • ایران تغییرات مکانی و زمانی شوری، چگالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 1-14]
 • ایران تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 15-22]
 • ایران بررسی سطوح برخی از شاخصهای خونی و بیوشیمیایی ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 47-54]
 • ایران فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 55-64]
 • ایران پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis)در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 77-86]
 • ایران خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 87-98]
 • ایران ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 27-34]
 • ایران برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 101-110]
 • ایران بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 133-146]
 • ایران بررسی تراکم ،زیتوده و پراکنش شانه دار مهاجم leidyi Mnemiopsis درآبهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر (بهار 1381) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 169-174]
 • ارزیابی ذخایر تخمین پارامترهای رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد در شمال غربی خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 123-132]
 • اروند رود مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • اروند رود ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 27-34]
 • ایزوکرایسیس بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون جلبک Isochrysis affines galbana توسط صدفچه های صدف مروارید ساز لب سیاه [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 133-142]
 • ازون برون پرورشی نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون(T)، 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17α -OHP) و17– بتا استرادیول(E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 7-16]
 • اسپرماتوزوئید بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 103-112]
 • اسپرماتوکریت بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 103-112]
 • استان خوزستان بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 55-62]
 • استان خوزستان شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • استان خوزستان تخمین پارامترهای رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد در شمال غربی خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 123-132]
 • استان سیستان و بلوچستان برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 101-110]
 • استان مازندران انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • استان هرمزگان اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • استان هرمزگان بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 67-80]
 • استرپتوکوکوس مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 81-88]
 • استروژن بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 99-108]
 • اکولوژی شناسایی ماهیان و برخی از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه ارس (محدوده آذربایجان شرقی) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 121-132]
 • امگا مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا -3 از روغن ماهی کیلکا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 89-100]
 • انگل انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]

ب

 • باربوس ماهیان شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • بازسازی ذخایر آبزیان لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • بازماندگی آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • بافق بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 133-146]
 • بچه ماهی سفید اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • بقا اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 107-120]
 • بیماریزایی تجربی مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 81-88]
 • بنتوز بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 9-18]
 • بهمنشیر مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • بیهوشی ماهی اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب ، بادرنجبویه ، خشخاش ، شقایق بر ماهی قرمز حوض [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 91-98]
 • بوشهر بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • بیولوژی بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]

پ

 • پارک ملی گلستان پراکنش، تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 65-76]
 • پروبیوتیک تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 27-34]
 • پروتئین آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • پرورش پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus indicus ) در مرکز کواتر ، چابهار [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 139-148]
 • پرورش لارو علل تلفات نوزاد و بچه ماهی های کفال خاکستری (L. Mugil cephalus) تکثیر شده در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 153-160]
 • پرورش ماهی بررسی امکان ساخت دستگاه رقم بند اتوماتیک اصلاح شده به منظور رقم بندی ماهی قزل آلا [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 117-122]
 • پساب اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • پیکانیان بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 55-62]
 • پویایی جمعیت بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]

ت

 • تاسماهی ایرانی بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 19-26]
 • تاسماهی ایرانی مکان یابی آنزیم Na+، K+-ATPase و سلولهای کلراید آبششی به روش ایمونوهیستوشیمی در بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 17-26]
 • تالار بررسی خصوصیات ریخت شناسی و شمارشی ماهی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri) در فصل مهاجرت به رودخانه های شیرود و تالار در استان مازندران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 147-162]
 • تجمع زیستی تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-66]
 • تخم تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-66]
 • ترموکلاین تغییرات مکانی و زمانی شوری، چگالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 1-14]
 • تغذیه زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتو منقوط ( Encrasicholina punctifer ) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 45-54]
 • تغذیه بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • تغذیه تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 27-34]
 • تغذیه بررسی تغذیه Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 35-46]
 • تغذیه تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-44]
 • تغذیه تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 123-132]
 • تک یاخته شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • تکثیر مصنوعی علل تلفات نوزاد و بچه ماهی های کفال خاکستری (L. Mugil cephalus) تکثیر شده در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 153-160]
 • تیلت تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 113-122]
 • تلفات علل تلفات نوزاد و بچه ماهی های کفال خاکستری (L. Mugil cephalus) تکثیر شده در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 153-160]
 • تنش شوری استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • تنش شوری اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 49-58]
 • تنش گرما استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • تنوع ژنتیکی بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 89-102]
 • تولید مثل زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتو منقوط ( Encrasicholina punctifer ) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 45-54]
 • تولید مثل بررسی خصوصیات زیستی تولید مثل ماهی سوکلا Rachycentron canadum درآبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 143-152]

ج

 • جیره غذایی آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • جیره غذایی بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • جزیره قشم زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتو منقوط ( Encrasicholina punctifer ) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 45-54]
 • جزیره قشم زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 59-70]
 • جزیره قشم پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis)در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 77-86]
 • جلبک بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 1-6]
 • جلبکهای دریایی برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 101-110]
 • جمعیت بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 55-62]
 • جیوه سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 71-78]

خ

 • خزر شمالی فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تغییرات مکانی و زمانی شوری، چگالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 1-14]
 • خلیج فارس مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • خلیج فارس زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتو منقوط ( Encrasicholina punctifer ) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 45-54]
 • خلیج فارس بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 55-62]
 • خلیج فارس تخمین پارامترهای رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد در شمال غربی خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 123-132]
 • خلیج فارس پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus indicus ) در مرکز کواتر ، چابهار [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 139-148]
 • خلیج فارس زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 59-70]
 • خلیج فارس بررسی خصوصیات زیستی تولید مثل ماهی سوکلا Rachycentron canadum درآبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 143-152]
 • خلیج فارس مقایسه ساختار اجتماعات ماکروبنتیک در خوریات غزاله و غنام (در خور موسی) بعنوان نشانگرهای زیستی آلودگی [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 159-164]
 • خلیج فارس تغییرات مکانی و زمانی شوری، چگالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 1-14]
 • خلیج فارس پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis)در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 77-86]
 • خلیج فارس امکان بکارگیری روش سهمیه بندی صید میگو در استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 111-122]
 • خلیج گرگان بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 9-18]
 • خلیج گواتر فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 55-64]
 • خور فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 55-64]
 • خور موسی مقایسه ساختار اجتماعات ماکروبنتیک در خوریات غزاله و غنام (در خور موسی) بعنوان نشانگرهای زیستی آلودگی [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 159-164]
 • خوزستان مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • خونشناسی بررسی سطوح برخی از شاخصهای خونی و بیوشیمیایی ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 47-54]

د

 • دیازینون تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 113-122]
 • دافنی تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-44]
 • دریای خزر بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 99-108]
 • دریای خزر ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 155-160]
 • دریای خزر بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 9-18]
 • دریای خزر بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 19-26]
 • دریای خزر مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza aurata (Risso،1810) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 35-48]
 • دریای خزر سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 71-78]
 • دریای خزر بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 89-102]
 • دریای خزر فصل تخمریزی، هم آوری و طول در 50 درصد بلوغ (Lm50) کیلکای معمولی (caspia Clupeonella cultriventris) در سواحل استان مازندران [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 153-158]
 • دریای خزر بررسی تغذیه Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 35-46]
 • دریای خزر خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 87-98]
 • دریای خزر بررسی تراکم ،زیتوده و پراکنش شانه دار مهاجم leidyi Mnemiopsis درآبهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر (بهار 1381) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 169-174]
 • دریای عمان بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • دریای عمان لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • دریای عمان فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 55-64]
 • دریای عمان برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 101-110]
 • درجه حرارت بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون جلبک Isochrysis affines galbana توسط صدفچه های صدف مروارید ساز لب سیاه [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 133-142]
 • دستگاه رقم بند اتوماتیک بررسی امکان ساخت دستگاه رقم بند اتوماتیک اصلاح شده به منظور رقم بندی ماهی قزل آلا [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 117-122]

ر

 • ریخت شناسی مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza aurata (Risso،1810) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 35-48]
 • ریخت شناسی بررسی خصوصیات ریخت شناسی و شمارشی ماهی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri) در فصل مهاجرت به رودخانه های شیرود و تالار در استان مازندران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 147-162]
 • ریخت شناسی ریخت شناسی سنگریزه شنوایی (اتولیت) در تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 163-168]
 • رده بندی ریخت شناسی سنگریزه شنوایی (اتولیت) در تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 163-168]
 • ریزماهواره بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 99-108]
 • رژیم غذایی بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 19-26]
 • رسیدگی جنسی ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 155-160]
 • رسوبات بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 9-18]
 • رشد اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • رشد آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • رشد اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 107-120]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 123-132]
 • رقم بندی بررسی امکان ساخت دستگاه رقم بند اتوماتیک اصلاح شده به منظور رقم بندی ماهی قزل آلا [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 117-122]
 • روتیفر بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 1-6]
 • رودخانه ارس شناسایی ماهیان و برخی از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه ارس (محدوده آذربایجان شرقی) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 121-132]
 • رودخانه اورال بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 99-108]
 • رودخانه مادرسو پراکنش، تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 65-76]
 • روغن ماهی کیلکا مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا -3 از روغن ماهی کیلکا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 89-100]

ز

 • زیتوده برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 101-110]
 • زیست شناسی زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 59-70]
 • زیستگاه مصنوعی لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • زئوپلانکتون بررسی تغذیه Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 35-46]

س

 • ساردین سند زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 59-70]
 • ساردین سند پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis)در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 77-86]
 • ساکارز استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • سیستم پرورش مقایسه هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سیستم های پرورشی مدار باز و بسته [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 133-142]
 • سلولهای کلراید مکان یابی آنزیم Na+، K+-ATPase و سلولهای کلراید آبششی به روش ایمونوهیستوشیمی در بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 17-26]
 • سن بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 103-112]
 • سهمیه بندی امکان بکارگیری روش سهمیه بندی صید میگو در استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 111-122]
 • سوریمی تاثیر شستشو با آب و آب نمک بر روی پروتئین های محلول در آب و کیفیت سوریمی تولیدی از ماهی فیتو فاگ (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 143-152]
 • سوف سفید سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 71-78]

ش

 • شاخص تنوع فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 55-64]
 • شاخص های رشد بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • شانه دار بررسی تغذیه Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 35-46]
 • شانه دار بررسی تراکم ،زیتوده و پراکنش شانه دار مهاجم leidyi Mnemiopsis درآبهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر (بهار 1381) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 169-174]
 • شاه میگوی صخره ای لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • شیربت ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 27-34]
 • شیرود بررسی خصوصیات ریخت شناسی و شمارشی ماهی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri) در فصل مهاجرت به رودخانه های شیرود و تالار در استان مازندران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 147-162]
 • شوری اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • شوری آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • شوری تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 27-34]
 • شوریده بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • شوینده آنیونی تاثیر مواد شوینده آنیونی بر گلیکوژن کبد و گلوکز خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 161-164]

ص

 • صدف لب سیاه بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون جلبک Isochrysis affines galbana توسط صدفچه های صدف مروارید ساز لب سیاه [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 133-142]
 • صید میگو امکان بکارگیری روش سهمیه بندی صید میگو در استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 111-122]

ض

 • ضدعفونی کننده تعیین غلظت نیمه کشندگی 96 ساعته داروی ویرکن - اس بر میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 149-154]
 • ضریب بازماندگی اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 23-30]
 • ضریب بهره برداری پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis)در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 77-86]
 • ضریب چاقی بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 19-26]

ع

 • عمل آوری تولید کنسرو از میگوی ریز پرورشی (Penaeus indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 123-132]

غ

 • غنی سازی اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 49-58]

ف

 • فاکتورهای رشد تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 15-22]
 • فاکتورهای رشد تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-44]
 • فیتوپلانکتون بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون جلبک Isochrysis affines galbana توسط صدفچه های صدف مروارید ساز لب سیاه [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 133-142]
 • فراوانی فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]
 • فرآوری تاثیر شستشو با آب و آب نمک بر روی پروتئین های محلول در آب و کیفیت سوریمی تولیدی از ماهی فیتو فاگ (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 143-152]
 • فیزیولوژی نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون(T)، 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17α -OHP) و17– بتا استرادیول(E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 7-16]
 • فصل صید بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 1-10]
 • فلزات سنگین ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اروندرود [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 27-34]
 • فلزات سنگین تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-66]
 • فیل ماهی ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 155-160]
 • فیل ماهی اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 107-120]
 • فیل ماهی تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-44]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 103-112]
 • قزل آلای رنگین کمان مقایسه هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سیستم های پرورشی مدار باز و بسته [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 133-142]
 • قزل آلای رنگین کمان مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 81-88]

ک

 • کارون مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • کپور معمولی بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 89-102]
 • کپور معمولی تاثیر مواد شوینده آنیونی بر گلیکوژن کبد و گلوکز خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 161-164]
 • کشت بچ بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 1-6]
 • کفال خاکستری علل تلفات نوزاد و بچه ماهی های کفال خاکستری (L. Mugil cephalus) تکثیر شده در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 153-160]
 • کفال طلایی مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza aurata (Risso،1810) در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 35-48]
 • کلاردشت بررسی تغییرات اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرماتوزوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با توجه به سن ماهی و زمان اسپرم گیری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 103-112]
 • کمپلکس اوره مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا -3 از روغن ماهی کیلکا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 89-100]

گ

 • گیاهان دارویی اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب ، بادرنجبویه ، خشخاش ، شقایق بر ماهی قرمز حوض [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 91-98]
 • گاو ماهی خزری خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 87-98]
 • گرایش بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • گلیکوژن کبد تاثیر مواد شوینده آنیونی بر گلیکوژن کبد و گلوکز خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 161-164]
 • گلوکز خون تاثیر مواد شوینده آنیونی بر گلیکوژن کبد و گلوکز خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 161-164]
 • گواتر پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus indicus ) در مرکز کواتر ، چابهار [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 139-148]

ل

 • لابستر لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 11-22]
 • لارو فیل ماهی اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 49-58]
 • لارو ماهیان فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در منطقه گواتر (آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 55-64]

م

 • ماکروبنتوزها مقایسه ساختار اجتماعات ماکروبنتیک در خوریات غزاله و غنام (در خور موسی) بعنوان نشانگرهای زیستی آلودگی [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 159-164]
 • ماهی انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • ماهی مقایسه هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سیستم های پرورشی مدار باز و بسته [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 133-142]
 • ماهی پراکنش، تنوع گونه ای و فراوانی گونه های ماهی رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 65-76]
 • ماهی آزاد دریای خزر بررسی سطوح برخی از شاخصهای خونی و بیوشیمیایی ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 47-54]
 • ماهی آزاد دریای خزر تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 123-132]
 • ماهیان شناسایی ماهیان و برخی از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه ارس (محدوده آذربایجان شرقی) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 121-132]
 • ماهیان آب شیرین ریخت شناسی سنگریزه شنوایی (اتولیت) در تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 163-168]
 • ماهیان خاویار ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 155-160]
 • ماهیان خاویاری فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 165-170]
 • ماهی دهان گرد دریای خزر بررسی خصوصیات ریخت شناسی و شمارشی ماهی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri) در فصل مهاجرت به رودخانه های شیرود و تالار در استان مازندران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 147-162]
 • ماهی سوکلا بررسی خصوصیات زیستی تولید مثل ماهی سوکلا Rachycentron canadum درآبهای خلیج فارس (استان هرمزگان) [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 143-152]
 • ماهی شیپ بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 99-108]
 • ماهی شیپ تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 113-122]
 • ماهی صبور مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • ماهی فیتوفاگ تاثیر شستشو با آب و آب نمک بر روی پروتئین های محلول در آب و کیفیت سوریمی تولیدی از ماهی فیتو فاگ (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 143-152]
 • ماهی قرمز حوض اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب ، بادرنجبویه ، خشخاش ، شقایق بر ماهی قرمز حوض [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 91-98]
 • ماهی قزل آلا کاربرد میوه بلوط به عنوان همبندکننده جیره و اثرآن بر خصوصیات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 99-106]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-66]
 • ماهی کفشک گرد تخمین پارامترهای رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد در شمال غربی خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 123-132]
 • محافظ اسمزی استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • مدیریت صید امکان بکارگیری روش سهمیه بندی صید میگو در استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 111-122]
 • میزبان انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 133-138]
 • مصرف ماهی بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • میکسوزوآ شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • میگو اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • میگوی پاسفید تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 15-22]
 • میگوی پاسفید بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 133-146]
 • میگوی پا سفید بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • میگوی پرورشی تولید کنسرو از میگوی ریز پرورشی (Penaeus indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 123-132]
 • میگوی سفید غربی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 27-34]
 • میگوی سفید هندی پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus indicus ) در مرکز کواتر ، چابهار [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 139-148]
 • میگوی مولد بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 67-80]
 • میگوی وانامی آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei ) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • میگوی وانامی تعیین غلظت نیمه کشندگی 96 ساعته داروی ویرکن - اس بر میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 149-154]
 • موتو منقوط زیست شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتو منقوط ( Encrasicholina punctifer ) در آبهای ساحلی جزیره قشم [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 45-54]

ن

 • نسبت جنسی بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 67-80]
 • نسبت سنجی ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 17، شماره 1، 1387، صفحه 155-160]
 • نشانگرهای زیستی مقایسه ساختار اجتماعات ماکروبنتیک در خوریات غزاله و غنام (در خور موسی) بعنوان نشانگرهای زیستی آلودگی [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 159-164]
 • نقاط بحرانی علل تلفات نوزاد و بچه ماهی های کفال خاکستری (L. Mugil cephalus) تکثیر شده در ایران [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 153-160]
 • نوسانات فصلی نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون(T)، 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17α -OHP) و17– بتا استرادیول(E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 7-16]
 • نوکلئوتید جیره تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد، بقاء و آنزیمهای کبدی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler، 1877) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 123-132]

و

 • ویتامین C اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 107-120]
 • ویژگی های زیستی فصل تخمریزی، هم آوری و طول در 50 درصد بلوغ (Lm50) کیلکای معمولی (caspia Clupeonella cultriventris) در سواحل استان مازندران [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 153-158]

ه

 • هیستوپاتولوژی مقایسه هیستوپاتولوژیک ضایعات آبشش ماهیان قزل آلای رنگین کمان در سیستم های پرورشی مدار باز و بسته [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 133-142]
 • هم آوری تخمریزی خصوصیات تولید مثلی گاو ماهی خزری (Neogobius caspius) در آبهای جنوب غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان) [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 87-98]
 • همبند کننده جیره کاربرد میوه بلوط به عنوان همبندکننده جیره و اثرآن بر خصوصیات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان [دوره 17، شماره 3، 1387، صفحه 99-106]
 • هینوزان تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris [دوره 17، شماره 2، 1387، صفحه 113-122]
 • هورمون نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون(T)، 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17α -OHP) و17– بتا استرادیول(E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 7-16]